Indien deze e-mail niet goed zichtbaar is, klik dan hier voor de online versie.
Mei 2017, jaargang 8, nummer 3
De INFO Leerwerkloketten biedt informatie over de regionale samenwerkingsverbanden Leren en Werken zoals deze gestalte hebben gekregen in de Leerwerkloketten. De INFO wil een informatie- en inspiratiebron zijn voor iedereen die vanuit UWV WERKbedrijf, gemeenten, onderwijs, sectorale partners en bedrijfsleven betrokken is bij Leren en Werken. De INFO Leerwerkloketten biedt tevens informatie over de uitvoering van het Taalakkoord.

De INFO Leerwerkloketten wordt standaard per e-mail toegezonden aan de projectleiders van de regionale samenwerkingsverbanden Leren en Werken en aan onze contactpersonen bij UWV, ROC’s, gemeenten, SBB, scholingsfondsen, bedrijven, sectoren en branches. Ook de abonnees van de voormalige Nieuwsbrief Taalakkoord ontvangen de INFO. Overige betrokkenen en geïnteresseerden die de INFO willen ontvangen, kunnen zich hier aanmelden.
In dit nummer
Werk maken van leren
Nieuws rond het Taalakkoord
Leerwerkloket Noord-Holland Noord heeft zijn plek
WSPR Jong: breder kijken dan diploma’s
Taalakkoord cumelasector komt van de grond
Ambassadeur Bert van de Burgt in actie
‘Testyourselfie.eu’ brengt jongeren juiste werkhouding bij
Werk voor vluchtelingen met verblijfsstatus
Positieve evaluatie Twentse pilot ‘Meedoen in Nederland’
‘Taalrijk’ leren en werken bij Croissanterie de Premier in Heerenveen
Subsidieregeling Tel mee met Taal: aanvragen kan tot 1 juli 2017
Online werven voor bijeenkomsten
Festival van het Leren stelt werknemersvaardigheden centraal
Over Leren en Werken gesproken: Joost Brinkhuis. “Schoonmaakkracht van het Jaar ben je niet zomaar”
Netwerkbijeenkomsten Leren en Werken 2017
TOP  
Werk maken van leren
 
Leven Lang Leren is al decennia lang een streven waarop door alle maatschappelijke geledingen wordt ingespeeld. Toch lijkt de laatste tijd de urgentie sterker voelbaar. De afgelopen maanden zijn drie belangrijke adviezen verschenen met aanbevelingen om juist nu ‘blijven leren’ en loopbaanontwikkeling extra impulsen te geven. In dit intro sta ik daar graag even bij stil.

Op 17 maart 2017 bracht de SER het advies ‘Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan: een advies over postinitieel leren‘ uit, waarin hij pleit voor een positieve leercultuur en maatwerk in het onderwijsaanbod voor volwassenen. Ook stelt de SER voor dat alle volwassenen een persoonlijke ontwikkelrekening krijgen waarop zowel zijzelf als de werkgever geld kunnen storten.
ABU, Cedris, NRTO en OVAL doen met hun notitie ‘Aan de slag met een Leven Lang Ontwikkelen‘ van 28 maart 2017 concrete voorstellen aan het nieuwe kabinet om te zorgen dat alle Nederlanders zich kunnen blijven ontwikkelen. Onder leiding van de Argumentenfabriek kwamen zij tot een Periodieke  Arbeidsmarktscan (PAS), loopbaanwinkels en een ontwikkelrekening voor iedereen.

Op 4 april 2017 overhandigde voorzitter Jolande Sap van de Commissie vraagfinanciering mbo het advies ‘Doorleren werkt. Samen investeren in nieuwe zekerheid’ aan minister Jet Bussemaker van Onderwijs. Ook dit advies wil mensen beter in staat stellen om zich blijvend te ontwikkelen. De commissie stelt voor een deltacommissaris voor Leven Lang Leren te benoemen, individuele leerrekeningen te vormen en te zorgen voor een regionale ondersteuningsstructuur.

