Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Aanmelden nummer 14, februari 2015
Een weg van de lange adem
Het is bijna niet meer voor te stellen. Ten tijde van het uitbreken van de kredietcrisis in september 2008 hadden we 290.000 werklozen en werden 161.000 WW-uitkeringen verstrekt. In december 2014 telde Nederland maar liefst 642.000 werklozen en 441.000 WW-uitkeringen.
Op basis van de CPB-cijfers van afgelopen december komt de gemiddelde werkloosheid - volgens de nieuwe (internationale) definitie - dit jaar uit op 6,5 procent (2014: 6,8 procent). 430.000 mensen zullen aan het eind van 2015 naar verwachting een WW-uitkering ontvangen. Op basis van de huidige economische vooruitzichten verwachten we dat de werkgelegenheid dit jaar eindelijk weer stijgt. In de jaren 2006 – 2008 ontstonden jaarlijks gemiddeld 1,1 miljoen vacatures. In 2015 verwachten wij bijna 800.000 vacatures. De uitzendsector en de bouwsector laten voor het eerst sinds lange tijd weer banengroei zien. Op basis van de inzichten van het CPB mogen we verwachten dat de weg naar verder herstel is ingeslagen. Maar het is een weg van de lange adem.
Lees de volledige column >>

 
Rob Witjes
Manager Arbeidsmarktinformatie UWV

Twitter
@RobWitjes

 
 
Persbericht CBS/UWV
Aantal werklozen in december toegenomen
Maandelijks brengen UWV en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een persbericht uit over de ontwikkeling van de werkloze beroepsbevolking en het aantal WW-uitkeringen.

De werkloze beroepsbevolking nam in december met 12.000 toe.
In de afgelopen drie maanden begaven zich meer mensen op de arbeidsmarkt die eerder geen deel uitmaakten van de beroepsbevolking.
In december waren 642.000 mensen werkloos.
De bouw telde minder WW-uitkeringen dan een jaar geleden.
Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 16.000.

Lees het volledige
persbericht >>

 
 
 
Verschenen
Nieuwsflits Arbeidsmarkt
 
De maandelijkse uitgave UWV Nieuwsflits Arbeidsmarkt bevat stand- en stroomcijfers van WW-uitkeringen en cijfers over bij UWV ingediende vacatures, ontslagaanvragen en door UWV verleende ontslagvergunningen.

De WW nam in december met 16.000 toe tot 440.800 uitkeringen.
De maandelijkse toename van WW-uitkeringen lag in 2014 fors lager dan in 2013.
In 2014 werden minder nieuwe WW-uitkeringen verstrekt aan mensen uit bouw en uitzendsector.
In 2014 werden veel meer vacatures ingediend voor informaticaberoepen.
In 2014 werden minder ontslagvergunningen verleend.

Lees de Nieuwsflits Arbeidsmarkt >>

 
 
 
Column
Zin en onzin van de fondstekorten
 
Een terugkerend item in de financiële nota’s van UWV is de positie van de UWV-fondsen. Die is de afgelopen jaren razendsnel verslechterd. Voor de meeste fondsen voert UWV nog wel de administratie, maar ze zijn niet meer dan een rekening-courant bij het ministerie van Financiën waarvoor de minister van Sociale Zaken zelf de premies vaststelt. Ze hebben geen eigen bestuur, beheren geen eigen geld en stellen geen premies vast. Als er landelijke uniforme premies gelden en fondsbeheer geen rol meer speelt, hebben al die aparte fondsen eigenlijk geen zin meer. Dan kunnen al die bankrekeningen beter worden samengevoegd tot één saldo. Dat is wel zo duidelijk.

Lees de column van Jan-Maarten van Sonsbeek
>>

 
 
Verschenen
Update UWV arbeidsmarkt-
prognose 2015
De update van de arbeidsmarktprognose geeft een geactualiseerd beeld van de verwachtingen voor de arbeidsmarkt in 2015:

Volgens het Centraal Planbureau versnelt de economische groei in 2015.
De werkgelegenheid neemt voor het eerst in drie jaar toe, vooral in uitzendsector en zakelijke diensten.
De bouwproductie herstelt zich licht. Er is een lichte stijging van woningbouwtransacties.
In landbouw, openbaar bestuur, zorg & welzijn, financiële dienstverlening en industrie krimpt de werkgelegenheid.
Het aanbod van arbeid door werknemers groeit licht.
Het aantal WW-uitkeringen ligt eind 2015 lager dan een jaar ervoor.

