Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Aanmelden nummer 13, december 2014
Kennis delen is kracht!
Mensen met een arbeidsbeperking staan vaak ver van de arbeidsmarkt. UWV bevordert hun arbeidsparticipatie en kan zo voorkomen dat ze alsnog bij de gemeente moeten aankloppen. Vanaf 2015 staan ook gemeenten voor de taak mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te krijgen bij reguliere werkgevers. Wat kunnen UWV en gemeenten op dit gebied van en met elkaar leren? En wat kunnen ze leren van de kennis en kunde bij de sociale werkvoorziening of uit de wetenschap?
Op 17 november bezochten ruim 200 professionals het congres ‘Investeren in participeren’ van het Kennisplatform Werk & Inkomen. De deelnemers waren opvallend eensgezind over de antwoorden op deze vragen. Effectiviteit bereik je niet door het wiel opnieuw uit te vinden, maar door nieuwsgierig te zijn naar wat wél en wat niet werkt. Door te leren van wat al ontwikkeld en bewezen is. Het loont dus te investeren in kennisontwikkeling en kennisdeling. Een conclusie die mij als kennisnetwerker uit het hart gegrepen is. Want kennis is macht, maar kennis delen is kracht!
Lees de volledige column >>

 
Anneke van der Giezen
Hoofd Kenniscentrum UWV

Twitter @Annekegiezen

 
 
 
Persbericht CBS/UWV
Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd
Maandelijks brengen UWV en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een persbericht uit over de ontwikkeling van de werkloze beroepsbevolking en het aantal WW-uitkeringen.

De werkloze beroepsbevolking nam in oktober met 1.000 af.
In de afgelopen maand gingen opnieuw meer mensen aan het werk.
In oktober waren 627.000 personen werkloos, 8 procent van de beroepsbevolking.
De werkloosheid daalt minder snel, doordat meer mensen zich aanbieden op de arbeidsmarkt, van wie een deel niet direct een baan vindt.
Het aantal WW-uitkeringen is vrijwel onveranderd.
Lees het volledige
persbericht >>
 
 
 
Verschenen
Nieuwsflits Arbeidsmarkt 

De maandelijkse uitgave UWV Nieuwsflits Arbeidsmarkt bevat stand- en stroomcijfers van WW-uitkeringen en cijfers over bij UWV ingediende vacatures, ontslagaanvragen en door UWV verleende ontslagvergunningen.

De WW bleef in oktober vrijwel gelijk op 419.400 uitkeringen.
Vanuit seizoengevoelige sectoren landbouw en horeca namen de WW-uitkeringen toe; het begin van het schooljaar zorgde voor afname vanuit het onderwijs.
Voor informaticaberoepen zijn meer vacatures ingediend.
Er werden minder ontslagaanvragen ingediend en ontslagvergunningen verleend.
Lees de Nieuwsflits Arbeidsmarkt >>
 
 
 
Verschenen
UWV Kennisverslag (UKV) 2014-3

Dit UKV beschrijft manieren om onze dienstverlening te verbeteren en de financiële prikkels in de WGA.

Op basis van de uitslagen van de Werkverkenner, die de kans op werkhervatting binnen 1 jaar voorspelt, gaat UWV WW’ers gericht online dienstverlening aanbieden.
Een 5-daagse training evidence-based medicine leidt tot een betere onderbouwing van arbeidsongeschiktheids-beoordelingen door verzekeringsartsen.
Mensen met een uitkering voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid die niet voldoende werken, verliezen de loongerelateerde uitkering, als prikkel tot meer werken.
Lees meer over het UWV Kennisverslag 2014-3 >>
 
 
 
