Indien deze e-mail niet goed zichtbaar is, klik dan hier voor de online versie.
December 2017, jaargang 8, nummer 7
De INFO Leerwerkloketten biedt informatie over de regionale samenwerkingsverbanden Leren en Werken zoals deze gestalte hebben gekregen in de Leerwerkloketten. De INFO wil een informatie- en inspiratiebron zijn voor iedereen die vanuit UWV WERKbedrijf, gemeenten, onderwijs, sectorale partners en bedrijfsleven betrokken is bij Leren en Werken. De INFO Leerwerkloketten biedt tevens informatie over de uitvoering van het Taalakkoord Werkgevers.

De INFO Leerwerkloketten wordt standaard per e-mail toegezonden aan de projectleiders van de regionale samenwerkingsverbanden Leren en Werken en aan onze contactpersonen bij UWV, gemeenten, ROC’s, particuliere opleiders, SBB, scholingsfondsen, bedrijven, sectoren en branches. Ook de abonnees van de voormalige Nieuwsbrief Taalakkoord ontvangen de INFO. Overige betrokkenen en geïnteresseerden die de INFO willen ontvangen, kunnen zich hier aanmelden.
In dit nummer
Jaar van Leren en Werken
Nieuws rond het Taalakkoord Werkgevers
Leren en Werken Stedenvierkant wil soepele route van scholing naar werk (en vice versa)
Werkgeversdiensten en Leerwerkloketten hebben elkaar nodig
Congres ‘Taal op de Werkvloer’ toont staalkaart aan mogelijkheden
Tijdelijke subsidieregeling voor ontwikkeladvies 45-plussers
House of Skills wil kloof tussen vraag en aanbod dichten
WERK-portal.nl: online leren voor werk
De Leeflijn van Alice Standhart
Leergang Werkgeversdienstverlening Leren en Werken
Subsidieregeling Tel mee met Taal: aanvragen kan weer vanaf 1 januari 2018
Over Leren en Werken gesproken: Frank Smeets. “Taalvaardigheid essentieel voor succes in het werk”
Netwerkbijeenkomsten Leren en Werken 2018
TOP  
Jaar van Leren en Werken
 
Dit jaar, 2017, was ons eerste jaar van structurele bekostiging. De Leerwerkloketten kregen de ruimte om verder uit te groeien tot regionale kennisknooppunten voor alles rond Leren en Werken. Dat maken we inmiddels samen met onze partners steeds meer waar.

Nadat we in september een succesvolle Maand van Leren en Werken hebben afgerond, zijn de Leerwerkloketten onverminderd actief gebleven in hun regio’s. Ik zie voortdurend aankondigingen van werkmarkten, voorlichtingsbijeenkomsten, startende leerwerktrajecten, taal-events en nog veel meer voorbijkomen. Vrijwel in elke regio stellen krachtige samenwerkingsverbanden hun prioriteiten om ‘blijven leren’ voor zo veel mogelijk mensen bereikbaar te maken.

Dat wij ‘er staan’ als Leerwerkloketten is fijn, maar belangrijker nog is dat ons thema Leven Lang Leren ook politiek actueel is. Er is brede consensus dat in de huidige economie iedereen zijn of haar talenten moet kunnen inzetten. Het nieuwe kabinet heeft een subsidieregeling in het leven geroepen voor ontwikkeladvies aan 45-plussers om te bevorderen dat zij straks werkend hun pensioen halen. In SER-verband wordt doorgewerkt om het idee van de individuele leerrekening handen en voeten te geven. Allemaal goede aanzetten waar we ook vanuit Leren en Werken volgend jaar mee verder kunnen. Laagdrempelig terecht kunnen voor onafhankelijk advies over leren en loopbaan is immers een onmisbare voorwaarde, willen mensen in staat zijn zelf sturing te geven aan hun ontwikkeling.

In 2017 heeft het Taalakkoord Werkgevers eveneens een ruime vlucht genomen. Het aantal aangesloten werkgevers, branches en taalaanbieders blijft groeien. Op 20 november jl. hielden we een inspirerend congres waar vele succesvolle aanpakken om taalvaardigheid op de werkvloer te vergroten, werden gedeeld.

