Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Aanmelden nummer 16, april 2015
Een flexibele arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt flexibiliseert in rap tempo. Nu de economie herstelt en de arbeidsmarkt aantrekt, rijst de vraag of de doorstroom van mensen uit tijdelijke banen en uitzendwerk naar een vast contract weer toeneemt of dat de flexibiliseringstrend doorzet.
Met belangstelling volgen we hierbij het effect van de Wet werk en zekerheid, die onder meer bedoeld is om vanaf 1 juli 2015 te zorgen dat een werknemer sneller in een vast dienstverband terechtkomt. Veel hangt hierbij af van de vraag in hoeverre werknemers inwisselbaar zijn. Dit is niet oneerbiedig bedoeld, maar mensen met specifieke expertise en vaardigheden zijn moeilijker te vervangen dan mensen met meer algemene kennis. Ook kan de mate waarin een werknemer een bedrijfskritische functie vervult, relevant zijn. Afhankelijk van dat soort gegevens kunnen bedrijven ook overwegen een zzp’er in te zetten. Zolang een grotere flexibele schil geen afbreuk doet aan bedrijfsresultaten en klanttevredenheid, zet de flexibilisering voorlopig nog door. Nieuwe wetgeving of niet.
Lees de volledige column >>


 
Rob Witjes
Manager Arbeidsmarktinformatie UWV

Twitter
@RobWitjes

 
 
Persbericht CBS/UWV
Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking
Maandelijks brengen UWV en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een persbericht uit over de ontwikkeling van de werkloze beroepsbevolking en het aantal WW-uitkeringen.

In februari waren 633.000 mensen werkloos. Dat is 7,1 procent van de beroepsbevolking.
De werkloze beroepsbevolking nam in februari met 12.000 af.
Minder personen boden zich aan op de arbeidsmarkt, terwijl het aantal werkenden nagenoeg gelijk bleef.
Meer jongeren en minder mensen tussen de 25 en 45 jaar waren aan het werk.
Het aantal WW-uitkeringen daalde in februari met 2.500.
 
Lees het volledige
persbericht >>

 
 
 
Verschenen
Nieuwsflits Arbeidsmarkt
 
De maandelijkse uitgave UWV Nieuwsflits Arbeidsmarkt bevat stand- en stroomcijfers van WW-uitkeringen en cijfers over bij UWV ingediende vacatures, ontslagaanvragen en door UWV verleende ontslagvergunningen.

De WW nam in februari met 2.500 af tot 455.100 uitkeringen.
De sterkste afname deed zich voor vanuit seizoengevoelige sectoren als landbouw en bouw.
Het WW-percentage voor jongeren is veel lager dan dat voor ouderen.
In de eerste 2 maanden van 2015 werden veel meer vacatures online ingediend dan in de eerste 2 maanden van 2014, vooral voor transportberoepen.
 
Lees de Nieuwsflits Arbeidsmarkt >>

 
 
Verschenen
UWV Kennisverslag 2015 - 1 
 
In dit UKV kijken we onder meer naar de gevolgen van schuldenproblematiek onder uitkeringsgerechtigden.

Het onderzoek laat zien dat mensen met schulden minder goed hun verplichtingen aan UWV nakomen en moeilijker aan het werk komen dan mensen zonder schulden.
Van de arbeidsmigranten uit EU-landen die naar Nederland komen, komt meer dan de helft uit Polen en een veel kleiner deel uit onze directe buurlanden.
Uit onderzoek blijkt dat ook bepaalde groepen digivaardigen soms behoefte hebben aan persoonlijke ondersteuning bij de online dienstverlening van UWV.
 
Lees een uitgebreide samenvatting van het
UKV >>

 
 
Verschenen
Flexwerk na de WW


‘Flexwerk na de WW’ schetst een beeld van de ontwikkeling van flexwerk voor werkenden en voor werklozen die vanuit de WW aan het werk gaan.

