Indien deze e-mail niet goed zichtbaar is, klik dan hier voor de online versie.
Juni 2017, jaargang 8, nummer 4
De INFO Leerwerkloketten biedt informatie over de regionale samenwerkingsverbanden Leren en Werken zoals deze gestalte hebben gekregen in de Leerwerkloketten. De INFO wil een informatie- en inspiratiebron zijn voor iedereen die vanuit UWV WERKbedrijf, gemeenten, onderwijs, sectorale partners en bedrijfsleven betrokken is bij Leren en Werken. De INFO Leerwerkloketten biedt tevens informatie over de uitvoering van het Taalakkoord.

De INFO Leerwerkloketten wordt standaard per e-mail toegezonden aan de projectleiders van de regionale samenwerkingsverbanden Leren en Werken en aan onze contactpersonen bij UWV, ROC’s, gemeenten, SBB, scholingsfondsen, bedrijven, sectoren en branches. Ook de abonnees van de voormalige Nieuwsbrief Taalakkoord ontvangen de INFO. Overige betrokkenen en geïnteresseerden die de INFO willen ontvangen, kunnen zich hier aanmelden.
In dit nummer
Schijf van Vijf
Nieuws rond het Taalakkoord
Maand van Leren en Werken: op naar de 100 activiteiten
Leren en Werken FoodValley dicht kloof tussen vraag en aanbod
Friese pilot Loopbaanadviescentrum
Terugblik op 1 jaar Taalakkoord bij Leren en Werken
JobRotary leert oudere werkzoekenden ‘omdenken’
Twentse Junior Chambers zetten zich in voor werkloze jongeren
NLQF maakt opleidingsniveaus transparant
Workshop ‘Aan de slag met leren & werken in de zorg’
Over Leren en Werken gesproken: Adriana Stel. “Ontwikkelen in plaats van vruchteloos solliciteren”
Netwerkbijeenkomsten Leren en Werken 2017
TOP  
Schijf van Vijf
 
In de zeven jaar dat het Programma Leren en Werken in zijn huidige vorm bestaat, hebben we als Leerwerkloketten een solide profiel opgebouwd. We krijgen erkenning van onze samenwerkingspartners en zijn herkenbaar voor onze klanten. De structurele financiering die ons vanaf dit jaar is toegekend onderstreept dit nog eens. Onze missie en visie, businessplannen en dienstverleningsmodellen zijn uitgekristalliseerd en bieden naast landelijke eenduidigheid alle ruimte voor regionale accenten. In de INFO Leerwerkloketten lichten we in elk nummer een loket uit via een interview met de projectleider; in dit nummer is dat het pas gestarte Leerwerkloket in de arbeidsmarktregio FoodValley dat vooral opereert als servicepunt om leerarrangementen te organiseren in sectoren met een grote vraag naar personeel.

Dit voorjaar zijn vier rapporten verschenen van respectievelijk de SER, de commissie SAP, van NRTO/OVAL/CEDRIS/ABU en van de OECD, met aanbevelingen om Leven Lang Leren verder te versterken. De snelle veranderingen op de arbeidsmarkt maken het meer dan ooit noodzakelijk dat mensen blijven leren om inzetbaar te blijven. De richting van de adviezen is dezelfde: het gaat om faciliteren van blijvende ontwikkeling, om valideren van informeel leren, het belang van soft skills en om verdeling van de verantwoordelijkheden tussen privaat en publiek.

De trends in de aanbevelingen kun je weergeven in een ‘Schijf van Vijf’ met de speerpunten voor de komende tijd. Dit zijn flexibele scholing en opleiden op maat, bevorderen van een leercultuur, de mogelijkheid van een periodieke loopbaanscan voor iedereen, het bestaan van fysieke adviespunten waar mensen met loopbaanvragen terecht kunnen, en individuele ontwikkelbudgetten.
De komende tijd willen we ons vanuit het Programma Leren en Werken nader beraden hoe wij als Leerwerkloketten naast wat we al doen, nog beter kunnen inspelen op deze vijf speerpunten.