Het voortzetten van al deze initiatieven is ons goede voornemen voor 2018. Waar nodig besteden we aandacht aan de ‘puntjes op de ‘i’. Zo kan onze samenwerking met de WerkgeversServicepunten verder worden geïntensiveerd. En willen we aansluiting zoeken bij initiatieven in de Metropoolregio’s gericht op versterking van de economie. Daarbij is verkleinen van de kloof tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt een vanzelfsprekend actiepunt. We blijven kansen pakken om bij te dragen aan duurzame talentontwikkeling en participatiemogelijkheden.

Rest mij op dit moment iedereen fijne feestdagen en een goede jaarwisseling te wensen. We maken er ook in 2018 een mooi Jaar van Leren en Werken van!

Marianne Zoetmulder 
Landelijk Programmamanager Leren en Werken
TOP  
Nieuws rond het Taalakkoord Werkgevers

logo Leren en WerkenEen groeiend netwerk
Sinds de vorige INFO hebben weer nieuwe werkgevers, branches en taalaanbieders ‘ja’ gezegd tegen het gezamenlijk vergroten van de taalvaardigheid bij werknemers. Het Programma Leren en Werken heet de nieuwe partners van harte welkom!

Nieuw toegetreden werkgevers:

 • VO-West Friesland
 • Gemeente Schagen
 • Gemeente Hollands Kroon
 • MEE & De Wering
 • De Zorgcirkel
 • Gemeente Texel
 • GGD Hollands Kroon
 • Aboma
 • Amfors
Nieuw toegetreden taalaanbieders:
 • Scalda
 • WerkendLeren
Congres ‘Taal op de Werkvloer’
Op maandagmiddag 20 november 2017 organiseerde het Programma Leren en Werken het deelcongres ‘Taal op de Werkvloer: de investering waard’, als onderdeel van de landelijke conferentie van het programma ‘Tel mee met Taal’. Zo’n honderdtwintig vertegenwoordigers van bedrijven en taalaanbieders waren erbij aanwezig. Lees het verslag.


Subsidieregeling Tel Mee Met Taal: aanvragen kan weer vanaf 1 januari 2018
Vanaf 1 januari 2018 start een nieuwe aanvraagronde van de subsidieregeling Tel Mee Met Taal. Met deze subsidie willen de ministeries OCW, SZW en VWS stimuleren dat werkgevers investeren in de taalvaardigheid van hun medewerkers. Lees het artikel.

Taalakkoord.lerenenwerken.nl: nieuws en inspiratie
Op de website Taalakkoord.lerenenwerken.nl vindt u nieuws en achtergrondinformatie rond het Taalakkoord. De website bevat eveneens inspirerende praktijkverhalen en tips hoe u uw werknemers kunt helpen taalvaardiger te worden. Onder het kopje ‘Actueel’ zijn ook alle verschenen nieuwsbrieven terug te vinden.

Vragen over het Taalakkoord of meedoen?
U kunt mailen naar taalakkoord@lerenenwerken.nl of contact opnemen met het Leerwerkloket in uw regio. Zie voor de adressen www.lerenenwerken.nl/leerwerkloketten. Op deze website vindt u tevens informatie over wat de Leerwerkloketten nog meer voor werkgevers kunnen betekenen.
TOP  
Leren en Werken Stedenvierkant wil soepele route van scholing naar werk (en vice versa)
Leren en Werken Stedenvierkant heeft dan wel geen fysiek Leerwerkloket. Toch kunnen klanten langskomen voor een gesprek: bij de partnerorganisaties UWV, gemeenten, ROC en SW-bedrijven. Daar zitten medewerkers die er samen met beide managers Leren en Werken voor zorgen dat klanten gericht worden doorverwezen voor een gesprek over hun loopbaan. Werkgevers kunnen terecht met vragen over het inzetten van leerwerktrajecten. Daarnaast speelt de website een belangrijke rolt als digitaal loket. Werkzoekenden, werkenden en werkgevers die vragen hebben over leren en werken, kunnen er veel informatie vinden en vragen stellen via een contactformulier en telefonisch. Ze krijgen antwoord per mail, of worden gebeld en zo nodig verwezen naar de juiste instantie. Achter de schermen wordt gezorgd voor een ‘warme overdracht’.