Voor het Programma Leren en Werken betekenen alle drie de adviezen een onderstreping van nut en noodzaak van ons werk. Ook tonen zij ons vergezichten voor de toekomst. Eigen regie, loopbaanvaardigheden, een persoonlijk ontwikkelbudget, een regionale infrastructuur voor opleidings- en loopbaanadvies, maatwerkonderwijs met validering van praktijkkennis en informeel leren, en landelijk de handen ineenslaan zijn de ‘rode draden’. Er is een breed draagvlak voor de richting; bij de politieke besluitvorming en vervolgens de uitwerking zal nog wel het nodige water door de Rijn stromen. We gaan het meemaken!

Deze INFO laat zien hoe ook nu al op vele fronten werk wordt gemaakt van leren. Vluchtelingen, jongeren, uitzendkrachten en werknemers in uiteenlopende sectoren: niet alleen wij als Leerwerkloketten, maar ook onze partners in onderwijs, bedrijfsleven en elders blijven zoeken naar manieren om zo veel mogelijk mensen een goede start, herkansing of verdere doorgroei op de arbeidsmarkt te bieden.

Marianne Zoetmulder 
Landelijk Programmamanager Leren en WerkenTOP  
Nieuws rond het Taalakkoord

logo Leren en WerkenEen groeiend netwerk
Sinds de vorige INFO hebben weer nieuwe werkgevers, branches en taalaanbieders ‘ja’ gezegd tegen het gezamenlijk vergroten van de taalvaardigheid bij werknemers. Het Programma Leren en Werken heet alle nieuwe partners van harte welkom!

Nieuw toegetreden werkgevers:

 • CUMELA
 • NV BAR-Afvalbeheer
 • ZPITS Flex
 • Zorgwacht
 • Gemeente Albrandswaard
 • Gemeente Barendrecht
 • Gemeente Ridderkerk
Nieuw toegetreden taalaanbieders:
 • Elycio Talen
 • Alsare
 • Upgrade
 • ROC van Twente
 • Groeipunt AOC Oost
 • ZPITS
 • WMO Radar
 • Stichting Taalfit
Taalakkoord in bedrijf: Croissanterie de Premier
Croissanterie de Premier in Heerenveen biedt mbo-student Tesfaye een ‘taalrijke’ leerwerkplek. Lees het artikel.

Taalakkoord in bedrijf: CUMELA
Brancheorganisatie CUMELA wil de bij haar aangesloten bedrijven ondersteunen bij het onderkennen en waar nodig verhelpen van onvoldoende taalvaardigheid bij hun werknemers.
Lees het artikel.

Subsidieregeling Tel mee met Taal: aanvragen kan nog tot 1 juli 2017
Van 1 januari 2017 tot 1 juli 2017 kunnen werkgevers en regionale samenwerkingsverbanden een subsidieaanvraag indienen voor taalscholing in het kader van Subsidieregeling Tel mee met Taal. Met de subsidieregeling wordt investeren in taal aantrekkelijk voor werkgevers.
Als u de subsidie nog niet heeft aangevraagd: dit kan nog tot 1 juli dit jaar. Zie voor meer informatie het artikel verderop in deze INFO.

Taalakkoord.lerenenwerken.nl: nieuws en inspiratie
Op de website Taalakkoord.lerenenwerken.nl vindt u nieuws en achtergrondinformatie rond het Taalakkoord. De website bevat eveneens inspirerende praktijkverhalen en tips voor werkgevers om hun werknemers te helpen taalvaardiger te worden. Ook kunt u onder het kopje ‘actueel’ alle verschenen nieuwsbrieven terugvinden.

Vragen over het Taalakkoord of meedoen?
U kunt mailen naar taalakkoord@lerenenwerken.nl of contact opnemen met het Leerwerkloket in uw regio. De adressen van de Leerwerkloketten zijn te vinden op www.lerenenwerken.nl/leerwerkloketten. Op deze website vindt u tevens informatie over de overige dienstverlening van de Leerwerkloketten aan werkgevers.