Een jaar geleden kreeg het Programma Leren en Werken als extra opdracht de uitvoering van het Taalakkoord Werkgevers erbij. Met de inspanningsverplichting dat eind 2017, in aanvulling op de 75 werkgevers en taalaanbieders die per 1 juli 2016 reeds aangesloten waren bij het Taalakkoord, een totaal van 225 werkgevers en taalaanbieders bereikt is. In deze INFO vind je een terugblik op de resultaten van het eerste jaar, waaruit blijkt dat we op de goede weg zijn.

Dit najaar willen we ook de handschoen oppakken die Pia Deveneijns van de MBO-Raad ons toewierp tijden de laatste netwerkbijeenkomst Leren en Werken over het Perspectiefpact voor werkloze 23-plussers zonder startkwalificatie dat MBO-Raad en NRTO op 17 februari 2017 lanceerden naar aanleiding van een in onze opdracht verricht onderzoek. Er zijn inmiddels in een aantal regio’s initiatieven ontstaan om het gepropageerde ‘perspectiefjaar’ gestalte te geven; wat ontbreekt is een vorm van landelijke coördinatie. We overwegen opnieuw een miniconferentie te beleggen voor de vele bij deze problematiek betrokken partijen. 

De Leerwerkloketten ontbreekt het al met al zeker niet aan werk. Wie hard werkt, moet echter ook regelmatig de accu opladen. Daarom wens ik jullie allemaal een ontspannen zomerperiode toe, of dat nu op een al dan niet verre reis is of in de eigen achtertuin of stad.

Marianne Zoetmulder 
Landelijk Programmamanager Leren en Werken
TOP  
Nieuws rond het Taalakkoord

logo Leren en WerkenEen groeiend netwerk
Sinds de vorige INFO hebben weer nieuwe werkgevers, branches en taalaanbieders ‘ja’ gezegd tegen het gezamenlijk vergroten van de taalvaardigheid bij werknemers. Het Programma Leren en Werken heet de nieuwe partners van harte welkom!

Nieuw toegetreden werkgevers:

  • Kinderopvang de Toverfluit
  • Dutch Quality Group B.V
  • Facilitaire Dienstverlening Haarlemmermeer B.V.
Nieuw toegetreden taalaanbieders:
  • Werkvloer
  • Sagènn
Taalakkoord in bedrijf: 1 jaar Taalakkoord bij Leren en Werken
Met ingang van 1 juli 2016 droeg het Ministerie van SZW de uitvoering van het Taalakkoord Werkgevers over aan het Programma Leren en Werken. Sindsdien is de regionale infrastructuur van de Leerwerkloketten werkgevers behulpzaam om zich aan te sluiten bij het Taalakkoord en handen en voeten te geven aan taalversterking op de werkvloer. Na 1 jaar kan worden teruggekeken op een rijke oogst.
Lees meer in het artikel verderop in deze INFO.

Taalakkoord.lerenenwerken.nl: nieuws en inspiratie
Op de website Taalakkoord.lerenenwerken.nl vindt u nieuws en achtergrondinformatie rond het Taalakkoord. De website bevat eveneens inspirerende praktijkverhalen en tips voor werkgevers om hun werknemers te helpen taalvaardiger te worden. Ook kunt u onder het kopje ‘actueel’ alle verschenen nieuwsbrieven terugvinden.

Vragen over het Taalakkoord of meedoen?
U kunt mailen naar taalakkoord@lerenenwerken.nl of contact opnemen met het Leerwerkloket in uw regio. De adressen van de Leerwerkloketten zijn te vinden op www.lerenenwerken.nl/leerwerkloketten. Op deze website vindt u tevens informatie over de overige dienstverlening van de Leerwerkloketten aan werkgevers.
TOP  
Maand van Leren en Werken: op naar de 100 activiteiten
September 2017 wordt voor het derde jaar op rij de Maand van Leren en Werken georganiseerd. De Maand van Leren en Werken is een initiatief van het Programma Leren en Werken om aandacht te generen voor een Leven Lang Leren. Gedurende deze maand organiseren de Leerwerkloketten en hun partners overal in het land activiteiten. Dit mede in het licht van drie grote evenementen die in september worden gehouden: het Festival van het Leren, de Week van de Alfabetisering en de Week van de Loopbaan.

