Indien deze e-mail niet goed zichtbaar is, klik dan hier voor de online versie.
November 2017, jaargang 8, nummer 6
De INFO Leerwerkloketten biedt informatie over de regionale samenwerkingsverbanden Leren en Werken zoals deze gestalte hebben gekregen in de Leerwerkloketten. De INFO wil een informatie- en inspiratiebron zijn voor iedereen die vanuit UWV WERKbedrijf, gemeenten, onderwijs, sectorale partners en bedrijfsleven betrokken is bij Leren en Werken. De INFO Leerwerkloketten biedt tevens informatie over de uitvoering van het Taalakkoord.

De INFO Leerwerkloketten wordt standaard per e-mail toegezonden aan de projectleiders van de regionale samenwerkingsverbanden Leren en Werken en aan onze contactpersonen bij UWV, gemeenten, ROC’s, particuliere opleiders, SBB, scholingsfondsen, bedrijven, sectoren en branches. Ook de abonnees van de voormalige Nieuwsbrief Taalakkoord ontvangen de INFO. Overige betrokkenen en geïnteresseerden die de INFO willen ontvangen, kunnen zich hier aanmelden.
In dit nummer
Wat we doen en waarvoor
Nieuws rond het Taalakkoord Werkgevers
Servicepunt Leren en Werken Regio Eindhoven profileert zich op instroomtrajecten
Op weg naar een Nationaal Akkoord over leren
Zaanstreek-Waterland pakt laaggeletterdheid aan
Academie Leerwerkloketten organiseert kennisdeling
Leerwerkdag 2017: het Leerwerkloket als frontsoldaat
Subsidieregeling Tel mee met Taal: aanvragen kan weer vanaf 1 januari 2018
Twentse gemeenten krijgen ESF-subsidie voor Leerwerkloket
Jaarcongres STOOF en STAF 1 december 2017
Over Leren en Werken gesproken: Antoine Wintels. “Iedereen tot bloei laten komen”
Netwerkbijeenkomsten Leren en Werken 2017
TOP  
Wat we doen en waarvoor
 
Als je terugkijkt vanaf de start van het Programma Leren en Werken eind 2009, kun je verschillende stadia onderscheiden. De eerste jaren waren de Leerwerkloketten vooral bezig met formeren en organiseren, hierna met verdere uniformering en implementatie. Nu de loketten zich in de regio’s hebben uitgelijnd en we structurele financiering hebben verworven, zijn we in de fase van professionalisering en ‘exposure’ beland. Het is tijd onze expertise verder te verstevigen en uit te dragen.

Nu al trots ben ik op de onlangs gestarte Academie Leerwerkloketten waar we onze deskundigheid bundelen en met elkaar delen. Verderop in deze INFO meer daarover. De Leerwerkdag die we organiseerden op 6 november jl. had eveneens tot doel om met en van elkaar te leren. Het blijft een boeiend proces onze verbindende rol en brede kennis over leren en werken scherp te profileren in het krachtenveld van bedrijven, gemeenten, onderwijsinstellingen, UWV en de vele andere partijen rond onderwijs en arbeidsmarkt.

We hebben het tij mee. Blijven leren is meer dan ooit een politieke prioriteit met een zeer breed draagvlak. Of er al dan niet een Nationaal Akkoord Leven Lang Leren komt, de neuzen staan dezelfde kant op. Met behoud van de eigen verantwoordelijkheid van het individu, willen we dat zo veel mogelijk mensen duurzaam toegerust worden voor de huidige beweeglijke arbeidsmarkt en dat zij kunnen functioneren in de steeds digitaler wordende samenleving. Waar nodig moeten mensen daarbij stimulans en ondersteuning kunnen krijgen: op de werkplek, op school, als ze onverhoopt uitvallen. Wie vragen heeft over leren, werken of maatschappelijke participatie, moet laagdrempelig terecht kunnen in de eigen omgeving.

