Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Aanmelden  |  Voorkeuren aanpassen nummer 27, mei 2016
Meer kansen op een minder ruime arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt wordt minder ruim. Hoewel een generieke krapte nog ver uit zicht is, vinden meer werkgevers het lastig om vacatures te vervullen. Je zou verwachten dat werkgevers de eisen aanpassen om een vacature vervuld te krijgen. Dit blijkt nauwelijks het geval. Ook nemen maar weinig werkgevers een werknemer aan die ze vervolgens om- of bijscholen. Er zijn nieuwe instrumenten die kansen bieden voor werkzoekenden én werkgevers.
Zo is de regeling brug-WW verruimd en komen er meer mogelijkheden om de directe kosten van scholing van een werkzoekende voor een kansrijk beroep te verlagen met behulp van een scholingsvoucher. Beide regelingen vergroten de kans op een baan voor werkzoekenden. Ze bieden echter ook uitgelezen mogelijkheden voor werkgevers met moeilijk vervulbare vacatures. Deze (tijdelijke) extra middelen komen op een goed moment. De werkloosheid is nog steeds hoog, maar de arbeidsmarkt wordt langzamerhand krapper. Pak deze kans!
Lees de volledige column van Rob Witjes >>
 
Rob Witjes
Hoofd Arbeidsmarktinformatie
en -advies UWV

Twitter: @RobWitjes 
 
 
Persbericht CBS/UWV
Werkloosheid daalt
 
 
Maandelijks brengen UWV en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een persbericht uit over de ontwikkeling van de werkloze beroepsbevolking en het aantal WW-uitkeringen.

In maart nam de werkloosheid met 7.000 af tot 574.000. Dat is 6,4% van de beroepsbevolking.
UWV telde eind maart 470.000 uikeringen.
Bij 25- tot 45-jarigen daalt de werkloosheid al 2 jaar vrijwel continu.
De daling onder 45-plussers is eind vorig jaar ingezet.
De werkloosheid onder jongeren is de laatste maanden opgelopen.
Het aantal mensen met betaald werk nam in de eerste 3 maanden van 2016 met gemiddeld 9.000 per maand toe.
 
Lees het volledige
persbericht >>
 
 
 
Verschenen
Nieuwsflits
Arbeidsmarkt 
 
De maandelijkse Nieuwsflits Arbeidsmarkt bevat stand- en stroomcijfers van WW-uitkeringen en cijfers over bij UWV ingediende vacatures, ontslagaanvragen en door UWV verleende ontslagvergunningen.

Het aantal WW-uitkeringen nam in maart met 0,2% toe tot 470.200.
Vanuit de retail kwam het aantal WW-uitkeringen in maart op 15.900. Dat is 12% meer dan vorige maand en 61% meer dan vorig jaar.
In het eerste kwartaal dienden werkgevers 7.200 ontslagaanvragen in bij UWV, 35% minder dan vorig jaar.
UWV verleende in het eerste kwartaal 4.300 ontslagvergunningen, 24% minder dan vorig jaar.
Lees de Nieuwsflits Arbeidsmarkt >>
 
 
 
Verschenen
UKV-artikel Wat gebeurt er met de WW?
Dit artikel gaat in op de invloed van beleids-
veranderingen op het aantal WW-uitkeringen, zoals de Wet werk en zekerheid (Wwz), die momenteel de interpretatie van de WW-ontwikkeling sterk bemoeilijkt.

De verhoging van de pensioenleeftijd zal zorgen voor een toename van de WW-uitkeringen met 4 tot 5%.   
De invoering van het Wwz-onderdeel inkomstenverrekening zal leiden tot een structurele toename van de WW-
uitkeringen met circa 16%.
De invoering van het Wwz-onderdeel duurverkorting WW zal leiden tot een structurele afname van de WW-uitkeringen met circa 11%. 
Lees het UKV-artikel >>
 
 
 
 
Verschenen
Factsheets arbeidsmarkt ICT
UWV en zijn partners organiseerden in april de Maand van de ICT. Er zijn 2 factsheets en een infographic gepubliceerd met informatie over de arbeidsmarkt in de ICT.

Het aantal vacatures voor ICT’ers groeit in 2016 met 5%.
Tegelijkertijd hebben 7.770 mensen met een ICT-beroep een WW-uitkering.
Een tekort aan werkzoekenden met het juiste opleidingsniveau en de gevraagde kwaliteiten veroorzaakt kwalitatieve mismatch.
Bedrijven hebben vooral moeite om vacatures op hoog niveau te vervullen. Onder meer voor testers, developers, programmeurs en securityspecialisten.
Lees de factsheets arbeidsmarkt ICT >>

 
 
Verschenen
Barometer 50-plus
 
De barometer 50-plus verschijnt elke 2 maanden en belicht de positie van 50-plussers op de arbeidsmarkt. In april stond de ICT centraal.
 

