Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Aanmelden  |  Voorkeuren aanpassen nummer 32, november 2016
Serious business
Aan het eind van het derde kwartaal werkten in Nederland 145.000 mensen meer dan een jaar eerder. De werkgelegenheid is in jaren niet zo hard gestegen. Sterker nog, eind september waren zelfs meer mensen aan het werk dan ooit tevoren.
Het krachtige herstel van de arbeidsmarkt heeft menigeen verrast. Toch blijft de concurrentie onder werkzoekenden groot en is werk vinden vanuit werkloosheid niet eenvoudig. Zo is het met name voor oudere werklozen lastig om weer (snel) aan de slag te komen. In de praktijk blijkt dat vooral 50-plussers, die vanuit een vast contract werkloos worden, moeite hebben om binnen een jaar weer een baan te vinden. Voorts blijkt lang niet iedereen goed thuis te zijn in de nieuwe wereld van solliciteren, waarin een actueel en aantrekkelijk cv, een duidelijk profiel op LinkedIn en het opbouwen en aanwenden van een netwerk essentieel zijn. Solliciteren is dan ook niet iets wat je ‘even doet’, maar het is in een sterk concurrerende arbeidsmarkt serious business.
Lees de volledige column van Rob Witjes >>

 
Rob Witjes
Hoofd Arbeidsmarktinformatie
en -advies UWV

Twitter: @RobWitjes 
 
 
Persbericht CBS/UWV
Werkloosheid daalt verder
Maandelijks brengen UWV en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een persbericht uit over de ontwikkeling van de werkloze beroepsbevolking en het aantal WW-uitkeringen.

In september waren 510.000 mensen werkloos, ofwel 5,7% van de beroepsbevolking.
De daling is het sterkst onder 45-plussers.
In vergelijking met een jaar eerder is de werkloosheid nu bijna 100.000 lager, maar nog wel 200.000 hoger dan in augustus 2008, vlak voor het begin van de economische recessie.
In het afgelopen jaar is het aantal mensen met betaald werk met bijna 150.000 gegroeid.
  
Lees het volledige
persbericht >>
 
 
 
Verschenen
Nieuwsflits
Arbeidsmarkt
De maandelijkse Nieuwsflits Arbeidsmarkt bevat stand- en stroomcijfers van WW-uitkeringen en cijfers over bij UWV ingediende vacatures, ontslagaanvragen en door UWV verleende ontslagvergunningen.

Eind september 2016 telde Nederland 424.300 WW-uitkeringen, 4,8% van de beroepsbevolking. Het gaat hierbij om 387.000 personen.
De afstand tot de arbeidsmarkt voor laagopgeleiden en in het bijzonder laagopgeleide ouderen is groot.
In 2016 dienden werkgevers tot nu toe 16.900 ontslagaanvragen in bij UWV, 39% minder dan vorig jaar.
  
Lees de Nieuwsflits Arbeidsmarkt >>
 
 
 
Verschenen
Kansrijk uit de WW
 
‘Kansrijk uit de WW’ beschrijft welke sectoren kansen bieden voor werklozen  in de WW.
 
Twee derde van de werklozen in de WW heeft binnen 1 jaar een nieuwe baan.
Uitzendkrachten vinden het vaakst werk (80%), personen uit de financiële dienstverlening (38%) het minst vaak.
60% van de werkhervatters blijft minimaal 1 jaar onafgebroken aan het werk. Dit percentage verschilt sterk per sector: laag in landbouw en bouw, hoog in openbaar bestuur, zorg, financiële dienstverlening.
Relatief gezien bieden uitzendwerk en onderwijs het meeste perspectief op (duurzame) werkhervatting.
 
Lees Kansrijk uit de WW >>
 
 
 
 
Verschenen
Regio in Beeld 
 
 
De arbeidsmarkt herstelt zich steeds verder, maar is tegelijk ook aan het veranderen. Niet iedereen profiteert hier evenveel van. UWV beschrijft de regionale gevolgen van deze ontwikkelingen voor elk van de 35 arbeidsmarktregio’s in Regio in Beeld 2016.
  
Het aantal banen en vacatures groeit in 2017 in alle arbeidsmarktregio’s.
De arbeidsmarkt wordt in alle 35 regio’s minder ruim, in 3 van de 35 regio’s is de arbeidsmarkt zelfs alweer krap geworden.
In de sectoren techniek, ICT, zorg en een aantal specialistische beroepen is een tekort aan geschikt personeel ontstaan.
  
Lees Regio in Beeld >>
 
 
 
 
Verschenen
Overstapberoepen voor sociaal-cultureel werkers
UWV brengt in kaart wat overstapberoepen zijn voor kwetsbare beroepen en hoe kansrijk deze zijn. Dit is nu gedaan voor de sociaal-cultureel werker.
 
De vraag naar sociaal-cultureel werkers daalt.
Het aantal WW-uitkeringen voor dit beroep steeg de afgelopen jaren sterk.
Werkzoekende sociaal-cultureel werkers maken de meeste kans op een baan buiten de welzijnssector.
Kansen zijn er als callcentermedewerker, verzorgende individuele gezondheidszorg, leerkacht in het basisonderwijs, bijstandsconsulent of reclasseringsmedewerker.
 