Een belangrijke basis om je verder te kunnen ontwikkelen is: kunnen lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer. Om geletterdheid te bevorderen werken we in de regio’s samen met vele partners waaronder de Stichting Lezen en Schrijven, de bibliotheken en taalaanbieders. Mede door de inzet van de Leerwerkloketten groeit het aantal deelnemende bedrijven aan het Taalakkoord Werkgevers. Landelijk organiseren we op 20 november 2017 het deelcongres ‘Taal op de Werkvloer, de investering waard’ voor werkgevers en HR-managers die zich willen laten informeren en inspireren hoe bedrijven de taalvaardigheid van hun medewerkers kunnen vergroten.

Kortom, we weten steeds beter wat we doen en waarvoor we het doen. De Leerwerkloketten staan in het perspectief van belangwekkende ontwikkelingen en leveren daar hun bijdrage aan. Het zijn boeiende tijden!

Marianne Zoetmulder 
Landelijk Programmamanager Leren en Werken
TOP  
Nieuws rond het Taalakkoord Werkgevers

logo Leren en WerkenEen groeiend netwerk
Sinds de vorige INFO hebben weer nieuwe werkgevers, branches en taalaanbieders ‘ja’ gezegd tegen het gezamenlijk vergroten van de taalvaardigheid bij werknemers. Het Programma Leren en Werken heet de nieuwe partners van harte welkom!

Nieuw toegetreden werkgevers:

 • Facilitaire Dienstverlening Haarlemmermeer
 • Rabobank Breda
 • Technicum
 • Excelsior4all
 • Gemeente Oss
 • Royal Philips (Medical Systems)
 • Gemeente Apeldoorn
 • AB Oost
 • P.I. Zwaag
 • GP Groot
 • Gemeente Den Helder
 • Noorderkwartier Schagen
 • WNK Personeelsdiensten
 • Bolletje
 • Kinderdagverblijf Joepie
Nieuw toegetreden taalaanbieders:
 • Sagènn
 • KW1C
 • Citaverde
 • ROC Nijmegen
 • ToTaal Onderwijs
Congres ‘Taal op de Werkvloer’
Op maandagmiddag 20 november 2017 organiseert het Programma Leren en Werken het deelcongres ‘Taal op de Werkvloer: de investering waard’. Dit congres is onderdeel van de landelijke conferentie ’Doe Meer met Taal’ die het programma ‘Tel mee met Taal’ die dag organiseert in De Meervaart in Amsterdam.

Subsidieregeling Tel mee met Taal: aanvragen kan weer vanaf 1 januari 2018
Vanaf 1 januari 2018 start een nieuwe aanvraagronde van de subsidieregeling Tel Mee Met Taal. Met deze subsidie willen de ministeries OCW, SZW en VWS stimuleren dat werkgevers investeren in de taalvaardigheid van hun medewerkers. Lees meer

Zaanstreek-Waterland pakt laaggeletterdheid aan
Op 8 september 2017 werd in Zaanstreek-Waterland het startschot gegeven voor een intensieve aanpak van laaggeletterdheid. Stichting Lezen & Schrijven, UWV, de Bieb voor de Zaanstreek, Bibliotheek Waterland en Servicepunt Leren en Werken Zaanstreek-Waterland slaan de handen ineen om mensen te begeleiden die moeite hebben met lezen, schrijven en het gebruik van computers. Lees meer


Taalakkoord.lerenenwerken.nl: nieuws en inspiratie
Op de website Taalakkoord.lerenenwerken.nl vindt u nieuws en achtergrondinformatie rond het Taalakkoord. De website bevat eveneens inspirerende praktijkverhalen en tips voor werkgevers om hun werknemers te helpen taalvaardiger te worden. Ook kunt u onder het kopje ‘Actueel’ alle verschenen nieuwsbrieven terugvinden.