Lees verder

 
TOP  
Werkgeversdiensten en Leerwerkloketten hebben elkaar nodig
Naast de regionale WerkgeversServicepunten in de arbeidsmarktregio’s beschikt UWV over een team van veertien landelijk adviseurs Werkgeversdiensten, verdeeld over de sectoren. Tijdens de netwerkbijeenkomst Leren en Werken van 23 november 2017 geven Petra de Jong, landelijk adviseur Werkgeversdiensten Schoonmaak en Horeca, en haar collega Johan van der Kleij voor de sector Techniek, een toelichting op hun werk. Bij het matchen van vraag en aanbod kunnen de Leerwerkloketten een belangrijke rol spelen. Zij kunnen talenten en interesses van werkzoekenden breder in kaart brengen en waar nodig passende scholingstrajecten in gang zetten.

Lees verder
TOP  
Congres ‘Taal op de Werkvloer’ toont staalkaart aan mogelijkheden
Maandagmiddag 20 november 2017 is de bovenzaal van De Meervaart in Amsterdam geheel gevuld met de bijna honderdtwintig deelnemers aan het congres ‘Taal op de werkvloer: de investering waard’. Het zijn vertegenwoordigers van bedrijven en taalaanbieders die zich hebben aangesloten bij het Taalakkoord Werkgevers of dit overwegen. De conferentie, georganiseerd door het Programma Leren en Werken, is onderdeel van het landelijke congres ‘Tel mee met Taal’. Dat taalvaardigheid van belang is voor veiligheid, productiviteit en groeimogelijkheden hoeft in dit gezelschap niet meer bepleit te worden. Het gaat er nu om, te laten zien wat werkt. Een scala aan praktijkvoorbeelden passeert de revue.

Lees verder

TOP  
Tijdelijke subsidieregeling voor ontwikkeladvies 45-plussers
In het kader van het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een tijdelijke subsidieregeling in het leven geroepen voor het geven van ontwikkeladvies aan werkende 45-plussers. Loopbaanadviseurs kunnen € 600 subsidie aanvragen om 45-plussers werkzaam in enkele geselecteerde beroepsgroepen (onder andere administratieve beroepen, catering, detailhandel en schoonmaak) een Ontwikkeladvies te geven.
Het doel van het Ontwikkeladvies is de deelnemende 45-plussers te stimuleren om de regie van hun loopbaan in eigen handen te nemen. Hierbij gaat het erom dat zij actief gaan nadenken over hoe zij werkend hun pensioenleeftijd kunnen bereiken en uitval door ziekte of werkloosheid kunnen voorkomen. Het product dat uit het Ontwikkeladvies voortkomt is een persoonlijk ontwikkelplan. Tevens is het binnen de regeling mogelijk subsidie aan te vragen voor het geven van een individuele of groepsgewijze training ontwikkeladvies voor leidinggevenden.

Meer over de regeling en de aanvraagprocedure is te vinden bij het Agentschap SZW.
TOP  
House of Skills wil kloof tussen vraag en aanbod dichten
 
De kick-off op 31 augustus 2017 markeerde de officiële start van House of Skills. Dit samenwerkingsverband in de Metropoolregio Amsterdam wil de komende drie jaar 5000 mensen aan het werk helpen in kansrijke sectoren. Regionaal netwerkmanager Janneke Sinke tijdens de netwerkbijeenkomst Leren en Werken op 23 november 2017: “De arbeidsmarkt verandert zo snel, dat vooral in het midden- en lagere segment van de beroepsbevolking een groeiende mismatch tussen vraag en aanbod dreigt te ontstaan. House of Skills is een ‘fieldlab’ waarin overheden, onderwijs en bedrijfsleven samenwerken en experimenteren met loopbaanprogramma’s om mensen toe te rusten voor een werkend bestaan waarin je regelmatig switcht van baan of zelfs van sector.”

Lees verder

 
TOP  
WERK-portal.nl: online leren voor werk
De WERK-portal.nl van SBCM is een website met e-learningprogramma's waarmee laagopgeleiden met een afstand tot de arbeidsmarkt zelfstandig of onder begeleiding hun vaardigheden kunnen verbeteren. Zo kunnen zij hun arbeidsmarktkansen vergroten. De WERK-portal is een gezamenlijk product van SBCM, het Kenniscentrum en A&O-fonds sociale werkgelegenheid, en de Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl
Voor organisaties is de WERK-portal.nl een middel dat zij (kosten)efficiënt en flexibel in kunnen zetten. In de WERK-portal.nl kan een begeleider zelf oefenmaterialen voor de cliënten of werknemers klaarzetten en hun vorderingen bijhouden. Daarnaast biedt de portal toegang tot veel extra materiaal, zoals handleidingen, aanvullende oefeningen en werkbladen. Deelnemers kunnen ook thuis inloggen.

