Indien deze e-mail niet goed zichtbaar is, klik dan hier voor de online versie.
Maart 2018, jaargang 9, nummer 1
De INFO Leerwerkloketten biedt informatie over de regionale samenwerkingsverbanden Leren en Werken zoals deze gestalte hebben gekregen in de Leerwerkloketten. De INFO wil een informatie- en inspiratiebron zijn voor iedereen die vanuit UWV WERKbedrijf, gemeenten, onderwijs, sectorale partners en bedrijfsleven betrokken is bij Leren en Werken. De INFO Leerwerkloketten biedt tevens informatie over de uitvoering van het Taalakkoord Werkgevers.

De INFO Leerwerkloketten wordt standaard per e-mail toegezonden aan de projectleiders van de regionale samenwerkingsverbanden Leren en Werken en aan onze contactpersonen bij UWV, gemeenten, ROC’s, particuliere opleiders, SBB, scholingsfondsen, bedrijven, sectoren en branches. Ook de abonnees van de voormalige Nieuwsbrief Taalakkoord ontvangen de INFO. Overige betrokkenen en geïnteresseerden die de INFO willen ontvangen, kunnen zich hier aanmelden.
In dit nummer
Gouden kansen
Nieuws rond het Taalakkoord Werkgevers
Leerwerkloket Midden-Limburg wil vooral verbinden
Werkgeversdienstverlening mét leercomponent
Ambachtsacademie geopend voor werkloze 50-plussers
Inspirerend werkgeversevent ‘Rendement met Taal’
Arbeidsmarktdeskundige Rob Witjes: “Maak mensen weerbaar”
Tijdelijke subsidieregeling voor ontwikkeladvies 45-plussers
Derde editie Roosendaal On Stage opnieuw knaller
Amsterdam zet zich breed in voor bestrijden laaggeletterdheid
Subsidieregeling Tel Mee Met Taal: aanvragen kan weer vanaf 1 januari 2018
Over Leren en Werken gesproken: Joke Elzenaar. “Jezelf blijven ontwikkelen als nieuwe zekerheid”
Netwerkbijeenkomsten Leren en Werken 2018
TOP  
Gouden kansen
 
Het gaat nog steeds goed met de economie, waardoor de kansen voor werkzoekenden op de arbeidsmarkt sterk zijn verbeterd. Er zijn al sectoren die kampen met een groot aantal moeilijk vervulbare vacatures. Gouden kansen dus om werkzoekenden van wie de kwalificaties nog niet volledig aansluiten op wat werkgevers vragen, via opleiding inzetbaar te maken. In de regio’s merken de Leerwerkloketten dat de bereidheid van werkgevers om mee te investeren in leerwerktrajecten toeneemt.

Een vrolijk stemmend initiatief is de op 6 februari jl. gestarte Ambachtsacademie gericht op de instroom van werkzoekende 50-plussers in de ambachtelijke beroepen.

De dienstverlening van de Leerwerkloketten aan werkgevers groeit. In veel regio’s zijn de Leerwerkloketten al vaste partner van de WerkgeversServicepunten en komen zij in actie bij opleidingsvragen, variërend van instroomtrajecten tot mobiliteit. Een van de sterke punten van de Leerwerkloketten is, dat zij op de hoogte zijn van het opleidings- en leerwerkaanbod in de regio en van de financieringsmogelijkheden.

Een van onze taken is het enthousiasmeren van werkgevers om deel te nemen aan het Taalakkoord Werkgevers. Door te laten zien wat investeren in taalvaardigheid op de werkvloer kan betekenen voor kwaliteit en veiligheid, zetten steeds meer bedrijven en organisaties zich hiervoor in. Vaak nemen zij ook deel aan brede regionale samenwerkingsverbanden met onder meer bibliotheken, taalaanbieders en de Stichting Lezen en Schrijven rond het bestrijden van laaggeletterdheid. Een voorbeeld daarvan is het onlangs gesloten Convenant Amsterdams Taalakkoord, waarover verderop in deze INFO meer.