Steeds meer mensen werken flexibel, vooral werklozen die vanuit de WW aan het werk gaan. Ruim 80% van hen heeft een tijdelijk of uitzendcontract.
Steeds minder mensen met een flexibel contract gaan door naar vast werk.
Voormalig WW’ers met een flexibel contract lopen meer risico om opnieuw in de WW terecht te komen.
Herhalingswerklozen vormen een grotendeels stabiele groep die seizoenswerk of weersafhankelijk werk doet.
 
Lees Flexwerk na de WW  >>


 
 
Verschenen
Onderzoek ‘Wie heeft schuld?’ 
  
Uit het recent verschenen onderzoeksrapport naar schuldenproblematiek bij uitkeringsgerechtigden ‘Wie heeft schuld?’ blijkt onder andere dat:

bij 4 tot 15% van de uitkeringsgerechtigden van UWV sprake is van schuldenproblematiek;
mensen met schulden minder goed hun verplichtingen aan UWV nakomen en moeilijker aan het werk komen dan mensen zonder schulden;
de schulden stress en angst veroorzaken, waardoor mensen met schulden onvoldoende aandacht besteden aan andere belangrijke zaken, zoals het naleven van verplichtingen en het zoeken van werk.
 
Lees het volledige
onderzoek >>

 
 
Verschenen
Regionale nieuwsflitsen arbeidsmarkt 
Sinds begin dit jaar publiceert UWV maandelijks 17 regionale nieuwsflitsen arbeidsmarkt. De nieuwsflitsen geven een beeld van de actuele stand van zaken en ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt. Zij gaan in op regionale, lokale en sectorale ontwikkelingen van het aantal WW-uitkeringen en beschrijven de achterliggende oorzaken hiervan.

Elke nieuwsflits geeft maandelijks informatie over een in het oog springend regionaal arbeidsmarktthema. Het verspreidingsgebied voor de nieuwsflitsen is afgestemd op de regionale media en wijkt daarmee deels af van de 35 regio's waar UWV meestal mee werkt.
 
Lees Regionale Nieuwsflits arbeidsmarkt >>

 
 
Verschenen
Basissets regionale arbeidsmarkt-
informatie
UWV biedt informatie over de regionale arbeidsmarkt. Maandelijks wordt op werk.nl de ‘Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie’ gepubliceerd. Met deze informatie blijft u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en verschuivingen in uw arbeidsmarktregio.
Ga naar de Basissets
regionale arbeidsmarktinformatie  >>
 
 
 
Verschenen
Rapportage
(N)WW < 27 jaar
 
UWV publiceert maandelijks op werk.nl de ontwikkelingen voor het aantal WW-uitkeringen en het aantal bij UWV geregistreerde niet-werkende werkzoekenden onder de 27 jaar. Zo blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en verschuivingen in uw arbeidsmarktregio.

Ga naar de Rapportage (N)WW < 27 jaar >>
 
 
 
 
Verschenen
Rapportage
(N)WW 50-plus
 
UWV publiceert maandelijks op werk.nl de ontwikkelingen voor het aantal WW-uitkeringen en het aantal bij UWV geregistreerde niet-werkende werkzoekenden van 50 jaar en ouder. Zo blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en verschuivingen in uw arbeidsmarktregio.

Ga naar de Rapportage (N)WW50-plus >>
 
 
 
UWV beschikt over veel kennis en deelt die graag. Deze digitale UWV Kennisnieuwsbrief informeert u over recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en attendeert op nieuwe arbeidsmarktpublicaties en andere kennispublicaties van UWV.

De nieuwsbrief komt elke maand uit.
UWV beschikt over veel kennis op diverse gebieden. We onderscheiden 4 hoofdgebieden. Deze kennen een eigen kleurcodering. Zo kunt u snel zien op welk gebied een publicatie betrekking heeft.
 
Kennis over ontwikkelingen in de sociale zekerheid
 
 
Kennis over arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie
 
 
Kennis om de dienstverlening verder te professionaliseren
 
 
Kennis over financiële aspecten van de sociale zekerheid
Reacties zijn welkom via: kennis@uwv.nl