Vragen over het Taalakkoord of meedoen?
U kunt mailen naar taalakkoord@lerenenwerken.nl of contact opnemen met het Leerwerkloket in uw regio. De adressen van de Leerwerkloketten zijn te vinden op www.lerenenwerken.nl/leerwerkloketten. Op deze website vindt u tevens informatie over de overige dienstverlening van de Leerwerkloketten aan werkgevers.

Heeft u specifieke vragen? Dan kunt u contact opnemen met Gera de Vries, landelijk coördinator Taalakkoord Werkgevers bij het Programmateam Leren en Werken, 06-15396914, gera.devries@lerenenwerken.nl.
TOP  
Servicepunt Leren en Werken Regio Eindhoven profileert zich op instroomtrajecten
Het belangrijkste speerpunt van het Servicepunt Leren en Werken Regio Eindhoven is het opzetten van instroomtrajecten met baangarantie in kansrijke sectoren. Die zijn er in Zuidoost-Brabant genoeg: vooral werkgevers in techniek, vervoer, logistiek en in de zorg zitten te springen om medewerkers. Projectleider Herman van Someren: “Via een zij-instroomtraject en extra aandacht tijdens de opleiding, lukt het om gemotiveerde kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt ‘jobready’ te maken. Werkgevers zijn dan graag bereid hen een kans te geven.”

Lees verder

TOP  
Op weg naar een Nationaal Akkoord over leren
Momenteel verkent de SER de mogelijkheden te komen tot een Nationaal Akkoord ‘Skills and Technology’. Partijen moeten de handen ineenslaan om te zorgen dat Nederland in technologisch opzicht voorop kan blijven lopen, en dat iedereen kan meedoen op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Dit mede in vervolg op het OECD-rapport over een Skills-strategie voor Nederland van april 2017.

Lees verder
TOP  
Zaanstreek-Waterland pakt laaggeletterdheid aan
Op 8 september 2017, tijdens de maand van Leren en Werken, werd in Zaanstreek-Waterland het startschot gegeven voor de aanpak van laaggeletterdheid die tot en met december loopt. Stichting Lezen & Schrijven, UWV, de Bieb voor de Zaanstreek, Bibliotheek Waterland en Servicepunt Leren en Werken Zaanstreek-Waterland slaan de handen ineen om mensen te begeleiden die moeite hebben met lezen, schrijven en het gebruik van computers.

Lees verder

TOP  
Academie Leerwerkloketten organiseert kennisdeling
Sinds enkele maanden bestaat de Academie Leerwerkloketten. Dit is een bundeling van alle activiteiten gericht op verdere professionalisering van de medewerkers van de Leerwerkloketten en het Landelijk Programmateam. Ook voor medewerkers van partnerorganisaties kan de Academie in de toekomst van betekenis zijn. Momenteel wordt een omvangrijke leergang Werkgeversdienstverlening Leren en Werken ontwikkeld. Deze is op 24 oktober jl. van start gegaan met de eerste pilotmodule.

Lees verder
TOP  
Leerwerkdag 2017: het Leerwerkloket als frontsoldaat
 
Maandag 6 november 2017 waren de Leerwerkloketten in heel het land gesloten. Alle projectleiders, leerwerkadviseurs, ondersteunende medewerkers en de medewerkers van het landelijk programmateam waren die dag bijeen in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein voor hun eigen jaarlijkse Leerwerkdag. Voor het middagprogramma waren ook de stakeholders en partnerorganisaties van het Programma Leren en Werken uitgenodigd. Het werd een bruisende dag vol inspiratie, ontmoeting en kennisdeling die tevens een ‘boost’ gaf aan het wij-gevoel. Maar ook steeg het gevoel van urgentie om mensen toegerust te houden voor de steeds dynamischer arbeidsmarkt.