Een goede zaak is dat nu ook in de arbeidsmarktregio’s Noord- en Midden-Limburg een Leerwerkloket van de grond is gekomen. In deze INFO vertelt projectleider Astrid Julicher hoe Leerwerkloket Midden-Limburg zich vooral wil profileren als knooppunt. Een volgend nummer zullen we inzoomen op Noord-Limburg.

Marianne Zoetmulder 
Landelijk Programmamanager Leren en Werken
 
TOP  
Nieuws rond het Taalakkoord Werkgevers

logo Leren en WerkenEen groeiend netwerk
Sinds de vorige INFO hebben weer nieuwe werkgevers, branches en taalaanbieders ‘ja’ gezegd tegen het gezamenlijk vergroten van de taalvaardigheid bij werknemers. Het Programma Leren en Werken heet de nieuwe partners van harte welkom!

Nieuw toegetreden werkgevers:

  • Livio
  • Estafette
  • ROC West-Brabant (als werkgever en als taalaanbieder)
Nieuw toegetreden taalaanbieders:
  • ROC West-Brabant
Inspirerend werkgeversevent ‘Rendement met Taal’
Woensdag 31 januari 2018 vond in Middelburg het werkgeversevent Rendement met Taal plaats. Ruim zestig werkgevers werden via een inspirerend programma erop gewezen dat investeren in taal positief uitpakt voor hun bedrijf of organisatie, zowel intern bij hun medewerkers als extern naar hun klanten. Lees het verslag.

Subsidieregeling Tel Mee Met Taal: aanvragen kan nog tot 1 juli 2018
Vanaf 1 januari tot 1 juli 2018 loopt opnieuw een aanvraagronde van de subsidieregeling Tel Mee Met Taal. Met deze subsidie willen de ministeries OCW, SZW en VWS stimuleren dat werkgevers investeren in de taalvaardigheid van hun medewerkers. Lees het artikel.

Nieuws en inspiratie
Op de website www.taalakkoord.nl vindt u nieuws en achtergrondinformatie rond het Taalakkoord. De website bevat eveneens inspirerende praktijkverhalen en tips hoe u uw werknemers kunt helpen taalvaardiger te worden. Onder het kopje ‘Actueel’ zijn ook alle verschenen nieuwsbrieven terug te vinden.

Vragen over het Taalakkoord of meedoen?
U kunt mailen naar taalakkoord@lerenenwerken.nl of contact opnemen met het Leerwerkloket in uw regio. Zie voor de adressen www.lerenenwerken.nl/leerwerkloketten. Op deze website vindt u tevens informatie over wat de Leerwerkloketten nog meer voor werkgevers kunnen betekenen.
 
TOP  
Leerwerkloket Midden-Limburg wil vooral verbinden
Midden- en Noord-Limburg waren lang ‘stille’ arbeidsmarktregio’s binnen het Programma Leren en Werken. Maar daar is verandering in gekomen. Vanuit een gezamenlijk businessplan opgesteld in 2016 zijn afspraken gemaakt om in beide regio’s alsnog een Leerwerkloket te vormen. Medio 2017 is Leerwerkloket Midden-Limburg van start gegaan, kort daarop volgde Noord-Limburg.
Per 1 november trad Astrid Julicher aan als projectleider Midden-Limburg. “Onze belangrijkste taak is, te verbinden wat door onze partners al wordt gedaan op het terrein van Leren en Werken.” De arbeidsmarkt van Midden-Limburg kent vooral bedrijvigheid in de sectoren detailhandel, transport en logistiek en in de groene sector. De beroepsbevolking telt een meer dan gemiddeld aantal laagopgeleiden zonder startkwalificatie. De centrumgemeente van Midden-Limburg is Roermond.