Heeft u specifieke vragen? Dan kunt u contact opnemen met Henk Bakker, coördinator Taalakkoord bij het Programmateam Leren en Werken, 06-13000603, henk.bakker@lerenenwerken.nl.
TOP  
Leerwerkloket Noord-Holland Noord heeft zijn plek
Noord-Holland Noord is een overzichtelijke regio met korte lijnen, waarbinnen het Leerwerkloket duidelijk zijn plek heeft. Projectleider Anita Metzelaar: “Sinds enkele jaren merken we dat onze partners het Leerwerkloket goed weten te vinden en ook zelf naar ons toe komen met plannen en projecten. Dat de Leerwerkloketten nu landelijk structureel gefinancierd worden geeft ons een stabiele positie van waar uit we kunnen ‘doorpakken’.”

Lees verder


TOP  
WSPR Jong: breder kijken dan diploma’s
Sinds maart 2016 functioneert in Rotterdam WSPR Jong, een samenwerkingsverband van het WerkgeversServicepunt Rijnmond (WSPR) en het Leerwerkloket. Het samenwerkingsverband wordt ondersteund vanuit het gemeentelijk actieprogramma Jongeren aan de Slag. WSPR Jong zorgt ervoor dat de jongerendoelgroep bij de werkgever in beeld komt en probeert jongeren zo vroeg mogelijk, nog voordat ze aankloppen voor een uitkering, te matchen op een vacature. Wekelijks wordt een vacaturekrant verspreid onder professionals die met jongeren werken.

Lees verder

TOP  
Taalakkoord cumelasector komt van de grond
CUMELA Nederland is de brancheorganisatie van bedrijven in cultuurtechniek, agrarisch loonwerk, meststoffendistributie en in de aanleg en onderhoud van de openbare, groene ruimte. “Kort gezegd: alles in, op en met grond”, zegt Corina van Zoest, beleidsadviseur Arbo op het landelijk bureau van CUMELA in Nijkerk. Begin 2017 sloot CUMELA zich aan bij het Taalakkoord. “In heel Nederland heeft veertien procent van de mensen moeite met lezen en schrijven. Er is geen reden om aan te nemen dat dat in onze sector anders ligt. Daarom willen we de bij ons aangesloten werkgevers bewust maken dat onvoldoende taalvaardigheid ook in hun bedrijf kan voorkomen en hoe je het kan onderkennen. Ook willen we handreikingen bieden naar passende vormen van taalscholing.”

Lees verder

TOP  
Ambassadeur Bert van de Burgt in actie
Het programma Leren en Werken is onlangs verrijkt met een vijftal landelijke ambassadeurs: Mariska ten Heuw, wethouder in Hengelo, Bert van de Burgt, ex-wethouder in Dordrecht, Henny de Haas, algemeen directeur van Hoppenbrouwers Techniek in Udenhout, Antoine Wintels, CvB-voorzitter van Summa College in Eindhoven en Micha van Akkeren, CvB-voorzitter van ROC Friesche Poort in Leeuwarden. In hun rol als ambassadeur promoten zij het belang van Leven Lang Leren en zijn alert op nieuwe ontwikkelingen rond opleiding en arbeidsmarkt.

Bedrijfsvaardig
Tijdens de lunchbijeenkomst van De Maatschappij departement Drechtsteden op 12 april 2017 gaf landelijk ambassadeur Leren en Werken Bert van de Burgt een uitvoerige toelichting op de noodzaak van Leven Lang Leren en de betekenis van informeel leren daarbij. “Informeel leren is geïntegreerd in het werk en de dagelijkse routine. Terwijl formeel leren overdracht van kennis, vaardigheden en attituden inhoudt. Met de leraar als kennisoverdrager. Een beroep omvat meer dan kennis en kunde alleen. Elk beroep heeft een eigen cultuur. Dit vraagt meer vaardigheden van een persoon. Het gaat erom dat iemand van beroepsvaardig naar bedrijfsvaardig kan gaan.” Verder toonde hij zich pleitbezorger van de beroepsbegeleidende leerweg. “BBL biedt toegevoegde waarde. Zo is in de praktijk leren een mooie kans, kun je direct aan de slag en voel je je geen leerling maar een collega. Werkgevers en werknemers weten zo wat ze aan elkaar hebben en dit geeft lange termijn voordeel.”

