Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Aanmelden  |  Voorkeuren aanpassen nummer 26, april 2016
Verdeeld straatbeeld
De cijfers tonen aan dat het macro gezien écht beter gaat met de economie. In 2015 kwamen er per saldo 109.000 banen bij, waarvan 76.000 werknemersbanen. In de jaren 2012-2014 was nog sprake van banenkrimp. Er is nu al 7 kwartalen achtereen sprake van banengroei. Toch heerst vooral bij economen de nodige twijfel over de richting waarin de economie zich de komende tijd zal bewegen.
Deze twijfel werkt volgens het CBS door in het consumentenvertrouwen, dat in maart voor de tweede achtereenvolgende maand negatief was. Ook in de eurozone als geheel liep het vertrouwen in de economie (verder) terug ten opzichte van de maand ervoor. In Nederland spelen mogelijk recente faillissementen – vooral die in de retail – een belangrijke rol. Daarnaast zijn reorganisaties nog steeds aan de orde van de dag. De belevingswereld van veel mensen is een andere dan de cijfers laten zien. Het herstel gaat velen niet snel genoeg. Dit ‘staatbeeld’ is een niet te onderschatten factor op weg naar een verder herstel.
Lees de volledige column van Rob Witjes >>
 
Rob Witjes
Hoofd Arbeidsmarktinformatie
en -advies UWV

Twitter: @RobWitjes 
 
 
Persbericht CBS/UWV
Meer mensen aan het werk
Maandelijks brengen UWV en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een persbericht uit over de ontwikkeling van de werkloze beroepsbevolking en het aantal WW-uitkeringen.

In februari nam de werkloosheid met 7.000 toe tot 581.000.
Dat is 6,5% van de beroepsbevolking.
Gemiddeld over de afgelopen 3 maanden daalde de werkloosheid nog wel met 5.000 per maand.
Deze daling ging samen met een stijging van het aantal werkenden met gemiddeld ruim 8.000 per maand.
Van de 12,7 miljoen Nederlanders tussen 15 en 75 jaar had ruim 8,3 miljoen (65%) betaald werk.
 
Lees het volledige
persbericht >>
 
 
 
 
Verschenen
Nieuwsflits
Arbeidsmarkt 
De maandelijkse Nieuwsflits Arbeidsmarkt bevat stand- en stroomcijfers van WW-uitkeringen en cijfers over bij UWV ingediende vacatures, ontslagaanvragen en door UWV verleende ontslagvergunningen.

Februari telde 469.200 WW-uitkeringen, 1% meer dan in januari 2016.
Vanuit het grootwinkelbedrijf nam het aantal WW-uitkeringen vergeleken met een maand geleden toe met 29%.
De sterke stijging houdt verband met het faillissement van een aantal grote winkelketens begin dit jaar, waaronder V&D.
In enkele sectoren, zoals het onderwijs, nam het aantal lopende WW-uitkeringen af in februari.
Lees de Nieuwsflits Arbeidsmarkt >>
 
 
 
Verschenen
Jaarverslag 2015
 
De in 2015 ingevoerde Wet werk en zekerheid en de Participatiewet hebben een grote impact gehad op de klanten van UWV en UWV zelf. Zo moesten klanten vanaf 1 juli maandelijks hun inkomen doorgeven. Dat was wennen voor WW’ers, maar ook voor medewerkers van UWV. UWV slaagde er niettemin in WW-uitkeringen op tijd te betalen en de klanttevredenheid op peil te houden. In 2015 was voorzichtig economisch herstel te zien en er kwamen meer WW’ers aan het werk, ruim 257.000. Ook mensen met een arbeidsbeperking kwamen door de aantrekkende arbeidsmarkt beter aan de slag. Ruim 13.300 mensen vonden een baan, waaronder 8.400 Wajongers. 
 
Bezoek de UWV verantwoordingssite met het jaarverslag 2015  >>

 
 
Verschenen
 
Arbeidsmarktupdate grafische industrie 
De update biedt een beeld van de situatie op de arbeidsmarkt en van kansen en mogelijkheden in de grafische industrie.

De werkgelegenheid in de grafische industrie krimpt fors.
De werkloosheid onder grafici is hoog.
De kansen op de arbeidsmarkt in de grafische sector zijn matig.
Omscholing biedt kansen in beroepen als mechanisch operator, procesoperator en
cnc-verspaner.
Dtp’ers en vormgevers hebben kansen in de ICT.
Het aantal studenten op opleidingen in printmedia is sterk gedaald. Dit kan tot problemen leiden bij vervanging van vakmensen die met pensioen gaan.
Lees de Sectorupdate grafische industrie >>

 
column Gijsbert van Lomwel
It takes two to tango
 
UWV heeft onderzoeks-
resultaten uit 2015 gebruikt om beleidswijzigingen te onderbouwen. De afstand tussen deze onderzoeks-
resultaten en uitvoeringspraktijk blijkt echter nogal groot. Belangrijkste leerpunten zijn:

Houd vooral de eindgebruiker in gedachten.
Denk niet alleen aan eventueel vervolgonderzoek, maar gebruik de nu beschikbare resultaten.
Betrek de eindgebruikers bij je onderzoek.
Zorg dat medewerkers de systemen goed invullen; zonder data is geen verbetering mogelijk.
Niet elk dossier is uniek, werk methodisch op basis van bestaande kennis.
Lees de volledige column van Gijsbert van Lomwel  >>

 
 
Verschenen
 
Na de WW in de bijstand
UWV onderzocht hoeveel WW’ers doorstromen naar de bijstand en welke groepen het meeste risico lopen.

