Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Aanmelden  |  Voorkeuren aanpassen nummer 25, maart 2016
Plan B voor retailmedewerkers
In relatief korte tijd vielen in Nederland enkele belangrijke spelers in de detailhandel om of moesten inkrimpen. Al zijn de vooruitzichten voor 2016 overwegend goed, dit zijn ontwikkelingen om rekening mee te houden. UWV onderzocht in welke beroepen werkloze winkelmedewerkers goed zouden passen.
Mensen die werkloos raken vanuit de detailhandel, zoeken vaak in eerste instantie weer werk in de detailhandel. Dat is begrijpelijk, aangezien 1 op de 5 vacatures in Nederland een retailvacature is. Voor ouderen liggen de kansen daar echter niet heel goed. Verbreding van hun horizon is nodig. Daarom heeft UWV onderzocht wat uitwijkberoepen kunnen zijn. De mogelijkheden zitten vooral in banen die vragen om inlevingsvermogen in de situatie van klanten. Denk aan functies als medewerker klantenservice, callcentermedewerker, bediening in de horeca of receptionist. Vooral de ‘oudere’ werkzoekenden die hun baan in de detailhandel verliezen, ondervinden de harde realiteit van de huidige arbeidsmarkt. Het is voor hen zaak om zo snel mogelijk plan B uit de kast te trekken.
Lees de volledige column van Rob Witjes >>
 
Rob Witjes
Manager Arbeidsmarktinformatie UWV

Twitter: @RobWitjes
 
 
 
Persbericht CBS/UWV
Werkloosheid verder gedaald
 
Maandelijks brengen UWV en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een persbericht uit over de ontwikkeling van de werkloze beroepsbevolking en het aantal WW-uitkeringen.

In de afgelopen 3 maanden daalde de werkloosheid met gemiddeld 14.000 per maand.
De werkloosheid kwam in januari 2016 uit op 574.000. Dat is 6,5% van de beroepsbevolking.
Sinds oktober 2015 zijn er 18.000 werkenden bijgekomen. Deze toename komt geheel voor rekening van 45-plussers.
Hoewel de werkloosheid onder 45-plussers eerst niet daalde, is dat in de afgelopen maanden wel het geval.
 
Lees het volledige
persbericht >>
 
 
 
Verschenen
Nieuwsflits
Arbeidsmarkt 
 
De maandelijkse Nieuwsflits Arbeidsmarkt bevat stand- en stroomcijfers van WW-uitkeringen en cijfers over bij UWV ingediende vacatures, ontslagaanvragen en door UWV verleende ontslagvergunningen.

Januari telde 464.700 WW-uitkeringen. Dat is 4,2% meer dan december 2015.
De systematiek van inkomstenverrekening in de Wet werk en zekerheid heeft een structureel verhogend effect op het aantal WW-uitkeringen.
De stijging van de WW kwam vooral uit seizoensgevoelige sectoren als bouw, landbouw.
Werkgevers dienden in januari 26% minder ontslagaanvragen in dan vorig jaar. 
Lees de Nieuwsflits Arbeidsmarkt >>
 
 
 
Verschenen
Duiding
arbeidsmarkt-
ontwikkelingen
De publicatie Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen, februari 2016, geeft een overzicht van de belangrijkste economische ontwikkelingen in 2015 en de gevolgen voor de arbeidsmarkt.

De economische groei in 2015 was gemiddeld 1,9%.
De arbeidsmarkt verbetert opnieuw. Er zijn ten opzichte van vorig jaar meer vacatures, meer uitzenduren, minder faillissementen en minder verleende ontslagvergunningen.
De werkloosheid is in 2015 gedaald.
Het aantal banen van werknemers nam in 2015 met bijna 100.000 toe, vooral bij de zakelijke diensten en de sector handel, vervoer en horeca.
Lees Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen >>
 
 
Verschenen
Sectorbeschrijving Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang
 
De sectorbeschrijving Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang geeft een actueel beeld van ontwikkelingen in de werkgelegenheid. Ook wordt ingegaan op tekorten en overschotten en op kansen voor werkzoekenden.

De arbeidsmarkt voor de welzijnssector stabiliseert.
De banenkrimp in de jeugdzorg zet naar verwachting door. Met de nieuwe Jeugdwet is de jeugdzorg per 1 januari 2015 anders georganiseerd. Daarbij worden organisaties gekort op hun budgetten.
In de kinderopvang groeit het aantal banen de komende jaren, onder meer door verhoging van de kinderopvangtoeslag.
Lees de Sectorbeschrijving >>

 
 
 
Verschenen
UKV-artikel: Netwerken opbouwen rond kwetsbare jongeren
Het UKV-artikel van deze maand gaat in op het opbouwen van netwerken door organisaties die kwetsbare jongeren begeleiden van onderwijs naar werk.