Inspiratie
Het Programmateam Leren en Werken roept de Leerwerkloketten op om deze septembermaand wederom activiteiten te organiseren. Waren het er vorig jaar ruim 75, dit jaar is de ambitie 100 activiteiten en bijeenkomsten!
Het Programmateam heeft een inspiratieflyer ontwikkeld met enkele voorbeelden van activiteiten uit eerdere jaren. Via de flyer kun je eveneens doorklikken naar de Portfolio’s van 2015 en 2016 en naar de presentaties, draaiboeken en promotiematerialen in de community op www.lerenenwerken.nl.

Aanmelden activiteiten
Activiteiten kunnen worden aangemeld bij Maxime Schulpen ( maxime.schulpen@uwv.nl). Graag onder vermelding van: datum, tijd, locatie, doelgroep, omschrijving van de activiteit en hoe klanten kunnen deelnemen (op uitnodiging of aanmelding). Maxime zal zorgen dat deze geplaatst worden op www.lerenenwerken.nl en op www.festivalvanhetleren.nl.


TOP  
Leren en Werken FoodValley dicht kloof tussen vraag en aanbod
Per 1 december 2016 is ook de arbeidsmarktregio FoodValley verrijkt met een Leerwerkloket. “We noemen ons overigens liever Servicepunt Leren en Werken”, benadrukt projectleider Loes Waterreus. “Dat geeft goed weer wat we doen: partijen bij elkaar brengen om de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verkleinen. We denken daarbij vraaggericht: Waar zijn vacatures? In welke richtingen liggen kansen om je te ontwikkelen?”

Lees verder

TOP  
Friese pilot Loopbaanadviescentrum
Tot en met 2018 loopt in Friesland een pilot van CNV en het Leerwerkloket om een loopbaanadviescentrum te realiseren. Deze pilot is onderdeel van het DWSRA-project CNV en is gericht op werkzoekenden en met werkloosheid bedreigden. Het doel is, te komen tot een werkzame structuur om intersectorale mobiliteit te bevorderen en werkloosheid te voorkomen. Het is de bedoeling naast advies aan werkzoekenden ook bedrijven te stimuleren aandacht te besteden aan de ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van hun personeel.

Lees verder
TOP  
Terugblik op 1 jaar Taalakkoord bij Leren en Werken
Met ingang van 1 juli 2016 droeg het Ministerie van SZW de uitvoering van het Taalakkoord Werkgevers over aan het Programma Leren en Werken. Sindsdien is de regionale infrastructuur van de Leerwerkloketten werkgevers behulpzaam om zich aan te sluiten bij het Taalakkoord en handen en voeten te geven aan taalversterking op de werkvloer. Na 1 jaar kan worden teruggekeken op een rijke oogst.

Lees verder

TOP  
JobRotary leert oudere werkzoekenden ‘omdenken’
 
JobRotary, een project van Rotary Clubs in Nederland, biedt persoonlijke begeleiding aan werkzoekenden van 40 jaar en ouder. Werkzoekenden die zich hiervoor aanmelden, krijgen gratis 1-op-1 begeleiding bij het zoeken naar een passende werkomgeving waarbij een Rotary-lid de rol van mentor vervult. De aanpak is geschikt voor werkzoekenden die bereid zijn zichzelf kritisch onder de loep te nemen. Tijdens de netwerkbijeenkomst Leren en Werken van 8 juni 2017 geeft Harry Koopman, zelf jarenlang actief bij JobRotary afdeling Breda, een toelichting.

Lees verder
TOP  
Twentse Junior Chambers zetten zich in voor werkloze jongeren

In Twente is een samenwerking ontstaan tussen het Leerwerkloket en Junior Chamber Nederland (JCI): JCI-leden helpen werkzoekende jongeren bij het ontwikkelen van een toekomstperspectief. Wat is JCI? Tijdens de netwerkbijeenkomst Leren en Werken van 8 juni 2017 licht JCI-lid Milou Vaartjes, als job matchmaker werkzaam in Enschede en Bad Bentheim (Duitsland), toe: “JCI is een netwerkorganisatie voor ondernemende mensen tot 40 jaar die zich persoonlijk willen ontwikkelen. Wereldwijd kent JCI circa 170.000 leden in ongeveer 116 landen. Verspreid over heel Nederland zijn er circa 100 kamers met ongeveer 2000 leden.”