Bedrijfslicentie
Met een bedrijfslicentie kunnen organisaties hun cliënten of werknemers toegang geven tot de programma's. Een organisatie neemt een licentie voor een jaar af vanaf tien deelnemersaccounts. Met een bedrijfslicentie kan een organisatie gebruikmaken van de helpdesk. Regelmatig worden (gratis) webinars of workshops georganiseerd voor begeleiders die met de WERK-portal.nl (willen gaan) werken. Vrijblijvend kennismaken kan via een proeflicentie; deze is maximaal drie maanden geldig voor tien deelnemersaccounts.

Ook voor Leerwerkloketten bestaat de mogelijkheid een (proef)licentie aan te vragen; een aantal loketten maakt reeds van deze mogelijkheid gebruik. SBCM is tevens graag bereid op een regionale bijeenkomst de WERK-portal.nl te komen demonstreren aan werkgevers en andere organisaties die te maken hebben met de doelgroep van de WERK-portal.nl.

Meer informatie
Informatie over licenties vind je hier. Met vragen kun je terecht bij de helpdesk: werkportal@sbcm.nl of 070-3765847.
TOP  
De Leeflijn van Alice Standhart
Per 1 januari a.s. gaat Alice Standhart, projectleider Leren en Werken Rijn Gouwe, met pensioen. Zij draagt haar werkzaamheden over aan Mina Dewkali, op dit moment nog leerwerkadviseur in deze regio. Alice laat voor vertrek nog flink van zich horen. In het decembernummer van de UWV-nieuwsbrief Leren&Werken in Rijn Gouwe is een uitgebreid artikel opgenomen gebaseerd op een gesprek dat zij voerde met de directeur van UWV Werkbedrijf, Tof Thissen.
In het gesprek toont Thissen zich voorstander van een permanent scholingsrecht voor zowel werkenden als werkzoekenden. Hij zou het een goede zaak vinden als de middelen voor niet-werkenden ook preventief kunnen worden ingezet om de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt te verbeteren, onder meer voor oudere werkzoekenden en (niet-uitkeringsgerechtigde) jongeren. “We moeten een brug slaan tussen gemeenten, werkgevers, het onderwijs en het UWV Werkbedrijf. Een instelling als ons LeerWerkLoket doet op dat gebied al uitstekend werk op basis van een grote expertise".

Afscheidscolumn
In de nieuwsbrief staan nog meer lezenswaardige artikelen, waaronder een interview met Marianne Zoetmulder, landelijk programmamanager Leren en Werken, en het verslag van een regionale bijeenkomst over het Taalakkoord Werkgevers.
Alice Standhart krijgt het laatste woord. In haar afscheidscolumn geeft ze aan dat een simpele ‘Leeflijn’ haar altijd heeft geholpen om een heldere kijk te houden op het aansluitingsvraagstuk. Ze onderscheidt drie fasen in een mensenleven die elk om een eigen aanpak vragen: 0-16 jaar (leerplicht/opleiding), 16-23 jaar (van onderwijs naar arbeidsmarkt/vervolgopleiding) en 23-67 jaar (arbeidsmarkt/Leven Lang Leren). “Om de leeflijn goed te kunnen volgen móeten partijen samenwerken in een regionaal netwerk van scholen, werkgevers, werknemers en overheid. En aanpak en middelen inzetten in die fase waar dat nodig is. Dan zullen er minder gaten vallen. Het LeerWerkLoket kan van dienst zijn om te laten zien wat er op de leeflijn ontbreekt of hapert.”