51% van de ICT-bedrijven heeft moeite om vacatures te vervullen. Dit geldt vooral voor de functies developer, programmeur, tester, webdeveloper, securityspecialist en BI-specialist.
Ruim de helft van de 50-plus-WW’ers met een ICT-beroep heeft een hbo- of wo-opleiding. Van de 50-minners is dit 40%.
Er zijn bijna 3.800 50-plus-ICT-specialisten beschikbaar voor werk.
Maarten Emons van NGI-NGN: ‘Het is hoog tijd voor personeelsbeleid 2.0’.
Lees Barometer 50-plus >>
 

 
 
Verschenen
Vacatures in Nederland
Vacatures in Nederland 2015 brengt in beeld welke wervingsmiddelen bedrijven inzetten om vacatures in te vullen.
 
 
Hoewel de eigen website het belangrijkste wervingskanaal voor bedrijven blijft, kennen sociale media een opmars.
Relaties verdringen de eigen website als voornaamste kanaal waaruit sollicitanten worden aangenomen.
Relaties en open sollicitaties zijn belangrijke aannamekanalen voor kwetsbare groepen.
Het aandeel bedrijven met moeilijk vervulbare vacatures is toegenomen.
Vooral vacatures voor ICT- en technisch personeel zijn moeilijk vervulbaar.
Lees Vacatures in Nederland  >>

 
 
Verschenen
 
UWV-rapport Monitor Arbeidsparticipatie 2015
De monitor beschrijft de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking in de periode 2008 tot en met 2014, en is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het aandeel werkende Wajongers bleef – na een jarenlange daling – met 22,2% gelijk aan dat van eind 2013.
Het aantal Wajongers werkzaam bij een reguliere werkgever steeg van 27.900 eind 2013 naar 30.300 eind 2014. Wajongers lijken te profiteren van de inspanningen van werkgevers in het kader van de banenafspraak.
Het aandeel werkende mensen met een WGA-uitkering daalt nog steeds, maar minder hard dan voorheen.

Lees de Monitor Arbeidsparticipatie 2015  >>

 
column Gijsbert van Lomwel
Het ene doen en het andere niet laten
 
De UWV Monitor Arbeidsbeperking 2015 geeft weer in hoeverre het ons in Nederland lukt om mensen met een arbeidsbeperking naar vermogen te laten functioneren in een reguliere baan. Een van de belangrijke inzichten uit de monitor is dat werkbehoud blijvend aandacht vraagt. Van de mensen in de Wajong en de WGA die zijn gestart in een baan, verliest meer dan 40% dat werk weer binnen een jaar. Voor een duurzame match is maatwerk is vereist: betrokkenen moeten rekening houden met de individuele mogelijkheden, wensen en behoeften van de arbeidsbeperkte medewerker, maar ook met de manier van omgang van collega’s en leidinggevenden. De crux van het verhaal: het inschakelen van een jobcoach is niet genoeg.
 
Lees de volledige column van Gijsbert van Lomwel >>

 
 
Aankondiging
 
KWI-congres 17 mei: wat willen werkgevers?
Dinsdag 17 mei 2016 is in Congrescentrum 1931 in Den Bosch het congres van het Kennisplatform Werk en Inkomen. Thema: Van wetenschap naar werk - wat willen werkgevers? Het congres richt zich op de vraag naar arbeid:

Wat hebben werkgevers nodig om werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen?
Hoe selecteren zij de voor hen juiste kandidaten en hoe kunt u daarop inspelen?
Wanneer werken bijvoorbeeld loonkostensubsidie of proefplaatsing?
Wat zijn de factoren voor een goede matching en hoe dichten we de kloof tussen vacature-eisen en arbeidsmogelijkheden van werknemers?
 
Aanmelden via de website van het kwi-congres  >>

 
Verschenen
Basissets Regionale Arbeidsmarkt-informatie
Maandelijks wordt op werk.nl de ‘Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie’ gepubliceerd. Met deze informatie blijft u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en verschuivingen in uw arbeidsmarktregio.
 
Ga naar de Basissets Regionale Arbeidsmarktinformatie >> 
 
 
Verschenen
Rapportage WW
< 27 jaar
 
UWV publiceert maandelijks op werk.nl de ontwikkelingen in het aantal WW-uitkeringen van mensen onder de 27 jaar. Lees de rapportage om op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen en verschuivingen in uw arbeidsmarktregio.
Ga naar de Rapportage WW < 27 jaar >>

 
 
Verschenen
Rapportage WW 50-plus
 
UWV publiceert maandelijks op werk.nl de ontwikkelingen in het aantal WW-uitkeringen van mensen van 50 jaar en ouder. Lees de rapportage op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen en verschuivingen in uw arbeidsmarktregio.
Ga naar de Rapportage WW 50-plus >>
 
 
 
UWV beschikt over veel kennis en deelt die graag. Deze digitale UWV Kennisnieuwsbrief informeert u over recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en attendeert op nieuwe arbeidsmarktpublicaties en andere kennispublicaties van UWV.

De nieuwsbrief komt elke maand uit.
UWV beschikt over veel kennis op diverse gebieden. We onderscheiden 4 hoofdgebieden. Deze kennen een eigen kleurcodering. Zo kunt u snel zien op welk gebied een publicatie betrekking heeft.
 
Kennis over ontwikkelingen in de sociale zekerheid
 
 
Kennis over arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie
 
 
Kennis om de dienstverlening verder te professionaliseren
 
 
Kennis over financiële aspecten van de sociale zekerheid
Reacties zijn welkom via: kennis@uwv.nl