Lees de Update UWV Arbeidsmarktprognose >>

 
 
Verschenen
Welke beroepen bieden kansen?
 
De notitie ‘Welke beroepen bieden kansen?’ geeft een overzicht van krapte- en overschotberoepen. Deze informatie ondersteunt opstellers van sectorplannen bij het maken van een arbeidsmarktanalyse, maar is ook interessant voor een breder publiek.

De krapte concentreert zich in technische beroepen, hogere ICT-beroepen en een aantal specifieke niches.
In deze beroepen is de kans op werk goed.
Voor mensen met verwante ervaring liggen er kansen op omscholing.
Op werk.nl is een pagina geopend die verwijst naar beschikbare arbeidsmarktinformatie over kansrijke beroepen.

Kijk voor meer informatie over kansrijke beroepen >>

 
 
Verschenen
Januarinota 2015
 
 
In de Januarinota 2015 staan de belangrijkste ontwikkelingen van de lasten en baten van door UWV uitgevoerde wetten:

Het aantal WW-uitkeringen daalt, voor het eerst sinds het begin van de crisis, licht tot 430.000. De lasten voor de WW stijgen in 2014 nog met 0,3 miljard euro en stabiliseren in 2015.
Ten opzichte van de juninota 2014 zijn de uitkeringslasten voor 2015 met 479 miljoen euro naar beneden bijgesteld.
Het tekort in de UWV-fondsen groeit van 8,9 miljard euro begin 2015 tot 11,3 miljard euro eind 2015. Dit komt vooral door niet-lastendekkende premies, met name bij het Algemeen Werkloosheidsfonds.
Lees de volledige Januarinota 2015 >>

 
 
Verschenen
Basissets Regionale Arbeidsmarkt-
informatie
UWV biedt informatie over de regionale arbeidsmarkt. Maandelijks wordt op werk.nl de ‘Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie’ gepubliceerd. Met deze informatie blijft u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en verschuivingen in uw arbeidsmarktregio.

Ga naar de Basissets Regionale Arbeidsmarktinformatie >>
 
 
 
Verschenen
Rapportage
(N)WW < 25 jaar
 
UWV publiceert maandelijks op werk.nl de ontwikkelingen voor het aantal WW-uitkeringen en het aantal bij UWV geregistreerde niet-werkende werkzoekenden onder de 25 jaar. Zo blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en verschuivingen in uw arbeidsmarktregio.

Ga naar de Rapportage (N)WW < 25 jaar >>

 
 
 
Verschenen
Rapportage
(N)WW 50-plus
 
UWV publiceert maandelijks op werk.nl de ontwikkelingen voor het aantal WW-uitkeringen en het aantal bij UWV geregistreerde niet-werkende werkzoekenden van 50 jaar en ouder. Zo blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en verschuivingen in uw arbeidsmarktregio.

Ga naar de Rapportage (N)WW50-plus >>

 
 
UWV beschikt over veel kennis en deelt die graag. Deze digitale UWV Kennisnieuwsbrief informeert u over recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en attendeert op nieuwe arbeidsmarktpublicaties en andere kennispublicaties van UWV.

De nieuwsbrief komt elke maand uit.
UWV beschikt over veel kennis op diverse gebieden. We onderscheiden 4 hoofdgebieden. Deze kennen een eigen kleurcodering. Zo kunt u snel zien op welk gebied een publicatie betrekking heeft.
 
Kennis over ontwikkelingen in de sociale zekerheid
 
 
Kennis over arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie
 
 
Kennis om de dienstverlening verder te professionaliseren
 
 
Kennis over financiële aspecten van de sociale zekerheid
Reacties zijn welkom via: kennis@uwv.nl