De volledige Nieuwsbrief Leren&Werken in Rijn Gouwe kun je hier lezen. Wij wensen Alice veel geluk in de volgende fase op haar eigen leeflijn!
TOP  
Leergang Werkgeversdienstverlening Leren en Werken
Na een succesvolle pilot in het najaar van 2017, start de  Academie Leerwerkloketten voorjaar 2018 met de Leergang Werkgeversdienstverlening Leren en Werken voor projectleiders en leerwerkadviseurs. De leergang is opgedeeld in tien kwalificaties: HR Advies, Taalakkoord Werkgevers, Verbindend adviseren in Werken en Leren, Leerwerktrajecten, Samenwerking werkgeversdienstverlening in de regio, Ontwikkelen van maatwerktrajecten Leren en Werken, Financial Engineering, Marketing communicatie Leren en Werken, Resultaten Leren en Werken, en Validering.

De eerste kwalificatie, HR Advies, wordt gegeven op dinsdag 13 maart 2018 en donderdag 5 april 2018 bij UWV Utrecht. De docent is Japke bij de Leij van Leerwerkloket Friesland. De tweede kwalificatie, Taalakkoord, vindt plaats op dinsdag 24 april 2018 en wordt verzorgd door José Scholte, indertijd bij SZW betrokken bij het Taalakkoord Werkgevers.
Aanmelden voor de leergang kan via programmateam@lerenenwerken.nl.

De Academie Leerwerkloketten is een bundeling van alle activiteiten gericht op verdere professionalisering van de medewerkers van de Leerwerkloketten en het Landelijk Programmateam. Binnenkort verschijnt het totale aanbod overzichtelijk op het besloten gedeelte (de community) van Lerenenwerken.nl.
TOP  
Subsidieregeling Tel mee met Taal: aanvragen kan weer vanaf 1 januari 2018
Vanaf 1 januari 2018 start een nieuwe aanvraagronde van de subsidieregeling Tel Mee Met Taal. Met deze subsidie willen de ministeries OCW, SZW en VWS stimuleren dat werkgevers investeren in de taalvaardigheid van hun medewerkers. Met de subsidie kunnen werkgevers tot 67 procent van de kosten van een taaltraject vergoed krijgen. De aan te vragen subsidie bedraagt maximaal 50.000 euro per aanvraag. Naast werkgevers kunnen ook regionale samenwerkingsverbanden die zich richten op de bestrijding van laaggeletterdheid, profiteren van de subsidies.

Lees verder


TOP  
Over Leren en Werken gesproken: Frank Smeets.
“Taalvaardigheid essentieel voor succes in het werk”  
 
Frank Smeets was tot 2014 directeur P&O bij DB Schenker Logistics. Momenteel is hij voorzitter van het MBO Kennisakkoord Logistiek, vrijwilliger in Nepal vanuit de Tilburgse stichting Medora en ambassadeur van het Taalakkoord Werkgevers.    

In de loop van mijn carrière als (inmiddels gepensioneerd) directeur P&O in een groot logistiek bedrijf en in mijn nevenfuncties ben ik me steeds meer bewust geworden van het belang van taalvaardigheid om goed te kunnen leren en om succesvol te functioneren in werksituaties. Ik geef in deze column drie voorbeelden, respectievelijk uit mijn ervaringen als vrijwilliger in Nepal, als werkgever en uit de wereld van het MBO.

Dertig woorden Nepali
Om te beginnen ken ik uit eigen ervaring de beperkingen van geringe taalvaardigheid. Mijn partner en ik werken al een jaar of drie zo’n tien weken per jaar als vrijwilligers in Nepal. Wij spreken niet meer dan dertig woorden Nepali en de meeste Nepalezen spreken geen Engels. De samenloop van cultuurverschillen en gebrekkige communicatie via taal vergt veel energie om toch tot de beoogde resultaten daar te komen; de stichting waarvoor we werken heeft onder andere een tandheelkundig centrum opgezet. Met een paar woorden en voor de rest met gebaren kun je een heel eind komen, maar toch. En dan kom je na een half jaartje weer daar en dan ben je die dertig woorden weer grotendeels kwijt.