Lees verder

TOP  
Subsidieregeling Tel mee met Taal: aanvragen kan weer vanaf 1 januari 2018
Vanaf 1 januari 2018 start een nieuwe aanvraagronde van de subsidieregeling Tel Mee Met Taal. Met deze subsidie willen de ministeries OCW, SZW en VWS stimuleren dat werkgevers investeren in de taalvaardigheid van hun medewerkers. Met de subsidie kunnen werkgevers tot 67 procent van de kosten van een taaltraject vergoed krijgen. De aan te vragen subsidie bedraagt maximaal 50.000 euro per aanvraag. Naast werkgevers kunnen ook regionale samenwerkingsverbanden die zich richten op de bestrijding van laaggeletterdheid, profiteren van de subsidies.

Lees verder


TOP  
Twentse gemeenten krijgen ESF-subsidie voor Leerwerkloket
In de arbeidsmarktregio Twente vragen de veertien gemeenten gezamenlijk ESF-financiering aan. In de aanvraag voor de tranche 2015-2017 blijkt dat de dienstverlening van het LWL ESF-subsidiabel is. Projectleider Jenny Holtrop: “We hebben via onze resultaatcijfers kunnen aantonen dat we een meetbare bijdrage leveren aan de arbeidsmarktdoelstellingen waarvoor de subsidie wordt verstrekt. De ESF-subsidie komt ons niet rechtstreeks ten goede, want deze gaat naar de arbeidsmarktregio. Voor de administratieve inzet stort de arbeidsmarktregio tien procent van de realisatie rechtstreeks op de rekening van het Leerwerkloket. De cofinanciering die gemeenten aan het Leerwerkloket verstekken wordt waarschijnlijk wel uit de ESF-gelden gefinancierd. De erkenning dat wij met onze subsidiabele dienstverlening een bijdrage leveren aan de arbeidsmarktregio is daarbij een positief gegeven.”
Twente doet het overigens goed in ‘ESF-land’: het Jongerenoffensief Twente is een van de tien finalisten voor de ESF Award 2017.
TOP  
Jaarcongres STOOF en STAF 1 december 2017
Vrijdagmiddag 1 december houdt STOOF, het scholingsfonds voor de flexbranche, samen met de Stichting Arbo Flexbranche (STAF) haar jaarcongres ten huize van de Sociaal Economische Raad in Den Haag. Het congres thema is ‘Duurzame inzetbaarheid Flex’. De deelnemers horen van inspirerende sprekers de laatste ontwikkelingen op het gebied van leren, ontwikkelen, loopbaan en gezondheid. Tijdens het congres wordt ook de Leerwerkprijs uitgereikt. Deze tweejaarlijks terugkerende prijs is ditmaal voor een medewerker(ster) van een uitzendorganisatie die zich breed inspant voor de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten.

Meer over het programma van het congres ‘Duurzame inzetbaarheid Flex’ en informatie over aanmelding vind je hier.


TOP  
Over Leren en Werken gesproken: Antoine Wintels
 
“Iedereen tot bloei laten komen”  
Antoine Wintels is CVB-voorzitter van het Summa Collega in Eindhoven en landelijk ambassadeur Leren en Werken    

Na de crisis is de arbeidsmarkt ‘booming business’ geworden. Dat geldt zeker voor onze regio met een groot aantal bedrijven in de high tech. De vraag naar vakmensen is enorm. Het gaat dan zeker niet alleen om hoogopgeleide R&D’ers (onderzoek en ontwikkeling). Hun innovaties moeten immers ook gewoon gemaakt en uitgevoerd worden. Helaas kiezen jongeren nog onvoldoende voor de richtingen waar het werk zit. Je zou de beeldvorming moeten bijstellen: ook technische beroepen leveren een bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken. Denk aan medische apparatuur, of een elektrische bus. Veel jonge mensen die ooit een beroepskeuze maakten met weinig perspectief, vind je nu terug in de kwetsbare groep ‘draaideur-werklozen’.

