Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Aanmelden  |  Voorkeuren aanpassen nummer 24, februari 2016
Nog geen euforie
Na drie jaren banenkrimp kwamen er in 2015 eindelijk meer banen bij en daalde de werkloosheid. De toename van het aantal banen was zelfs hoger omdat steeds meer mensen meer dan één baan hebben. Verreweg de meeste banen kwamen erbij in de uitzendbranche.
Niet in alle sectoren groeide echter het aantal banen. Zo was vooral in de zorg sprake van een fors banenverlies. De voorspelling is dat het aantal vacatures in 2016 voor het derde jaar op rij zal stijgen en dat de werkgelegenheid verder toeneemt. Maar ondanks de banengroei zullen we in 2016 nog steeds zo’n 125.000 werknemersbanen zijn verwijderd van het niveau van topjaar 2008. Ook halen we komend jaar nog niet de vacatureaantallen van de jaren 2006-2008. De werkloosheid en het aantal WW-uitkeringen dalen weliswaar in 2016, maar als gevolg van een toenemend arbeidsaanbod is de werkloosheidsdaling dit jaar beperkt. Al met al kijken we met een positief gevoel vooruit naar de arbeidsmarkt van 2016, maar van een hoerastemming is nog geen sprake.
Lees de volledige column van Rob Witjes >>

 
Rob Witjes
Manager Arbeidsmarktinformatie UWV

Twitter
@RobWitjes
 
 
Persbericht CBS/UWV
Werkloosheid opnieuw gedaald
 
Maandelijks brengen UWV en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een persbericht uit over de ontwikkeling van de werkloze beroepsbevolking en het aantal WW-uitkeringen.

In het laatste kwartaal van 2015 nam de werkloosheid af met gemiddeld 7.000 per maand.
De werkloosheid kwam in december 2015 uit op 588.000. Dat is 6,6% van de beroepsbevolking.
Het aantal werkenden nam in de afgelopen 3 maanden licht toe met gemiddeld 3.000 per maand.
De werkloosheid daalde in 2015 het sterkst onder 25- tot 45-jarigen. Onder 45-plussers daalde de werkloosheid het minst.
 
Lees het volledige
persbericht >>
 
 
 
Verschenen
Nieuwsflits
Arbeidsmarkt 
 
De maandelijkse Nieuwsflits Arbeidsmarkt bevat stand- en stroomcijfers van WW-uitkeringen en cijfers over bij UWV ingediende vacatures, ontslagaanvragen en door UWV verleende ontslagvergunningen.

December 2015 telde 445.900 WW-uitkeringen. Dat is 1,1% meer dan december 2014.
De systematiek van inkomstenverrekening in de Wet werk en zekerheid heeft een structureel verhogend effect op het aantal WW-uitkeringen.
In 2015 werden bijna de helft meer vacatures ingediend dan in 2014.
Werkgevers deden in 2015 ruim een kwart minder ontslagaanvragen.
 
Lees de Nieuwsflits Arbeidsmarkt >>
 
 
 
Verschenen
Update Landelijke arbeidsmarkt-
prognose 2016
De update van de UWV Landelijke arbeidsmarktprognose 2016 geeft de bijgestelde verwachtingen van UWV weer over de arbeidsmarkt. De volgende ontwikkelingen worden in 2016 verwacht:

Het economisch herstel zet zich voort. Het CPB verwacht een economische groei van 2,1%.
Het aantal banen voor werknemers groeit daardoor met meer dan 100.000.
Vooral het aantal banen in de uitzendsector neemt toe.
Het aantal banen in de financiële dienstverlening neemt nog steeds af.
Het aantal WW-uitkeringen neemt in 2016 af met 16.000, ofwel 4%.
Lees Update arbeidsmarktprognose >>
 
 
 
Column Jan-Maarten van Sonsbeek
Leugens, grove leugens en WW-statistieken
U kent wel die beroemde uitspraak van de Amerikaanse schrijver en humorist Mark Twain: ‘Er zijn leugens, grove leugens en statistieken.’

De uitspraak dateert uit 1906, maar is, lijkt nu, meer dan een eeuw later, nog steeds actueel. Ik moest eraan denken toen we de laatste hand legden aan de Januarinota, de halfjaarlijkse financiële nota waarin UWV de ontwikkeling van zijn wetten en fondsen presenteert. Want deze nota bevat op het eerste gezicht tegenstrijdige WW-statistieken. Zo dalen de WW-lasten meer dan logisch zou zijn. Hoe zit dat nu precies? Welke van deze WW-statistieken geeft de waarheid weer en welke de leugen?
 