Les aan collega’s
Dan een voorbeeld uit de P&O-hoek. In de afgelopen vijfendertig jaar heb ik de logistiek zich zien ontwikkelen van oude ambachtelijkheid naar hoogst geavanceerde werkmethodes gebaseerd op systematische verbeteringsprocessen. Om met strakke kwaliteitssystemen te kunnen werken is taalvaardigheid essentieel. Communicatie via computersystemen, via werkoverleg, via ‘luister naar de stem van de medewerker’. De logistiek is een bedrijfstak waarin verhoudingsgewijs veel laagopgeleide medewerkers werken. Zo ook in ons bedrijf. Dus: werk aan de winkel.
In een van onze grotere vestigingen meldde een buitenlandse vrouw zich voor een cursus Nederlands. Dat ging zo voorspoedig dat ik besloot haar vrij te stellen van haar productiewerkzaamheden zodat zij zich volledig kon gaan bezighouden met het geven van Nederlandse les aan collega’s met een taalachterstand. Zij wist immers als geen ander wat het betekent te werken met een taalprobleem en een vreemde taal te leren. De kosten van zo’n investering verdienen zich in korte tijd terug in kwaliteit, efficiency en medewerkerstevredenheid.

Leerprogramma’s aanpassen
Tenslotte kom ik ook in het onderwijs taalvaardigheid tegen als een belangrijk issue. Sinds vier jaar ben ik voorzitter van een samenwerkingsverband tussen de ROC’s in Nederland die de opleiding logistiek in hun programma hebben, het vervoersbedrijfsleven (vertegenwoordigd in TLN en EVO FENEDEX), en de MBO Raad. In de vele gesprekken die ik met ROC’s verspreid over het hele land heb gevoerd komt het probleem taalachterstand sterk naar voren. Het kost de scholen veel energie om gebrek aan taalvaardigheid bij leerlingen te signaleren en er vervolgens de nodige aandacht aan te geven. De taalproblematiek is binnen het MBO lang onderschat geweest. Inmiddels zie je dat leerprogramma’s er meer en meer op aangepast worden. Het risico van schooluitval bij deze groep blijft echter groot.

Frank Smeets
TOP  
Netwerkbijeenkomsten Leren en Werken 2018
 
De netwerkbijeenkomsten Leren en Werken zijn bestemd voor de projectleiders van de Leerwerkloketten en anderen die direct betrokken zijn bij het Programma Leren en Werken en de Leerwerkloketten.

De eerste netwerkbijeenkomst in het nieuwe jaar is op:
 • donderdag 18 januari 2018 van 9.30-12.30 uur in Meeting Plaza, Utrecht
Het thema van deze netwerkbijeenkomst is ‘Werkgeversdienstverlening: verbinden en versterken’. Tijdens deze bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over dienstverlening rond Leven Lang Leren aan werkgevers in de regio en hoe je dit samen met collega’s van partnerorganisaties effectief en efficiënt kan organiseren.
Naast de projectleiders van de Leerwerkloketten zijn daarom ditmaal ook adviseurs van WSP in de regio, accountmanagers van ROC en SBB, en accountmanagers en beleidsadviseurs van gemeenten van harte welkom bij deze bijeenkomst. Zij kunnen zich aanmelden via de projectleider van het Leerwerkloket in hun regio.

De data van de overige netwerkbijeenkomsten in 2018 worden binnenkort bekendgemaakt.

Meer informatie over de netwerkbijeenkomsten vind je bij ‘Bijeenkomsten’ in het inloggedeelte van  Lerenenwerken.nl.
TOP  
Word lid van de Community Leren en Werken
 

Medewerkers van de Leerwerkloketten en andere professionals die betrokken zijn bij het programma Leren en Werken, kunnen een profiel aanmaken voor het besloten gedeelte van Lerenenwerken.nl. Hier vormen we als professionals met elkaar een platform om kennis en informatie te delen en elkaar te inspireren. Leden van deze Community ontvangen regelmatig in hun mailbox een update ‘Nieuw in de community Leren en Werken’.

Aanmelden voor de Community kan op www.lerenenwerken.nl onder de knop ‘Login’/’Nieuwe account aanmaken’. Je geeft hier je gegevens op. Na goedkeuring van je aanmelding ontvang je een bevestiging met je persoonlijke inlogcode.
TOP  
Arbeidsmarktinformatie
 
UWV en gemeenten hebben de Nederlandse arbeidsmarkt ingedeeld in 35 regio’s. Per regio  verschaft UWV actuele vraag- en aanbodcijfers.
Sinds 2013 publiceert UWV eveneens de ontwikkelingen binnen sectoren en beroepen. Dit is een initiatief van sociale partners, VNG, UWV en SBB en wordt ondersteund door het Ministerie van SZW. Sinds 2014 is er daarnaast specifieke aandacht voor kansrijke beroepen op de arbeidsmarkt.

