Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Aanmelden nummer 23, december 2015
Opwaarts (maar niet in een rechte lijn)
De verbeteringen op de arbeidsmarkt zijn steeds meer zichtbaar. Ook de werkloosheid in Nederland daalde in het afgelopen jaar. Het beeld over de afgelopen drie maanden levert echter vooral gemengde gevoelens op.
Het economisch herstel vordert gestaag. De verbeteringen op de arbeidsmarkt zijn steeds meer zichtbaar. Zo stonden in het derde kwartaal 17% meer vacatures open dan een jaar eerder. Na drie jaren van krimp zien we eindelijk weer meer banen ontstaan. Het aantal uitzenduren stijgt nu al tien kwartalen op rij. Ook de werkloosheid is in het afgelopen jaar gedaald, maar de laatste drie maanden gestegen. Dit gebeurde vooral doordat meer mensen zich aanboden op de arbeidsmarkt en zij niet meteen een baan vonden. We zijn officieel uit de crisis, maar we zijn er nog lang niet. De richting waarin de arbeidsmarkt zich beweegt is bemoedigend, maar deze loopt niet per se in een rechte lijn omhoog. Verder herstel ligt voor de hand, maar is niet zonder meer vanzelfsprekend.
Lees de volledige column van Rob Witjes >>
 
Rob Witjes
Manager Arbeidsmarktinformatie UWV

Twitter
@RobWitjes

 
 
Persbericht CBS/UWV
Werkloosheid toegenomen
Maandelijks brengen UWV en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een persbericht uit over de ontwikkeling van de werkloze beroepsbevolking en het aantal WW-uitkeringen.

De werkloosheid kwam in oktober uit op 616.000: 6,9% van de beroepsbevolking.
In de afgelopen 3 maanden nam de werkloosheid met gemiddeld 4.000 per maand toe.
Meer mensen die eerder niet actief waren op de arbeidsmarkt, gingen in de afgelopen maanden op zoek naar werk en vonden nog niet direct een baan.
De werkloosheid nam in de afgelopen maanden zowel onder jongeren als onder ouderen toe.
 
Lees het volledige
persbericht >>
 
 
 
Verschenen
Nieuwsflits
Arbeidsmarkt 
De maandelijkse Nieuwsflits Arbeidsmarkt bevat stand- en stroomcijfers van WW-uitkeringen en cijfers over bij UWV ingediende vacatures, ontslagaanvragen en door UWV verleende ontslagvergunningen.

De WW nam in oktober met 4.500 toe tot 421.000 uitkeringen.
Seizoensgevoelige sectoren als horeca en landbouw zorgden voor de grootste toename aan WW-uitkeringen in oktober.
Vergeleken met een jaar geleden verstrekte UWV meer WW-uitkeringen aan vrouwen, 55-plussers en jongeren.
In 2015 werden tot nu toe ruim 1 miljoen vacatures online ingediend, ruim 350.000 meer dan in 2014.
 
Lees de Nieuwsflits Arbeidsmarkt >>
 
 
Verschenen
UWV Kennisverslag 2015-3
Thema van dit UKV is de effectiviteit van de dienstverlening die UWV inzet.

Gesprekken door adviseurs werk zijn effectief voor bepaalde groepen WW-klanten, vooral voor jongeren en mensen die door persoonlijke belemmeringen moeilijk aan het werk komen. Het is belangrijk direct na instroom in de WW te starten.
Online interventies kunnen de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeids-
beperking bevorderen.
UWV doet steeds meer en gerichter onderzoek naar gefingeerde dienstverban-
den. Gemiddeld wordt per zaak ruim € 14.000 teruggevorderd.
 
Lees het UWV Kennisverslag >>
 
 
 
Verschenen
Duiding Arbeidsmarkt-
ontwikkelingen
Duiding Arbeidsmarkt-
ontwikkelingen geeft een overzicht van de meest recente economische ontwikkelingen en de betekenis daarvan voor de arbeidsmarkt in de eerste drie kwartalen van 2015.

De economie groeide in het derde kwartaal met 1,9% ten opzichte van een jaar geleden.
De arbeidsmarkt verbeterde opnieuw. Er waren meer vacatures, meer uitzenduren, minder faillissementen en minder ontslagvergunningen.
Het aantal banen voor werknemers was hoger dan een jaar geleden.
De werkloosheid daalde licht en het aantal WW-uitkeringen lag op hetzelfde niveau als een jaar geleden.
Lees Duiding Arbeidsmarkt-
ontwikkelingen >>
 
 
 
Verschenen
Regionaal kansrijke beroepen
 
UWV heeft voor de arbeidsmarktregio’s Twente, Zuid-Limburg, Haaglanden, Groot-Amsterdam, Zaanstreek-Waterland en Groningen de beroepen met moeilijk vervulbare vacatures in kaart gebracht. In 2016 volgen de andere arbeidsmarktregio’s.

Vooral techniek en ICT kennen moeilijk vervulbare vacatures.
Ook andere vakkrachten zijn in enkele regio’s steeds moeilijker te vinden. Het gaat hier om beroepen als kok, vrachtwagenchauffeur, beveiliger en callcentermedewerker.
Deze beroepen bieden goede kansen op werk en vormen een bruikbaar aanknopingspunt voor de inzet van scholing.
 