Lees Overstapberoepen voor sociaal-cultureel werkers >>
 
 
 
Verschenen
UKV-artikel Naleving en gedrag offline klanten
UWV heeft 27 WW’ers die geen gebruik maken van de online dienstverlening via werk.nl (offline klanten) laten interviewen over hun ervaringen met de uitkering, en bijbehorende verplichtingen, hun gedrag en omstandigheden. Conclusies:
   
Het niet gebruiken van online dienstverlening levert geen specifiek verhoogd nalevingsrisico op.
Ontwijken van verplichtingen is geen motief om offline te blijven. Deze klanten hebben juist behoefte aan contact.
Gedragsmechanismen van offline klanten komen waarschijnlijk ook voor bij online-klanten.
  
Lees het UKV-artikel >> 
 

 
 
Column Arjan Wojcik
Advice is a dangerous gift
Gaat u wel eens, naar uw idee goed voorbereid, naar een belangrijke vergadering? En brengt u dan met de beste bedoelingen adviezen uit? Let dan wel op: een advies is een gevaarlijk geschenk, zoals Tolkien ons voorhoudt in zijn epos The Lord of the Rings.  Een advies kan onbedoelde gevolgen hebben. Dat geldt ook voor adviezen die sectoren uitbrengen voor hun WW-premie. En dat heeft alles te maken met de nodeloos complexe financiering van de sociale zekerheid.
UWV ondersteunt de sectoren via financiële nota's, door vragen te beantwoorden en informatie uit te wisselen, zodat zij goed onderbouwd adviezen kunnen geven.   
  
Lees de volledige column  >>
 
 
 
 
Verschenen
SCP rapport Beperkt in functie
Op 12 oktober is het rapport Beperkt in functie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) gepubliceerd. Het gaat in op:
  
Trends in ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname van mensen met gezondheidsbeperkingen.
De betrokkenheid en bereidheid van werkgevers om mensen met gezondheidsbeperkingen in dienst te nemen en de overwegingen hierbij.
Ervaringen van mensen met gezondheidsbeperkingen op de arbeidsmarkt.
  
UWV droeg bij met Trends in arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname.
Link naar het rapport op uwv.nl >>
 
 
 
Verschenen
Nota financiële bijstellingen 2016
Deze nota bevat de ten opzichte van de Juninota 2016 bijgestelde ontwikkeling van lasten en baten van de door UWV uitgevoerde wetten.
    
De uitkeringslasten WW zijn met € 62 miljoen neerwaarts bijgesteld tot € 5,6 miljard in 2016.
De uitkeringslasten voor arbeidsongeschiktheids-
wetten zijn met € 53 miljoen opwaarts bijgesteld tot € 11,7 miljard.
De totale uitkeringslasten komen € 26 miljoen hoger uit dan eerder verwacht.
Het financiële tekort van de UWV-fondsen daalt van € 10 miljard per eind 2015 tot € 8,7 miljoen per eind 2016; € 404 miljoen minder dan eerder verwacht.
   
Lees de Nota financiële bijstellingen 2016  >> 
 
 
Verschenen
Basissets Regionale Arbeidsmarkt-informatie
Maandelijks wordt op werk.nl de ‘Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie’ gepubliceerd. Met deze informatie blijft u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en verschuivingen in uw arbeidsmarktregio.
 
Ga naar de Basissets Regionale Arbeidsmarktinformatie >> 
 
 
Verschenen
Rapportage WW
< 27 jaar
 
UWV publiceert maandelijks op werk.nl de ontwikkelingen in het aantal WW-uitkeringen van mensen onder de 27 jaar. Lees de rapportage om op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen en verschuivingen in uw arbeidsmarktregio.
Ga naar de Rapportage WW < 27 jaar >>

 
 
Verschenen
Rapportage WW 50-plus
 
UWV publiceert maandelijks op werk.nl de ontwikkelingen in het aantal WW-uitkeringen van mensen van 50 jaar en ouder. Lees de rapportage op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen en verschuivingen in uw arbeidsmarktregio.
Ga naar de Rapportage WW 50-plus >>
 
 
 
UWV beschikt over veel kennis en deelt die graag. Deze digitale UWV Kennisnieuwsbrief informeert u over recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en attendeert op nieuwe arbeidsmarktpublicaties en andere kennispublicaties van UWV.

De nieuwsbrief komt elke maand uit.
UWV beschikt over veel kennis op diverse gebieden. We onderscheiden 4 hoofdgebieden. Deze kennen een eigen kleurcodering. Zo kunt u snel zien op welk gebied een publicatie betrekking heeft.
 
Kennis over ontwikkelingen in de sociale zekerheid
 
 
Kennis over arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie
 
 
Kennis om de dienstverlening verder te professionaliseren
 
 
Kennis over financiële aspecten van de sociale zekerheid
Reacties zijn welkom via: kennis@uwv.nl