Lees de volledige column van Jan-Maarten van Sonsbeek
>>
 
 
Verschenen
 
Nieuwe UWV Kennisagenda
2016-2017
De Kennisagenda 2016-2017 geeft een overzicht van de thema’s waarbinnen UWV onderzoek gaat doen. Het doel van een Kennisagenda is om keuzes in beleids- en uitvoeringspraktijk met kennis te onderbouwen. De vorige Kennisagenda heeft dit bereikt, bijvoorbeeld:

Onderzoek leverde empirisch bewijs voor welke dienstverlening het best en wanneer inzetbaar is bij verschillende typen werkzoekenden.
Uit onderzoek bleek dat UWV in de dienstverlening meer aandacht moet hebben voor schuldenproblematiek bij uitkeringsgerechtigden. UWV heeft zijn dienstverlening daarom aangepast.
Lees de UWV Kennisagenda 2016-2017 >>
 
 
 
 
Verschenen
 
UKV-artikel: Van WW naar Ziektewet
 
Voortaan verschijnt elke maand een UKV-artikel. Dit keer gaat het artikel in op het gebruik van de Werkverkenner als handvat bij het snel herkennen van werkzoekenden met een verhoogd risico op doorstroom naar de Ziektewet.
 
1 op de 5 werkzoekenden die zich te ziek voelt om te werken, stroomt binnen 1 jaar door naar de Ziektewet.
Datzelfde geldt voor 1 op de 6 werkzoekenden die psychische of fysieke belemmeringen ervaren.
Met behulp van de Werkverkenner en aanvullende screening kan UVW tijdig passende dienstverlening aanbieden, bijvoorbeeld met
E-coaching.
 
Lees het volledige
UKV-artikel >>
 

 
 
 
Verschenen
 
Netwerken rond kwetsbare jongeren
 
Hoe verloopt de samenwerking tussen organisaties en hun professionals bij de arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren vanuit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs? Het onderzoeksrapport dat Regioplan heeft uitgevoerd met subsidie van UWV geeft hiervoor succescriteria:

ondersteuningsvraag van jongere staat centraal;
heldere afspraken over taakverdeling en verantwoordelijkheid van regionale netwerkpartijen, waaronder gemeenten;
continuïteit in begeleiding door school en gemeente;
voldoende capaciteit om alle jongeren te begeleiden.
Lees Arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren >>
 
 
 
Column Michel van Smoorenburg
Spijt van
studiekeuze 
 
1 op de 5 afgestudeerden heeft spijt van zijn studiekeuze, blijkt uit het onderzoek Studie en Werk 2015 van Elsevier en SEO Economisch Onderzoek.

Afgestudeerden die moeten uitwijken naar een baan onder hun niveau, die helemaal geen baan vinden of die een laag salaris ontvangen, hebben vaker spijt van hun studiekeuze. Studiekeuzebegeleiding en arbeidsmarktvoorlichting is belangrijk voor een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Studiekeuzes die meer op de arbeidsmarkt gericht zijn, zorgen voor kostenvermindering voor studiekiezers, maatschappij en werkgevers.
 
Lees de volledige column van Michel van Smoorenburg >>
 
 
 
Verschenen
 
Monitor ontwikkelingen Ziektewet 2010-2014
Het rapport beschrijft de effecten van de modernisering van de Ziektewet die in 2013 is ingegaan. Er zijn al enkele eerste signalen zichtbaar bij alle onderzochte vangnetgroepen (eindedienstverbanders, uitzendkrachten en zieke werklozen):

Volgens verwachting zorgt de eerstejaars Ziektewet-
beoordeling ervoor dat bij circa 1 op de 3 beoordeelde zieke vangnetters de ZW-uitkering na 1 jaar wordt beëindigd. Hierdoor versnelt de uitstroom in het begin van het tweede ziektejaar.
De instroom in de WGA (eerste kwartaal van 2015) ligt lager dan in de voorgaande 3 jaren.
Lees de Monitor ontwikkelingen Ziektewet >>
 
 
Verschenen
Basissets Regionale Arbeidsmarkt-informatie
Maandelijks wordt op werk.nl de ‘Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie’ gepubliceerd. Met deze informatie blijft u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en verschuivingen in uw arbeidsmarktregio.
 
Ga naar de Basissets Regionale Arbeidsmarktinformatie >> 
 
 
Verschenen
Rapportage WW
< 27 jaar
 
UWV publiceert maandelijks op werk.nl de ontwikkelingen in het aantal WW-uitkeringen van mensen onder de 27 jaar. Lees de rapportage om op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen en verschuivingen in uw arbeidsmarktregio.
Ga naar de Rapportage WW < 27 jaar >>

 
 
Verschenen
Rapportage WW 50-plus
 
UWV publiceert maandelijks op werk.nl de ontwikkelingen in het aantal WW-uitkeringen van mensen van 50 jaar en ouder. Lees de rapportage op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen en verschuivingen in uw arbeidsmarktregio.
Ga naar de Rapportage WW 50-plus >>
 
 
 
UWV beschikt over veel kennis en deelt die graag. Deze digitale UWV Kennisnieuwsbrief informeert u over recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en attendeert op nieuwe arbeidsmarktpublicaties en andere kennispublicaties van UWV.

De nieuwsbrief komt elke maand uit.
UWV beschikt over veel kennis op diverse gebieden. We onderscheiden 4 hoofdgebieden. Deze kennen een eigen kleurcodering. Zo kunt u snel zien op welk gebied een publicatie betrekking heeft.
 
Kennis over ontwikkelingen in de sociale zekerheid
 
 
Kennis over arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie
 
 
Kennis om de dienstverlening verder te professionaliseren
 
 
Kennis over financiële aspecten van de sociale zekerheid
Reacties zijn welkom via: kennis@uwv.nl