Lees meer over deze bijeenkomst.TOP  
‘Testyourselfie.eu’ brengt jongeren juiste werkhouding bij
 
De projectleiders van de Leerwerkloketten en andere aanwezigen bij de netwerkbijeenkomst Leren en Werken van 20 april 2017 kregen een ‘sneak preview’ van de website Test Your Selfie ( www.testyourselfie.eu) waarmee jongeren kunnen oefenen met de zes belangrijkste ‘soft skills’ die de werkhouding van de toekomst uitmaken. Deze site is door STOOF, het scholingsfonds voor de uitzendbranche, in Europees verband ontwikkeld als onderdeel van het project ‘App-titude’ gericht op het tegengaan van jeugdwerkloosheid. Test Your Selfie is op 16 mei 2016 officieel online gegaan.
TOP  
Werk voor vluchtelingen met verblijfsstatus
Veel vluchtelingen in Nederland zijn inmiddels statushouder en zijn op zoek naar werk. Op 27 maart 2017 organiseerde het ministerie van SZW onder de titel ‘Ongekend talent’ een bijeenkomst over het inzetten van statushouders in bedrijven. Mede-organisatoren waren AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland.
Tijdens de bijeenkomst kwamen vragen aan de orde als: waar zijn werkzoekende statushouders te vinden, zijn er faciliteiten die het makkelijker maken om hen een plek te geven in het bedrijf en hoe kan de werkgever dit realiseren? De deelnemers kregen ook tips rond het aannemen van statushouders. 

Voor werkgevers heeft het ministerie van SZW een stappenplan 'Werk en vluchtelingen’ en een factsheet met informatie over stages, werkervaringsplekken en betaald werk door asielzoekers en statushouders samengesteld.


TOP  
Positieve evaluatie Twentse pilot ‘Meedoen in Nederland’

 
In de periode september 2016 tot januari 2017 heeft Leerwerkloket Twente samen met InCtrl en de betrokken partnerorganisaties een proef gedaan met een e-portfolio voor nieuwkomers. In de netwerkbijeenkomst Leren en Werken van 20 april 2017 meldt Projectleider Jenny Holtrop de positieve bevindingen met dit instrument. “Het e-portfolio blijkt een prima manier om nieuwkomers zelf regie te laten houden op hun gegevens. Het bevordert een warme overdracht tussen de vele instanties waar statushouders mee te maken hebben, waarbij zij niet telkens opnieuw hun verhaal hoeven te vertellen. Klap op de vuurpijl: Divosa heeft het instrument inmiddels opgeschaald naar landelijk niveau!”

Lees verder

 

TOP  
‘Taalrijk’ leren en werken bij Croissanterie de Premier in Heerenveen
 
Mede door de inzet van Leerwerkloket Fryslân groeit in de Friese bedrijven de aandacht voor een goede taalbeheersing van werknemers. Steeds meer van hen sluiten zich aan bij het Taalakkoord. De aangesloten werkgevers onderkennen het belang van een goede taalvaardigheid van hun werknemers, waardoor zij gezonder, veiliger, productiever en met meer plezier kunnen werken en bovendien actiever kunnen meedoen in de samenleving. Een van de Friese bedrijven die zich inzetten voor de taalverhoging van hun werknemers is Croissanterie de Premier, gevestigd in het centrum van Heerenveen. De eigenaressen van deze zaak, Baudy Kooi en Lotte Romkes (moeder en dochter) bieden mbo-student Tesfaye een ‘taalrijke’ leerwerkplek!