1000kansen Twente
JCI-leden zetten zich graag concreet in voor de samenleving. Milou: “Vanuit de vier Twentse kamers gebeurt dat onder meer via samenwerking met het Leerwerkloket in het verlengde van het Jongerenoffensief Twente waar veertien gemeenten en alle Werkpleinpartners aan meedoen. Zo organiseerden we vanuit onze actie ‘1000kansen Twente’ in september 2016 en april 2017 een jongerenevent in Hengelo, en gaan dat op 29 september a.s. weer doen. Op zo’n dag willen we werkzoekende jongeren vooral laten merken dat ze er niet alleen voor staan. We bieden workshops aan, sollicitatietraining en een CV-check”
Petra Weideveld van het Leerwerkloket is blij met de samenwerking met JCI. “De meerwaarde van de JCI-leden is, dat zij het perspectief van het bedrijfsleven toevoegen.”

Wie meer wil weten over de samenwerking met JCI kan terecht bij Petra Weideveld: p.weideveld@regiotwente.nl. Meer informatie over ‘1000kansen Twente’ vind je op www.1000kansentwente.nl.
TOP  
NLQF maakt opleidingsniveaus transparant

 
Tijdens de netwerkbijeenkomst Leren en Werken van 8 juni 2017 praten Marijke Dashorst en Tijs Pels van het Nationaal Steunpunt NLQF de aanwezige projectleiders en leerwerkadviseurs bij over de nieuwste ontwikkelingen. Via het NLQF kunnen ook opleidingen worden ingeschaald die niet door de overheid zijn gereguleerd, waardoor deze een duidelijker waarde krijgen op de arbeidsmarkt.

Lees verderTOP  
Workshop ‘Aan de slag met leren & werken in de zorg’
 
Op 3 juli en 31 augustus 2017 organiseert Marieke Duijndam, landelijk adviseur werkgeversdienstverlening in samenwerking met Erik de Graaf van het Programma Leren en Werken de workshop ‘Aan de slag met leren & werken in de zorg’.

In de zorgsector stijgen de vacatures in rap tempo, maar er is weinig tot geen beschikbaar aanbod. Daarom wordt in de workshop nader verkend hoe we daarin vanuit ons vakgebied verandering kunnen aanbrengen. Marieke Duijndam en Erik de Graaf nemen de deelnemers mee in de wereld van leerwerktrajecten in de zorg en hoe je deze zelf in de regio kunt vormgeven. Van financial engineering tot het strategisch netwerk, van de nut & noodzaak tot projectplan, van Scholingsvouchers langdurige zorg tot zij-instroom, met daarbij als rode draad een praktijkcase uit een van de arbeidsmarktregio’s.   
De workshop is voor (sr) adviseurs werkgeversdienstverlening (vanuit UWV en/of gemeenten), adviseurs leerwerkloketten en/of branchegerichte collega’s. 

De workshop ‘Aan de slag met leren & werken in de zorg’ wordt gehouden op maandagmiddag 3 juli en donderdagochtend 31 augustus. De locatie is het UWV regiokantoor te Utrecht.

Omdat beide workshops inmiddels al vol zijn, is er een extra workshop gepland in de middag van 31 augustus om half 2; je kunt je hiervoor aanmelden d.m.v. een mailtje naar Judith van Dijk, judith.vandijk@uwv.nl o.v.v. workshop Zorg
TOP  
Over Leren en Werken gesproken: Adriana Stel
 
“Ontwikkelen in plaats van vruchteloos solliciteren”  
Adriana Stel is directeur van STOOF Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche   

Een leven lang ontwikkelen voor iedereen is mijn droom. En dan bedoel ik niet alleen formele opleidingen, maar ook herkennen, erkennen en vastleggen van wat mensen informeel leren. Maar helaas, hierover wordt meer gepraat dan dat er echt iets gebeurt.
Zo hebben ook onze politici de mond vol van Leven Lang Leren. Dat is terecht. De kans dat iemands  baan over vijf jaar nog bestaat slinkt met de dag. Werk verandert. Of we dat nou leuk vinden of niet. Verandering is niet nieuw, maar de snelheid waarmee deze gepaard gaat, die is wel nieuw.
De SER, de OECD, Commissie Sap en het Statement van NRTO, ABU, OVAL en Cedris hebben kort geleden over Leven Lang Leren doelmatige adviezen uitgebracht. Dus alle denkwerk is gedaan, we kunnen aan de slag.