Lees verder
 
TOP  
Werkgeversdienstverlening mét leercomponent
Onder het motto ‘Verbinden en versterken’ organiseerde het Programmateam Leren en Werken donderdag 18 januari 2018 een speciale netwerkbijeenkomst over werkgeversdienstverlening in het kader van een Leven Lang Leren. Hiervoor waren niet alleen projectleiders en leerwerkadviseurs van de Leerwerkloketten uitgenodigd, maar ook hun samenwerkingspartners bij WerkgeversServicepunten, ROC’s, SBB en gemeenten. In totaal waren er zo’n honderd deelnemers.
“Het is van belang een onderscheid te maken tussen werkgeversbenadering en werkgeversdienstverlening”, benadrukte programmamanager Marianne Zoetmulder in haar openingswoord. “Het benaderen van werkgevers moet je afstemmen zodat er één vaste contactpersoon is, maar elke partij kan dienstverlening bieden vanuit de eigen expertise. Zo kun je elkaar versterken en gezamenlijk meer bereiken.”

Lees verder

 
TOP  
Ambachtsacademie geopend voor werkloze 50-plussers
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dinsdag 6 februari 2018 in Den Haag het startschot gegeven voor de Ambachtsacademie. De opening vond plaats in het naaiatelier van Mediha Kaplan, een van de deelnemende leermeesters. De Ambachtsacademie gaat tweehonderd werkloze vijftigplussers omscholen tot ambachtsman of -vrouw, zoals lijstenmaker, parketteur of pianotechnicus. Ze worden opgeleid door ervaren ambachtslieden, niet op school maar in het atelier of de winkel van hun leermeester.
Een leuk nieuwtje: de eerste deelnemer die zich bij de Ambachtsacademie aanmeldde, was Ina Hendrikse. Zij was door Leren en Werken regio FoodValley op deze leerroute geattendeerd. Ina werd uitgenodigd bij de opening aanwezig te zijn. In het AD verscheen een uitgebreid artikel over de opening.

Lees verder

 
TOP  
Inspirerend werkgeversevent ‘Rendement met Taal’
Woensdag 31 januari 2018 vond in Middelburg het werkgeversevent Rendement met Taal plaats. Ruim zestig werkgevers werden via een inspirerend programma erop gewezen dat investeren in taal positief uitpakt voor hun bedrijf of organisatie, zowel intern bij hun medewerkers als extern naar hun klanten.
De bijeenkomst was georganiseerd door het Leerwerkloket Zeeland in nauwe samenwerking met Lions Zeeland, ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, Bibliotheek Oosterschelde, Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen, Stichting Lezen en Schrijven, de Taalhuizen Walcheren en Oosterschelderegio, het Taalpunt Zeeuws-Vlaanderen, UWV en Scalda.

Lees verder

 
TOP  
Arbeidsmarktdeskundige Rob Witjes: “Maak mensen weerbaar”
 
“Nu het aantal vacatures weer stijgt, zien werkgevers gelukkig in dat het in deze tijd weinig zinvol is om alsmaar te blijven zoeken naar het schaap met 5 poten dat niet meer voorhanden is”, stelt Rob Witjes, Hoofd Arbeidsmarktinformatie en -advies bij UWV, in de UWV Kennisnieuwsbrief van februari 2018. “We zien in de praktijk dat meer werkgevers ervoor openstaan om met UWV te kijken naar de mogelijkheden van het zogeheten ‘onbenut arbeidspotentieel’. Wel waarschuwt hij: “Naast het oplossen van krapte in het hier en nu, is het ook van groot belang om te investeren in de langere termijn. Door mensen weerbaarder te maken, zijn we uiteindelijk ook beter in staat om klappen in volgende perioden van economische neergang op te vangen. (...) Laten we ons dan alleen niet richten op het creëren van nieuwe schapen met 5 poten, maar van mensen die op de toekomst zijn voorbereid.”

Lees de volledige column van Rob Witjes hier.
 