Lees verder

TOP  
Subsidieregeling Tel mee met Taal: aanvragen kan tot 1 juli 2017
 


Vanaf 1 januari tot 1 juli 2017 kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor de subsidieregeling Tel Mee Met Taal. Met deze subsidie willen de ministeries OCW, SZW en VWS stimuleren dat werkgevers investeren in de taalvaardigheid van hun medewerkers. Met de subsidie kunnen werkgevers tot 67 procent van de kosten van een taaltraject vergoed krijgen. De aan te vragen subsidie bedraagt maximaal 50.000 euro per aanvraag. Naast werkgevers kunnen ook regionale samenwerkingsverbanden die zich richten op de bestrijding van laaggeletterdheid, profiteren van de subsidies.

Waarom deze regeling?
Investeren in de taalvaardigheid is een slimme investering voor werkgevers. Taalvaardige medewerkers hebben een hogere productiviteit, zijn vaak efficiënter, verzuimen minder en werken veiliger. Een betere taalvaardigheid leidt tot minder fouten tijdens het werk, meer zelfvertrouwen en minder stress. Werknemers leren effectiever communiceren en zijn meer betrokken bij de organisatie. Tot slot maakt de investering in taal doorgroeimogelijkheden voor zowel de medewerkers als de organisatie mogelijk. 

Voor welke trajecten?
De trajecten waarvoor subsidie verstrekt wordt, gaan over taalbeheersing op de werkvloer (lezen, luisteren, spreken en schrijven). In aanvulling hierop kunnen rekenvaardigheden en toepassing van taalvaardigheid in een digitale omgeving onderdeel zijn van de subsidieaanvraag. Een werkgever kan subsidie aanvragen voor meerdere opleidingstrajecten of cursusgroepen tegelijk.

Twee aanvraagrondes: 2017 en 2018
Werkgevers en regionale samenwerkingsverbanden kunnen gedurende twee periodes subsidie aanvragen: van 1 januari 2017 tot 1 juli 2017 en van 1 januari 2018 tot 1 juli 2018. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. En op = op!

Meer informatie
Op de website www.telmeemettaal.nl/subsidie vinden werkgevers en regionale samenwerkingsverbanden aanvraagformulieren, verdere informatie, handreikingen en inspirerende voorbeelden.

Inspiratie nodig?
Polytec Group Nederland en Compass Group Nederland delen hun ervaringen met investeren in de taalvaardigheid van hun werknemers via korte filmpjes.
TOP  
Online werven voor bijeenkomsten
   
Omdat de standaard publiciteit en via partners onvoldoende deelnemers oplevert aan de voorlichtingsbijeenkomsten, maakt Leerwerkloket Zaanstreek Waterland tegenwoordig gebruik van online advertising. Tijdens de netwerkbijeenkomst Leren en Werken op 20 april 2017 vertelt projectleider Rosalie Smit er meer over.

“Naast promotie via onze partners, via nieuwsbrieven en via huis-aan-huis bladen maken we gebruik van digitale manieren van adverteren. Om te beginnen op onze eigen website: daarop vind je steeds een banner met de datum van onze eerstvolgende informatiebijeenkomst; als je daarop klikt kun je je direct aanmelden. We plaatsen op sites waar onze doelgroep komt - zoals Nu.nl, Sanoma, Marktplaats - een display. Dat is een digitale advertentie, die we in verschillende afmetingen laten maken en die ook bewegend (‘knipperend‘) kan worden uitgevoerd. Daarnaast gebruiken we Google Ads die tevoorschijn komen als mensen googelen op zoekwoorden als ‘Leren en Werken Zaanstad’, ‘vacatures Zaanstreek’ e.d. Daarbij maken we ook gebruik van retargeting: de advertentie komt opnieuw langs als iemand op een veelbezochte site zoals Booking.com zit. Dat laatste helpt overigens meer voor de naamsbekendheid dan dat we er aanmeldingen door krijgen.” Het Leerwerkloket heeft voor dit alles een mediabureau in de arm genomen.