De schakel die ik nog mis, is: hoe veranderen wij de cultuur? Cultuur is hardnekkig, al 71 jaar ademen we in dit land “wij zorgen voor u” en nog steeds zijn er massa’s mensen die geloven dat ze hun hele leven bij dezelfde werkgever zullen blijven werken.
Cultuur verander je niet door regels, maar die kunnen wel helpen. Als mensen nu werkloos worden hebben ze sollicitatieplicht. Begrijpelijk want je krijgt geld en je taak is het vinden van een nieuwe baan. Maar komt die baan er wel? Het is namelijk de vraag of werkzoekenden voldoende toegerust zijn voor de arbeidsmarkt van vandaag en morgen, en of hun soft-skills wel voldoende ontwikkeld zijn voor de 21e eeuw.
Als mensen hun baan verliezen, duwen we ze in het drijfzand van onze sociale zekerheid.  Solliciteren en nog eens solliciteren.... Op de lange termijn raakt zo het WW-bestand gevuld met veelal laaggeschoolden die elke vorm van aansluiting op een hoog-dynamische arbeidsmarkt zijn verloren.

Dat moet anders. We weten dat de arbeidsmarkt voortdurend verandert. We weten dat de baan van vandaag morgen niet meer bestaat, en dat daardoor kennis en vaardigheden moeten mee veranderen. Laten we de WW niet meer afhankelijk maken van het afvinken van sollicitatiebrieven. Laten we de WW afhankelijk maken van of je een opleiding volgt. Een opleiding die relevant is voor werkgevers, en werkzoekenden weer serieus neemt in hun kansen voor de arbeidsmarkt.
Als het je taak wordt om te leren in plaats van vruchteloos te moeten solliciteren, wordt een leven lang ontwikkelen vanzelf meer cultuur.

Adriana Stel
TOP  
Netwerkbijeenkomsten Leren en Werken 2017
 
De netwerkbijeenkomsten Leren en Werken zijn bestemd voor de projectleiders van de Leerwerkloketten en anderen die direct betrokken zijn bij Leren en Werken-projecten in de regio’s.

De data van de netwerkbijeenkomsten in 2017 zijn
  • donderdag 28 september
  • donderdag 23 november

Meer informatie over de netwerkbijeenkomsten vind je bij ‘Bijeenkomsten’ in het inloggedeelte van Lerenenwerken.nl.

Ook vast voor de agenda: op maandag 6 november wordt een landelijke leerwerkdag georganiseerd voor alle medewerkers van de Leerwerkloketten en onze landelijke en regionale stakeholders. Meer informatie volgt.
Op maandag 6 november zullen daarom alle Leerwerkloketten gesloten zijn.
TOP  
Word lid van de Community Leren en Werken
 

Medewerkers van de Leerwerkloketten en andere professionals die betrokken zijn bij het programma Leren en Werken, kunnen een profiel aanmaken voor het besloten gedeelte van Lerenenwerken.nl. Hier vormen we als professionals met elkaar een platform om kennis en informatie te delen en elkaar te inspireren. Leden van deze Community ontvangen regelmatig in hun mailbox een update ‘Nieuw in de community Leren en Werken’.

Aanmelden voor de Community kan op www.lerenenwerken.nl onder de knop ‘Login’/’Nieuwe account aanmaken’. Je geeft hier je gegevens op. Na goedkeuring van je aanmelding ontvang je een bevestiging met je persoonlijke inlogcode.
TOP  
Arbeidsmarktinformatie
 
UWV en gemeenten hebben de Nederlandse arbeidsmarkt ingedeeld in 35 regio’s. Per regio  verschaft UWV actuele vraag- en aanbodcijfers.
Sinds 2013 publiceert UWV eveneens de ontwikkelingen binnen sectoren en beroepen. Dit is een initiatief van sociale partners, VNG, UWV en SBB en wordt ondersteund door het Ministerie van SZW. Sinds 2014 is er daarnaast specifieke aandacht voor kansrijke beroepen op de arbeidsmarkt.