Het aantal mensen dat na afloop van de WW-uitkering in de bijstand komt, nam in de afgelopen 5 jaar toe van 22.000 naar bijna 33.000. Naar verwachting groeit dit niet verder.
De doorstroom naar de bijstand is hoger dan gemiddeld onder alleenstaanden, alleenstaande ouders met kind(eren), ouderen, mensen met een laag opleidingsniveau en mensen die wonen in een woonwijk met een lage sociaaleconomische status.
Het doorstroompercentage is hoog in de meeste grote steden.
Lees Na de WW in de bijstand  >>

 
 
Verschenen
UKV-artikel Wajongers in de
regio
 
Dit artikel gaat in op regionale verschillen in aandeel en arbeidsparticipatie van Wajongers en de betekenis hiervan voor het aan het werk helpen van jongeren met een arbeidsbeperking.

Het aandeel Wajongers is relatief hoog in sociaal-economisch zwakke regio’s als Noordoost- Groningen en delen van Limburg. 
In deze regio’s werken ook relatief veel Wajongers in de sociale werkvoorziening. 
Vanwege de relatief ongunstige arbeidsmarkt zal het in sociaal-economisch zwakke regio’s lastig zijn om reguliere banen voor jongeren met een arbeidsbeperking te vinden.
Lees het volledige UKV-artikel >>
 

 
Verschenen
UWVMagazine Online Special
 
 
In een speciale editie van UWVMagazine Online blikt UWV terug op 2015 en vooruit op 2016. De afgelopen jaren lag de nadruk steeds vaker op online dienstverlening voor klanten. In 2016 gaat UWV op zoek naar een betere balans tussen online en face-to-facedienstverlening. Meer maatwerk en meer persoonlijke dienstverlening staan hoog op de wensenlijst. Over het benodigde budget is UWV in gesprek met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Online dienstverlening blijft wel de kern. Het moderniseren en verbeteren van de stabiliteit van de ICT heeft daarom hoge prioriteit. Dat zal in stappen gaan gebeuren.  
 
Lees UWVMagazine Special >>
 

 
 
Verschenen
Alternatieve loopbaanoverstappen voor helpende in de thuiszorg
Enkele grote thuiszorg-
organisaties verkeren in zwaar weer. Hierdoor verliezen vooral veel thuiszorgmedewerkers mogelijk hun baan. De notitie geeft voor deze groep aan waar uitwijkmogelijkheden liggen.

Binnen de zorg bieden bijna alle alternatieve beroepen betere kansen op werk dan het beroep helpende in de thuiszorg.
Deze alternatieve zorgberoepen vereisen wel een hogere opleiding.
Vooral de overstap naar verpleegkundige (mbo) biedt goede kansen.
Buiten de zorg liggen mogelijkheden in horeca en klantcontact.
 
Lees Alternatieve loopbaanoverstappen voor helpende in de thuiszorg >>

 
Verschenen
Basissets Regionale Arbeidsmarkt-informatie
Maandelijks wordt op werk.nl de ‘Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie’ gepubliceerd. Met deze informatie blijft u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en verschuivingen in uw arbeidsmarktregio.
 
Ga naar de Basissets Regionale Arbeidsmarktinformatie >> 
 
 
Verschenen
Rapportage WW
< 27 jaar
 
UWV publiceert maandelijks op werk.nl de ontwikkelingen in het aantal WW-uitkeringen van mensen onder de 27 jaar. Lees de rapportage om op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen en verschuivingen in uw arbeidsmarktregio.
Ga naar de Rapportage WW < 27 jaar >>

 
 
Verschenen
Rapportage WW 50-plus
 
UWV publiceert maandelijks op werk.nl de ontwikkelingen in het aantal WW-uitkeringen van mensen van 50 jaar en ouder. Lees de rapportage op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen en verschuivingen in uw arbeidsmarktregio.
Ga naar de Rapportage WW 50-plus >>
 
 
 
UWV beschikt over veel kennis en deelt die graag. Deze digitale UWV Kennisnieuwsbrief informeert u over recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en attendeert op nieuwe arbeidsmarktpublicaties en andere kennispublicaties van UWV.

De nieuwsbrief komt elke maand uit.
UWV beschikt over veel kennis op diverse gebieden. We onderscheiden 4 hoofdgebieden. Deze kennen een eigen kleurcodering. Zo kunt u snel zien op welk gebied een publicatie betrekking heeft.
 
Kennis over ontwikkelingen in de sociale zekerheid
 
 
Kennis over arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie
 
 
Kennis om de dienstverlening verder te professionaliseren
 
 
Kennis over financiële aspecten van de sociale zekerheid
Reacties zijn welkom via: kennis@uwv.nl