Rosalie is tevreden over het resultaat. “In het eerste kwartaal dit jaar hebben de online advertenties ons 43 nieuwe deelnemers opgeleverd bij een investering van 438 euro. Daarnaast zijn eenmalige kosten gemaakt om de advertenties te ontwerpen. Ik vind het zeker de moeite waard er mee door te gaan. Online advertising zou veel meer gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld ook voor speeddates.”
TOP  
Festival van het Leren stelt werknemersvaardigheden centraal
 


In september 2017 is weer de Maand van Leren en Werken. De Maand van Leren en Werken is een initiatief van het Programma Leren en Werken om aandacht te generen voor een Leven Lang Leren. Gedurende deze maand organiseren de Leerwerkloketten en hun partners overal in het land activiteiten. Dit mede in het licht van drie grote evenementen die in september worden gehouden: het Festival van het Leren, de Week van de Alfabetisering en de Week van de Loopbaan.

De voorbereidingen voor het Festival van het Leren zijn al in volle gang. Doelgroep van het festival zijn vooral personen voor wie leren niet vanzelfsprekend is. Daarnaast wordt met het festival beoogd de regionale samenwerking rond (blijven) leren te stimuleren. In 2017 is het landelijk speerpunt werknemers- en ondernemersvaardigheden. De aanleiding hiervoor is gelegen in de grote veranderingen die op de arbeidsmarkt plaatsvinden. De festivalorganisatie heeft dit verwoord in een toelichting.

Toppers: nominaties uiterlijk 16 juni 2017 indienen
Ook het huldigen van ‘Toppers’ staat dit jaar in het teken van werknemers- en/of ondernemersvaardigheden. Hiervoor kunnen volwassenen worden genomineerd die zich op dit gebied bijzonder onderscheiden. De uiterste inzenddatum voor nominaties is 16 juni 2017. Nominatieformulieren en een toelichting zijn te vinden op www.festivalvanhetleren.nl. Hier tref je ook alle verdere informatie over het Festival aan.

Tijdens de netwerkbijeenkomst Leren en Werken van 20 april 2017 roept Lidwien Vos de Wael van het Festival van het Leren de Leerwerkloketten op tot het organiseren van zo veel mogelijk activiteiten in de festivalmaand. Maxime Schulpen van het Programmateam Leren en Werken geeft aan dat net als vorig jaar de activiteiten bij haar kunnen worden aangemeld ( maxime.schulpen@uwv.nl). Graag onder vermelding van: datum, tijd, locatie, doelgroep, omschrijving van de activiteit en hoe klanten kunnen deelnemen (op uitnodiging of aanmelding). Zij zal zorgen dat deze geplaatst worden op www.lerenenwerken.nl en op www.festivalvanhetleren.nl.
TOP  
Over Leren en Werken gesproken: Joost Brinkhuis
 
“Schoonmaakkracht van het Jaar ben je niet zomaar” 
Joost Brinkhuis is manager Kwaliteit & Personeelsontwikkeling bij schoonmaakbedrijf Asito  

Bij Asito gaan wij ieder jaar op zoek naar de ‘Asito Schoonmaakkracht van het Jaar’. Een wedstrijd die me ieder jaar opnieuw verrast doet staan over de bijzondere talenten in ons bedrijf! Dit jaar zijn maar liefst honderdeenenzeventig Asito-medewerkers door klanten en leidinggevenden voorgedragen. Hieruit hebben mijn collega-juryleden en ik achttien schoonmaakkrachten geselecteerd voor de halve finale die op 10 mei j.l. is geweest; vijf van hen zijn er door naar de finale.