Bedrijven die jongeren die op afstand van de arbeidsmarkt zijn geraakt weer een kans bieden, verdienen een pluim. Helaas zie je ook veel ‘free riders’ die niet mee-investeren maar wel mee-profiteren van de investeringen van anderen. In een krapper wordende arbeidsmarkt komt ook ‘groenpluk’ weer meer voor: bedrijven lokken jongeren uit de schoolbanken voordat ze hun diploma hebben behaald. Dat gaat goed totdat ze er bij krapte weer uit vliegen, nog steeds zonder ‘papiertje’. Ik ben blij dat ik steeds meer vakscholen in het beroepsonderwijs zie ontstaan, bijvoorbeeld voor de automotive sector en de procesindustrie. Zo schep je ook weer kansen voor degenen voor wie niveau 2 het hoogst haalbare is. Een niveau waarop gelukkig ook in de zorg weer werkgelegenheid ontstaat.

Het is zaak te investeren in de inzetbaarheid van iedereen. Je blijven ontwikkelen gaat uitdrukkelijk niet alleen over leren op school of uit een boek. Leren ‘on the job’ is voor velen een veel directere en enthousiasmerende manier om iets nieuws te leren. Daarbij moet ook in flexwerkers worden geïnvesteerd; zij zijn de ‘ademende schil’ die veel bedrijven nodig hebben.

Wat mij in het beroepsonderwijs blijft boeien, is te zien dat iedereen een talent heeft en in staat is dit te ontplooien. Door omstandigheden kunnen mensen hier heel ver vanaf raken. Onze uitdaging is dan, via de juiste begeleiding de sleutel te vinden naar de motivatie van waaruit iemand tot bloei kan komen. Ik heb er hartverwarmende voorbeelden van gezien, leerlingen die ondanks allerhande problemen erin slagen hun opleiding af te ronden. Dat zijn voor mij echte ‘toppers’, misschien nog meer dan degenen die een beroepenwedstrijd winnen. Ik kan mij dan ook helemaal vinden in de tekst die als lichtreclame op een van onze gebouwen staat: ‘Iedereen recht op uitzicht’!

Antoine Wintels
TOP  
Netwerkbijeenkomsten Leren en Werken 2017
 
De netwerkbijeenkomsten Leren en Werken zijn bestemd voor de projectleiders van de Leerwerkloketten en anderen die direct betrokken zijn bij het Programma Leren en Werken en de Leerwerkloketten.

In 2017 is er nog een netwerkbijeenkomst op:
 • donderdag 23 november
Meer informatie over de netwerkbijeenkomsten vind je bij ‘Bijeenkomsten’ in het inloggedeelte van Lerenenwerken.nl.


TOP  
Word lid van de Community Leren en Werken
 

Medewerkers van de Leerwerkloketten en andere professionals die betrokken zijn bij het programma Leren en Werken, kunnen een profiel aanmaken voor het besloten gedeelte van Lerenenwerken.nl. Hier vormen we als professionals met elkaar een platform om kennis en informatie te delen en elkaar te inspireren. Leden van deze Community ontvangen regelmatig in hun mailbox een update ‘Nieuw in de community Leren en Werken’.

Aanmelden voor de Community kan op www.lerenenwerken.nl onder de knop ‘Login’/’Nieuwe account aanmaken’. Je geeft hier je gegevens op. Na goedkeuring van je aanmelding ontvang je een bevestiging met je persoonlijke inlogcode.
TOP  
Arbeidsmarktinformatie
 
UWV en gemeenten hebben de Nederlandse arbeidsmarkt ingedeeld in 35 regio’s. Per regio  verschaft UWV actuele vraag- en aanbodcijfers.
Sinds 2013 publiceert UWV eveneens de ontwikkelingen binnen sectoren en beroepen. Dit is een initiatief van sociale partners, VNG, UWV en SBB en wordt ondersteund door het Ministerie van SZW. Sinds 2014 is er daarnaast specifieke aandacht voor kansrijke beroepen op de arbeidsmarkt.