Geïnteresseerden kunnen zich abonneren op de Kennisnieuwsbrief van UWV.
Deze maandelijkse nieuwsbrief geeft informatie over recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en attendeert op nieuwe arbeidsmarktpublicaties en andere kennispublicaties van UWV.
TOP  
Links
Meer weten over Leren en Werken? Raadpleeg dan onderstaande sites:

www.lerenenwerken.nl
Leren en Werken is de landelijke publieksgerichte website over leren en werken. Op deze site staat tevens een overzicht van alle Leerwerkloketten.
De site bevat ook een besloten gedeelte voor professionals (Community Leren en Werken)

Taalakkoord.lerenenwerken.nl
Site over de bevordering van taalvaardigheid op de werkvloer

www.telmeemettaal.nl
Website over het actieprogramma van OCW, SZW en VWS gericht op het bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid

www.werk.nl
De website van UWV WERKbedrijf. Hier is ook actuele regionale en sectorale arbeidsmarktinformatie te vinden, en een overzicht van alle Leerwerkloketten.

www.werkbladmagazine.nl
Werkblad is het digitale magazine van UWV vol inspiratie en tips voor werkzoekenden.

www.S-BB.nl
Site van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Hier vind je onder andere de regionale basiscijfers op het gebied van stages en leerbanen.

www.samenvoordeklant.nl
Website van de Programmaraad, waarin Divosa, VNG, UWV en Cedris samenwerken ter ondersteuning van de arbeidsmarktregio’s.

www.nationaal-kenniscentrum-evc.nl
Alle informatie over het Ervaringscertificaat (EVC)

www.subsidiecalculator.nl
Overzicht van mogelijke subsidies, premiekortingen en afdrachtvermindering voor werkgevers.
TOP  
Landelijk Programmateam Leren en Werken: wie doet wat
Hieronder vind je de actuele samenstelling van het programmateam.

Programmamanager
Marianne Zoetmulder, 06-55183095, marianne.zoetmulder@uwv.nl

Plv. programmamanager
Rieky Janssen, 06-46160868, rieky.janssen@uwv.nl

Dienstverlening
Jolien Klein Wassink, 06-11761910, jolien.kleinwassink@uwv.nl

Kwaliteit en Control
Reinier Wardenaar, 06-21108431, reinier.wardenaar@uwv.nl

Assistent controller
Spencer Falix, 06-11884964, spencer.falix@uwv.nl

Adviseur Uitvoering
Selwin Umar, 06-21679759, selwin.umar@lerenenwerken.nl

Leerwerktrajecten en Financial Engineering
Erik de Graaf, 06-24826556, erik.degraaf@lerenenwerken.nl

Landelijk coördinator Taalakkoord Werkgevers
Gera de Vries, 06-15396914, gera.devries@lerenenwerken.nl
Fleur Noy, 06-14268995, fleur.noy@uwv.nl

Ambassadeurschap Leren en Werken
Lau van den Bos, l.vandenbos@lerenenwerken.nl

Communicatie en website, info@lerenenwerken.nl
Silvia Groot, 06-46953735, silvia.groot@uwv.nl
Maxime Schulpen, 06-46953794, maxime.schulpen@uwv.nl
Kiki Kros, 06-21121125, kiki.kros@lerenenwerken.nl


Tevens betrokken bij het Programma Leren en Werken

UWV Strategisch Beleid en Kenniscentrum (SBK)
Elize de Bar, 06-53472142, elize.debar@uwv.nl
Sara Koole, 06-31659942, Sara.Koole-01@uwv.nl

Business Advies UWV
Denise van Etten, 06-53425646, denise.vanetten@uwv.nl

Communicatie UWV
Michelle Klaverstijn, 06-46953748, Michelle.Klaverstijn@uwv.nl
Colofon
De redactie van de INFO Leerwerkloketten bestaat uit:

Marianne Zoetmulder, Programmamanager Leren en Werken
Silvia Groot, Communicatie Leren en Werken
Saskia den Broeder, Tekstbureau Werkende Woorden

De redactie houdt zich aanbevolen voor jullie nieuwsberichten en suggesties!
TELL A FRIEND!
© 2017 UWV WERKbedrijf | Aanmelden | Afmelden.