Door deze wedstrijd realiseer ik me weer eens extra hoezeer schoonmaken vandaag de dag een echt vak is, waarbij heel wat meer komt kijken dan de basisvaardigheden van het schoonmaken. Tegenwoordig is de schoonmaker niet meer onzichtbaar. Hij of zij is nu ook facilityhost, aanspreekpunt en wegwijzer geworden. Denk bijvoorbeeld aan de schoonmakers op het station! Schoonmaker-zijn vraagt een veelheid aan competenties en vaardigheden. Of het nu gaat over de techniek van de schoonmaak, de ergonomische houding bij het stofzuigen of de wijze waarop je een klant te woord staat: het is allemaal integraal onderdeel van het schoonmaakvak. En ook in dit beroep moet je bijblijven met nieuwe ontwikkelingen.

Asito biedt haar schoonmaakkrachten, voorwerkers, specialisten en managers dan ook een rijk scala aan leermogelijkheden, variërend van vakinhoudelijke opleidingen en training on the job tot belevings- en communicatietrainingen. Voor voorwerkers, objectleiders en managers is er een Leerhuis met vakinhoudelijke en leiderschapstrainingen die deels digitaal worden aangeboden. Ook is Asito aangesloten bij het Taalakkoord. Met meer dan honderd nationaliteiten is taalvaardigheid bij ons een belangrijk aandachtspunt: medewerkers moeten immers goed met elkaar en met de klant kunnen communiceren.
We staan er zeer voor open om ook mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt een kans te geven. Zo ontwikkelen we talenten voor ons eigen bedrijf, maar we zijn ook trots als mensen na bij ons werkervaring te hebben opgedaan, succesvol uitstromen naar een andere werkgever.

In de verkiezing van de ‘Asito Schoonmaakkracht van het Jaar’ komen bedrijfsvisie en ontwikkelbeleid van Asito bij uitstek samen. De profielen van de voorgedragen kandidaten tonen een kleurrijk en kwaliteitsrijk palet aan competenties en vaardigheden waarmee onze medewerkers elk op eigen wijze gestalte geven aan ons mooie schoonmaakvak.

Joost Brinkhuis
TOP  
Netwerkbijeenkomsten Leren en Werken 2017
 
De netwerkbijeenkomsten Leren en Werken zijn bestemd voor de projectleiders van de Leerwerkloketten en anderen die direct betrokken zijn bij Leren en Werken-projecten in de regio’s.

De data van de netwerkbijeenkomsten in 2017 zijn:
 • donderdag 8 juni
 • donderdag 28 september
 • donderdag 23 november

Meer informatie over de netwerkbijeenkomsten vind je bij ‘Bijeenkomsten’ in het inloggedeelte van Lerenenwerken.nl.
TOP  
Word lid van de Community Leren en Werken
 

Medewerkers van de Leerwerkloketten en andere professionals die betrokken zijn bij het programma Leren en Werken, kunnen een profiel aanmaken voor het besloten gedeelte van Lerenenwerken.nl. Hier vormen we als professionals met elkaar een platform om kennis en informatie te delen en elkaar te inspireren. Leden van deze Community ontvangen regelmatig in hun mailbox een update ‘Nieuw in de community Leren en Werken’.

Aanmelden voor de Community kan op www.lerenenwerken.nl onder de knop ‘Login’/’Nieuwe account aanmaken’. Je geeft hier je gegevens op. Na goedkeuring van je aanmelding ontvang je een bevestiging met je persoonlijke inlogcode.
TOP  
Arbeidsmarktinformatie
 
UWV en gemeenten hebben de Nederlandse arbeidsmarkt ingedeeld in 35 regio’s. Per regio  verschaft UWV actuele vraag- en aanbodcijfers.
Sinds 2013 publiceert UWV eveneens de ontwikkelingen binnen sectoren en beroepen. Dit is een initiatief van sociale partners, VNG, UWV en SBB en wordt ondersteund door het Ministerie van SZW. Sinds 2014 is er daarnaast specifieke aandacht voor kansrijke beroepen op de arbeidsmarkt.