Column Rob Witjes
Brug-WW als nieuw wapen tegen hard-
nekkige werkloosheid
Als gevolg van de verbeterde economische situatie trekt ook de arbeidsmarkt langzamerhand aan. Het economisch herstel is echter nog broos en de werkloosheid nog erg hoog. Tegelijkertijd komt vanuit verschillende sectoren het signaal dat men zich zorgen maakt over de beschikbaarheid van personeel op het moment dat de economie blijvend aantrekt, terwijl de vergrijzing leidt tot het vertrek van vakervaren medewerkers. We moeten voorkómen dat werkloosheid in toenemende mate een structuurprobleem wordt en daarmee langdurig van aard. De Brug-WW is een nieuw wapen tegen hardnekkige werkloosheid, dat mogelijkheden tot substantiële omscholing biedt.
Lees de column van
Rob Witjes >>

 
 
Verschenen
Duiding
arbeidsmarkt-ontwikkelingen
‘Duiding arbeidsmarkt-ontwikkelingen’ geeft een overzicht van de meest recente economische ontwikkelingen en de betekenis daarvan voor de arbeidsmarkt in het derde kwartaal van 2014.

In het derde kwartaal groeide de economie opnieuw.
Naast de export dragen nu ook bedrijfsinvesteringen en consumptieve uitgaven bij aan de economische groei.
In het derde kwartaal zijn er minder banen voor werknemers dan een jaar geleden. Maar de afname is veel minder groot dan voorheen.
In het laatste kwartaal groeide de werkgelegenheid zelfs licht (na correctie voor het seizoen).
Lees Duiding arbeidsmarkt-ontwikkelingen >>

 
 
Verschenen
Sectoren in beeld

 
‘Sectoren in beeld’ schetst de belangrijkste ontwikkelingen in de verschillende sectoren van de Nederlandse economie.
UWV waarschuwt voor een groeiende mismatch op de Nederlandse arbeidsmarkt.
De banengroei blijft de komende jaren beperkt.
Ondanks de hoge werkloosheid is er onvoldoende gekwalificeerd aanbod voor specifieke technische en ICT-beroepen.
Diverse sectoren hebben bovendien zorgen over de beschikbaarheid van personeel op de middellange termijn.
Werkgevers zijn door automatisering en digitalisering steeds vaker op zoek naar hoger opgeleid personeel.
Lees sectoren in beeld >>


 
 
Verschenen
Basissets Regionale Arbeidsmarkt-
informatie
UWV biedt informatie over de regionale arbeidsmarkt. Maandelijks wordt op werk.nl de ‘Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie’ gepubliceerd.
Met deze informatie blijft u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en verschuivingen in uw arbeidsmarktregio.

Ga naar de Basissets Regionale Arbeidsmarktinformatie >>
 
 
 
Verschenen
Rapportage
(N)WW < 25 jaar 

UWV publiceert maandelijks op werk.nl de ontwikkelingen voor het aantal WW-uitkeringen en het aantal bij UWV geregistreerde niet-werkende werkzoekenden onder de 25 jaar. Zo blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en verschuivingen in uw arbeidsmarktregio.

Ga naar de Rapportage (N)WW < 25 jaar >>
 

 
 
Verschenen
Rapportage
(N)WW 50-plus 

UWV publiceert maandelijks op werk.nl de ontwikkelingen voor het aantal WW-uit-keringen en het aantal bij UWV geregistreerde niet-
werkende werkzoekenden van 50 jaar en ouder. Zo blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en verschuivingen in uw arbeidsmarktregio. 

Ga naar de Rapportage (N)WW50-plus >>
 

 
UWV beschikt over veel kennis en deelt die graag. Deze digitale UWV Kennisnieuwsbrief informeert u over recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en attendeert op nieuwe arbeidsmarktpublicaties en andere kennispublicaties van UWV.

De nieuwsbrief komt elke maand uit.
UWV beschikt over veel kennis op diverse gebieden. We onderscheiden 4 hoofdgebieden. Deze kennen een eigen kleurcodering. Zo kunt u snel zien op welk gebied een publicatie betrekking heeft.
 
Kennis over ontwikkelingen in de sociale zekerheid
 
 
Kennis over arbeidsmarkt en arbeidsparticipate
 
 
Kennis om de dienstverlening verder te professionaliseren
 
 
Kennis over financiële aspecten van de sociale zekerheid
Reacties zijn welkom via: kennis@uwv.nl