Geïnteresseerden kunnen zich abonneren op de Kennisnieuwsbrief van UWV.
Deze maandelijkse nieuwsbrief geeft informatie over recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en attendeert op nieuwe arbeidsmarktpublicaties en andere kennispublicaties van UWV.
TOP  
Links
Meer weten over Leren en Werken? Raadpleeg dan onderstaande sites:

www.lerenenwerken.nl
Leren en Werken is de landelijke publieksgerichte website over leren en werken. Op deze site staat tevens een overzicht van alle Leerwerkloketten.
De site bevat ook een besloten gedeelte voor professionals (Community Leren en Werken)

Taalakkoord.lerenenwerken.nl
Site over de bevordering van taalvaardigheid op de werkvloer

www.telmeemettaal.nl
Website over het actieprogramma van OCW, SZW en VWS gericht op het bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid

www.werk.nl
De website van UWV WERKbedrijf. Hier is ook actuele regionale en sectorale arbeidsmarktinformatie te vinden, en een overzicht van alle Leerwerkloketten.

www.werkbladmagazine.nl
Werkblad is het digitale magazine van UWV vol inspiratie en tips voor werkzoekenden.

www.S-BB.nl
Site van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Hier vind je onder andere de regionale basiscijfers op het gebied van stages en leerbanen.

www.samenvoordeklant.nl
Website van de Programmaraad, waarin Divosa, VNG, UWV en Cedris samenwerken ter ondersteuning van de arbeidsmarktregio’s.

www.nationaal-kenniscentrum-evc.nl
Alle informatie over het Ervaringscertificaat (EVC)

www.subsidiecalculator.nl
Overzicht van mogelijke subsidies, premiekortingen en afdrachtvermindering voor werkgevers.
TOP  
Landelijk Programmateam Leren en Werken: wie doet wat
Hieronder vind je de actuele samenstelling van het programmateam.

Programmamanager
Marianne Zoetmulder, 06-55183095, marianne.zoetmulder@uwv.nl

Plv. programmamanager
Rieky Janssen, 06-46160868, rieky.janssen@uwv.nl

Dienstverlening
Jolien Klein Wassink, 06-11761910, jolien.kleinwassink@uwv.nl

Kwaliteit en Control
Reinier Wardenaar, 06-21108431, reinier.wardenaar@uwv.nl

Assistent controller
Spencer Falix, 06-11884964, spencer.falix@uwv.nl

Adviseur Uitvoering
Selwin Umar, 06-21679759, selwin.umar@lerenenwerken.nl

Leerwerktrajecten en Financial Engineering
Erik de Graaf, 06-24826556, erik.degraaf@lerenenwerken.nl

Landelijk coördinator Taalakkoord Werkgevers
Gera de Vries, 06-15396914, gera.devries@lerenenwerken.nl
Fleur Noy, 06-14268995, fleur.noy@uwv.nl

Ambassadeurschap Leren en Werken
Lau van den Bos, l.vandenbos@lerenenwerken.nl

Communicatie en website, info@lerenenwerken.nl
Silvia Groot, 06-46953735, silvia.groot@uwv.nl
Maxime Schulpen, 06-46953794, maxime.schulpen@uwv.nl
Kiki Kros, 06-21121125, kiki.kros@lerenenwerken.nl


Tevens betrokken bij het Programma Leren en Werken

UWV Strategisch Beleid en Kenniscentrum (SBK)
Elize de Bar, 06-53472142, elize.debar@uwv.nl
Sara Koole, 06-31659942, Sara.Koole-01@uwv.nl

Business Advies UWV
Denise van Etten, 06-53425646, denise.vanetten@uwv.nl

Communicatie UWV
Michelle Klaverstijn, 06-46953748, Michelle.Klaverstijn@uwv.nl
Colofon
De redactie van de INFO Leerwerkloketten bestaat uit:

Marianne Zoetmulder, Programmamanager Leren en Werken
Silvia Groot, Communicatie Leren en Werken
Saskia den Broeder, Tekstbureau Werkende Woorden

De redactie houdt zich aanbevolen voor jullie nieuwsberichten en suggesties!
TELL A FRIEND!
© 2017 UWV WERKbedrijf | Aanmelden | Afmelden.