Onderzoek naar de opbouw van netwerken levert 10 succesfactoren op.
De succesfactoren zijn vertaald naar een zogenaamde Werkagenda, waarmee netwerken praktisch invulling kunnen geven aan deze succesfactoren.
De Werkagenda is vooral bruikbaar voor kleinere en middelgrote gemeenten die nog bezig zijn met het vormgeven van een netwerk.
Lees het UKV-artikel >>
 
 

 
 
Verschenen
Regionale trendrapportage banenafspraak: stand derde kwartaal 2015
UWV brengt op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer vanaf 2016 elk kwartaal een regionale trendrapportage uit. Deze rapportage geeft aan hoeveel reguliere en inleenbanen reguliere werkgevers hebben gerealiseerd. De rapportage bevat geen informatie over het aantal banen via Wsw-detacheringen.

Eind september 2015 staan er bijna 348.000 mensen in het doelgroepregister, 34.000 personen meer dan bij de nulmeting eind december 2012.
Het aantal extra banen bij werkgevers komt uit op bijna 7.700 reguliere en 1.600 inleenbanen.
Lees de Regionale trendrapportage banenafspraak >>

 
 
Column Diederike Holtkamp 
Kennis-update voor artsen 
 
De laatste jaren zijn er nieuwe inzichten ontstaan over de relatie tussen gezondheid en arbeid. Werken draagt immers bij aan de kwaliteit van leven. Om de meest actuele kennis te ontsluiten voor medische professionals heeft UWV literatuuronderzoek gesubsidieerd op het gebied van een aantal veelvoorkomende aandoeningen. Er liggen nu 4 rapporten met waardevolle kennis over de diagnose, prognose, functionele mogelijkheden en interventies bij hartinfarct, burn-out, whiplash en aspecifieke lage rugpijn. Hiermee kunnen beroepsgroepen richtlijnen en protocollen voor de behandeling van deze aandoeningen waar nodig aanpassen.
 
 
Lees de volledige column van Diederike Holtkamp >>
 
 
 
 
Verschenen

Barometer 50-plus
 
 
De barometer 50-plus verschijnt tweemaandelijks en belicht de positie van 50-plussers op de arbeidsmarkt.

In 2015 kwamen 156.700 50-plussers in de WW en verlieten 157.500 de WW, waarvan 41% door het vinden van werk.
Kansrijke beroepen voor 50-plus mannen zijn metselaar, timmerman, pijpfitter en installatiemonteur.
50-plus vrouwen hebben vooral kans op werk als (wijk)verpleegkundige, chemisch analist en docent Duits.
Veel 50-plussers gingen aan de slag door samenwerking tussen UWV en Connexxion.
‘Leeftijd telt te zwaar op de arbeidsmarkt’, aldus Ton Wilthagen.
Lees de Barometer 50-plus >>
 

 
 
Verschenen
 
Alternatieve loopbaanoverstappen voor verkopers
Het zijn roerige tijden voor verkoopmedewerkers van warenhuizen en winkelketens. UWV heeft in kaart gebracht wat mogelijke overstapberoepen zijn voor verkooppersoneel en managers in de verkoop.

Bijna de helft van de verkopers die na werkloosheid het werk hervat, doet dit in de detailhandel.
Alternatieve overstapberoepen voor verkopers liggen voornamelijk op het terrein van klantcontact, horeca en commerciële functies.
Vooral in beroepen met klantcontact liggen goede kansen. Er zijn veel vacatures voor deze beroepen.
 
Lees Alternatieve loopbaanoverstappen voor verkopers >>

 
Verschenen
Basissets Regionale Arbeidsmarkt-informatie
Maandelijks wordt op werk.nl de ‘Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie’ gepubliceerd. Met deze informatie blijft u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en verschuivingen in uw arbeidsmarktregio.
 
Ga naar de Basissets Regionale Arbeidsmarktinformatie >> 
 
 
Verschenen
Rapportage WW
< 27 jaar
 
UWV publiceert maandelijks op werk.nl de ontwikkelingen in het aantal WW-uitkeringen van mensen onder de 27 jaar. Lees de rapportage om op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen en verschuivingen in uw arbeidsmarktregio.
Ga naar de Rapportage WW < 27 jaar >>

 
 
Verschenen
Rapportage WW 50-plus
 
UWV publiceert maandelijks op werk.nl de ontwikkelingen in het aantal WW-uitkeringen van mensen van 50 jaar en ouder. Lees de rapportage op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen en verschuivingen in uw arbeidsmarktregio.
Ga naar de Rapportage WW 50-plus >>
 
 
 
UWV beschikt over veel kennis en deelt die graag. Deze digitale UWV Kennisnieuwsbrief informeert u over recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en attendeert op nieuwe arbeidsmarktpublicaties en andere kennispublicaties van UWV.

De nieuwsbrief komt elke maand uit.
UWV beschikt over veel kennis op diverse gebieden. We onderscheiden 4 hoofdgebieden. Deze kennen een eigen kleurcodering. Zo kunt u snel zien op welk gebied een publicatie betrekking heeft.
 
Kennis over ontwikkelingen in de sociale zekerheid
 
 
Kennis over arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie
 
 
Kennis om de dienstverlening verder te professionaliseren
 
 
Kennis over financiële aspecten van de sociale zekerheid
Reacties zijn welkom via: kennis@uwv.nl