Geïnteresseerden kunnen zich abonneren op de Kennisnieuwsbrief van UWV.
Deze maandelijkse nieuwsbrief geeft informatie over recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en attendeert op nieuwe arbeidsmarktpublicaties en andere kennispublicaties van UWV.
TOP  
Links
Meer weten over Leren en Werken? Raadpleeg dan onderstaande sites:

www.lerenenwerken.nl
Leren en Werken is de landelijke publieksgerichte website over leren en werken. Op deze site staat tevens een overzicht van alle Leerwerkloketten.
De site bevat ook een besloten gedeelte voor professionals (Community Leren en Werken)

Taalakkoord.lerenenwerken.nl
Site over de bevordering van taalvaardigheid op de werkvloer

www.telmeemettaal.nl
Website over het actieprogramma van OCW, SZW en VWS gericht op het bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid

www.werk.nl
De website van UWV WERKbedrijf. Hier is ook actuele regionale en sectorale arbeidsmarktinformatie te vinden, en een overzicht van alle Leerwerkloketten.

www.werkbladmagazine.nl
Werkblad is het digitale magazine van UWV vol inspiratie en tips voor werkzoekenden.

www.S-BB.nl
Site van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Hier vind je onder andere de regionale basiscijfers op het gebied van stages en leerbanen.

www.nationaal-kenniscentrum-evc.nl
Alle informatie over het Ervaringscertificaat (EVC)

www.subsidiecalculator.nl
Overzicht van mogelijke subsidies, premiekortingen en afdrachtvermindering voor werkgevers.
TOP  
Landelijk Programmateam Leren en Werken: wie doet wat
Hieronder vind je de actuele samenstelling van het programmateam.

Programmamanager
Marianne Zoetmulder, 06-55183095, marianne.zoetmulder@uwv.nl

Plv. programmamanager
Rieky Janssen, 06-46160868, rieky.janssen@uwv.nl

Dienstverlening
Jolien Klein Wassink, 06-11761910, jolien.kleinwassink@uwv.nl

Kwaliteit en Control
Reinier Wardenaar, 06-21108431, reinier.wardenaar@uwv.nl

Assistent controller
Spencer Falix, 06-11884964, spencer.falix@uwv.nl

Adviseur Uitvoering
Selwin Umar, 06-21679759, selwin.umar@lerenenwerken.nl

Leerwerktrajecten en Financial Engineering
Erik de Graaf, 06-24826556, erik.degraaf@lerenenwerken.nl

Ambassadeurschap Leren en Werken
Lau van den Bos, l.vandenbos@lerenenwerken.nl

Communicatie en website, info@lerenenwerken.nl
Silvia Groot, 06-46953735, silvia.groot@uwv.nl
Maxime Schulpen, 06-46953794, maxime.schulpen@uwv.nl

Trainee
Shimona Malaihollo, 06-21148671, shimona.malaihollo@uwv.nl

Tevens betrokken bij het Programma Leren en Werken

UWV Strategisch Beleid en Kenniscentrum (SBK)
Elize de Bar, 06-53472142, elize.debar@uwv.nl
Sara Koole, 06-31659942, Sara.Koole-01@uwv.nl

Business Advies UWV
Denise van Etten, 06-53425646, denise.vanetten@uwv.nl

Communicatie UWV
Michelle Klaverstijn, 06-46953748, Michelle.Klaverstijn@uwv.nl
Colofon
De redactie van de INFO Leerwerkloketten bestaat uit:

Marianne Zoetmulder, Programmamanager Leren en Werken
Silvia Groot, Communicatie Leren en Werken
Saskia den Broeder, Tekstbureau Werkende Woorden

De redactie houdt zich aanbevolen voor jullie nieuwsberichten en suggesties!
TELL A FRIEND!
© 2017 UWV WERKbedrijf | Aanmelden | Afmelden.