Geïnteresseerden kunnen zich abonneren op de Kennisnieuwsbrief van UWV.
Deze maandelijkse nieuwsbrief geeft informatie over recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en attendeert op nieuwe arbeidsmarktpublicaties en andere kennispublicaties van UWV.
TOP  
Links
Meer weten over Leren en Werken? Raadpleeg dan onderstaande sites:

www.lerenenwerken.nl
Leren en Werken is de landelijke publieksgerichte website over leren en werken. Op deze site staat tevens een overzicht van alle Leerwerkloketten.
De site bevat ook een besloten gedeelte voor professionals (Community Leren en Werken)

Taalakkoord.lerenenwerken.nl
Site over de bevordering van taalvaardigheid op de werkvloer

www.telmeemettaal.nl
Website over het actieprogramma van OCW, SZW en VWS gericht op het bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid

www.werk.nl
De website van UWV WERKbedrijf. Hier is ook actuele regionale en sectorale arbeidsmarktinformatie te vinden, en een overzicht van alle Leerwerkloketten.

www.werkbladmagazine.nl
Werkblad is het digitale magazine van UWV vol inspiratie en tips voor werkzoekenden.

www.S-BB.nl
Site van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Hier vind je onder andere de regionale basiscijfers op het gebied van stages en leerbanen.

www.nationaal-kenniscentrum-evc.nl
Alle informatie over het Ervaringscertificaat (EVC)

www.subsidiecalculator.nl
Overzicht van mogelijke subsidies, premiekortingen en afdrachtvermindering voor werkgevers.
TOP  
Landelijk Programmateam Leren en Werken: wie doet wat
Hieronder vind je de actuele samenstelling van het programmateam.

Programmamanager
Marianne Zoetmulder, 06-55183095, marianne.zoetmulder@uwv.nl

Plv. programmamanager
Rieky Janssen, 06-46160868, rieky.janssen@uwv.nl

Dienstverlening
Jolien Klein Wassink, 06-11761910, jolien.kleinwassink@uwv.nl

Kwaliteit en Control
Reinier Wardenaar, 06-21108431, reinier.wardenaar@uwv.nl

Assistent controller
Spencer Falix, 06-11884964, spencer.falix@uwv.nl

Adviseur Uitvoering
Selwin Umar, 06-21679759, selwin.umar@lerenenwerken.nl

Leerwerktrajecten en Financial Engineering
Erik de Graaf, 06-24826556, erik.degraaf@lerenenwerken.nl

Coördinator Taalakkoord
Henk Bakker, 06-13000603, henk.bakker@lerenenwerken.nl

Ambassadeurschap Leren en Werken
Lau van den Bos, l.vandenbos@lerenenwerken.nl

Communicatie en website, info@lerenenwerken.nl
Silvia Groot, 06-46953735, silvia.groot@uwv.nl
Maxime Schulpen, 06-46953794, maxime.schulpen@uwv.nl

Trainee
Shimona Malaihollo, 06-21148671, shimona.malaihollo@uwv.nl

Tevens betrokken bij het Programma Leren en Werken

UWV Strategisch Beleid en Kenniscentrum (SBK)
Elize de Bar, 06-53472142, elize.debar@uwv.nl
Sara Koole, 06-31659942, Sara.Koole-01@uwv.nl

Business Advies UWV
Denise van Etten, 06-53425646, denise.vanetten@uwv.nl

Communicatie UWV
Michelle Klaverstijn, 06-46953748, Michelle.Klaverstijn@uwv.nl
Colofon
De redactie van de INFO Leerwerkloketten bestaat uit:

Marianne Zoetmulder, Programmamanager Leren en Werken
Silvia Groot, Communicatie Leren en Werken
Saskia den Broeder, Tekstbureau Werkende Woorden

De redactie houdt zich aanbevolen voor jullie nieuwsberichten en suggesties!
TELL A FRIEND!
© 2017 UWV WERKbedrijf | Aanmelden | Afmelden.