Lees Kansrijke beroepen voor de 6 regio’s >>

 
 
Verschenen
Sectorbeschrijving Onderwijs
 
De Sectorbeschrijving Onderwijs geeft een actueel beeld van ontwikkelingen in de werkgelegenheid binnen de sector onderwijs. Ook beschrijft het tekort- en overschotberoepen en kansen voor werkzoekenden.
 
Door dalende leerlingenaantallen krimpt de werkgelegenheid onder leraren.
Tussen 2015 en 2020 gaan nog eens 7.000 voltijdbanen verloren.
Toch ontstaan er kansen in de sector. Door de vergrijzing lopen de lerarentekorten in het basisonderwijs op tot 4.000 fte in 2020.
Het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroeps-
onderwijs kennen tekorten in specifieke vakken.
 
Lees de Sectorbeschrijving Onderwijs  >>
 
 
 
Verschenen
 
Basiscijfers Jeugd
 
 
Basiscijfers Jeugd geeft voor de 35 arbeidsmarktregio’s en voor Nederland informatie over de vacaturemarkt en de WW-uitkeringen aan jongeren, geregistreerde jonge werkzoekenden, stageplaatsen en leerbanen.

Het aantal lopende WW-uitkeringen aan jongeren is met 26.000 nagenoeg gelijk aan vorig jaar.
Er ontstonden minder nieuwe WW-uitkeringen. Dit was vooral het geval vanuit de sectoren bouw en zorg & welzijn.
Meer nieuwe WW-uitkeringen kwamen vanuit de sector vervoer & opslag.
De meeste vacatures ontstonden in de detailhandel, waarvan bijna twee derde op laag niveau.
Lees de Basiscijfers Jeugd voor uw arbeidsmarktregio >>
 
 
 
Verschenen
 
Barometer 50-plus
 
 
De Barometer 50-plus geeft inzicht in de positie van ouderen op de arbeidsmarkt, zoals het aantal WW-uitkeringen en de uitstroom naar werk.

Dit jaar waren er meer werkhervattingen van 50-plussers dan in 2014 en 2013.
De zorgsector heeft de grootste banenkrimp achter zich. Vanaf 2017 stijgt het aantal banen weer licht.
Er zijn meer zorgvacatures dan een jaar geleden.
50-plus-WW'ers uit de zorg komen vooral uit lagere en middelbare beroepen en uit administratief werk.
Zorgvacatures zijn veelal op middelbaar en hoger niveau en vaak voor sectorspecifieke beroepen.
 
Lees de Barometer 50-plus >>
 
 
 
 
Column
Gijsbert van Lomwel
Bouwstenen voor een gerichte dienstverlening
De toegenomen groei van de economie zorgt voor meer werkgelegenheid in 2015 en 2016. Dat betekent echter nog niet dat het vinden van werk voor werkzoekenden vanzelf gaat. Een belangrijke taak voor UWV is om werkzoekenden daarbij te helpen. Maar welke vorm van dienstverlening kunnen we op welk moment het beste inzetten voor welk type klant? Met onderzoek dat UWV heeft laten verrichten naar deze vraag zijn we weer een stap dichter bij het antwoord op deze vraag. Uitdaging is nu de onderzoeksresultaten te vertalen naar praktische handvatten voor de uitvoeringspraktijk. Die handschoen hebben we opgepakt, wordt vervolgd in 2016.
 
Lees de volledige column van Gijsbert van Lomwel  >>
 
 
 
Verschenen
Basissets Regionale Arbeidsmarkt-informatie
UWV biedt informatie over de regionale arbeidsmarkt. Maandelijks wordt op werk.nl de ‘Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie’ gepubliceerd. Met deze informatie blijft u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en verschuivingen in uw arbeidsmarktregio.
 
Ga naar de Basissets Regionale Arbeidsmarktinformatie >> 
 
 
Verschenen
Rapportage (N)WW
< 27 jaar
 
UWV publiceert maandelijks op werk.nl de ontwikkelingen voor het aantal WW-uitkeringen en het aantal bij UWV geregistreerde niet-werkende werkzoekenden onder de 27 jaar. Zo blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en verschuivingen in uw arbeidsmarktregio.
Ga naar de Rapportage (N)WW < 27 jaar >>

 
 
Verschenen
Rapportage (N)WW 50-plus
 
UWV publiceert maandelijks op werk.nl de ontwikkelingen voor het aantal WW-uitkeringen en het aantal bij UWV geregistreerde niet-werkende werkzoekenden van 50 jaar en ouder. Zo blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en verschuivingen in uw arbeidsmarktregio.
Ga naar de Rapportage (N)WW 50-plus >>
 
 
 
UWV beschikt over veel kennis en deelt die graag. Deze digitale UWV Kennisnieuwsbrief informeert u over recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en attendeert op nieuwe arbeidsmarktpublicaties en andere kennispublicaties van UWV.

De nieuwsbrief komt elke maand uit.
UWV beschikt over veel kennis op diverse gebieden. We onderscheiden 4 hoofdgebieden. Deze kennen een eigen kleurcodering. Zo kunt u snel zien op welk gebied een publicatie betrekking heeft.
 
Kennis over ontwikkelingen in de sociale zekerheid
 
 
Kennis over arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie
 
 
Kennis om de dienstverlening verder te professionaliseren
 
 
Kennis over financiële aspecten van de sociale zekerheid
Reacties zijn welkom via: kennis@uwv.nl