TOP  
Tijdelijke subsidieregeling voor ontwikkeladvies 45-plussers
In het kader van het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een tijdelijke subsidieregeling in het leven geroepen voor het geven van ontwikkeladvies aan werkende 45-plussers. Loopbaanadviseurs kunnen € 600 subsidie aanvragen om 45-plussers werkzaam in enkele geselecteerde beroepsgroepen (onder andere administratieve beroepen, catering, detailhandel en schoonmaak) een Ontwikkeladvies te geven.
Het doel van het Ontwikkeladvies is de deelnemende 45-plussers te stimuleren om de regie van hun loopbaan in eigen handen te nemen. Hierbij gaat het erom dat zij actief gaan nadenken over hoe zij werkend hun pensioenleeftijd kunnen bereiken en uitval door ziekte of werkloosheid kunnen voorkomen. Het product dat uit het Ontwikkeladvies voortkomt is een persoonlijk ontwikkelplan. Tevens is het binnen de regeling mogelijk subsidie aan te vragen voor het geven van een individuele of groepsgewijze training ontwikkeladvies voor leidinggevenden.

Meer over de regeling en de aanvraagprocedure is te vinden bij Uitvoering van Beleid (voorheen Agentschap SZW).
 
TOP  
Derde editie Roosendaal On Stage opnieuw knaller
Donderdag 18 januari 2018 startte de derde editie van Roosendaal On Stage met een spectaculair Beroepenfeest. Ondanks een stormachting begin, buiten code rood en binnen een paars-groen feest, was het weer een geslaagd event. Ruim 500 VMBO-leerlingen van het Da Vinci College, Prinsentuin Oudenbosch, Gertrudiscollege en Jan Tinbergen College konden kennismaken met 142 bedrijven, 199 beroepen en 258 beroepsbeoefenaren. Ook MKB-voorzitter Michaël van Straalen en wethouder Hans Verbraak woonden het Beroepenfeest vol interesse bij. Projectleider Selwin Umar, drijvende kracht achter Roosendaal On Stage, toonde zich verheugd over de groeiende deelname: twee jaar geleden was het aantal deelnemende bedrijven 63.
De volgende etappe van Roosendaal On Stage was de Doe Dag op dinsdag 30 januari 2018. Op die dag bezochten de leerlingen de bedrijven waarmee zij tijdens het Beroepenfeest een match hadden gemaakt, om echt te ervaren wat een bepaald beroep inhoudt.

Persoonlijk contact
Onderwijs On Stage zet zich in voor een positiever imago voor VMBO-leerlingen en voor het beter faciliteren van het keuzeproces van jongeren. Persoonlijk contact tussen de professionals en leerlingen is de succesfactor van het project. Roosendaal is een van de 19 gemeenten die het project Onderwijs On Stage realiseren. Onderwijs On Stage is een initiatief van ondernemer Corine Korrel en is gestart in 2007. Het is een succesvol concept gebleken met groot draagvlak bij deelnemende scholen, bedrijfsleven en gemeenten.

Meer over Onderwijs On Stage is te vinden op www.onderwijsonstage.nl.

 
TOP  
Amsterdam zet zich breed in voor bestrijden laaggeletterdheid
Maandag 29 januari 2018 ondertekenden vierentwintig organisaties het Convenant Amsterdams Taalakkoord. Dit waren onder meer OLVG, Asito, VUmc, CSU, BovenIJ ziekenhuis, Stichting Lezen & Schrijven, GVB, OBA, UWV en SIGRA. Het Convenant Amsterdams Taalakkoord is het product van een samenwerking tussen bedrijven uit de regio Groot Amsterdam, uitvoeringsorganisaties en de gemeente Amsterdam om de taalvaardigheid onder Amsterdammers te vergroten. De ondertekening van het convenant vond plaats tijdens het minisymposium ‘Amsterdams Taalakkoord en Taal om te Leren’.

Lees verder

 
TOP  
Subsidieregeling Tel Mee Met Taal: aanvragen kan nog tot 1 juli 2018
Vanaf 1 januari tot 1 juli 2018 loopt opnieuw een aanvraagronde van de subsidieregeling Tel Mee Met Taal. Met deze subsidie willen de ministeries OCW, SZW en VWS stimuleren dat werkgevers investeren in de taalvaardigheid van hun medewerkers. Met de subsidie kunnen werkgevers tot 67 procent van de kosten van een taaltraject vergoed krijgen. De aan te vragen subsidie bedraagt maximaal 50.000 euro per aanvraag. Naast werkgevers kunnen ook regionale samenwerkingsverbanden die zich richten op de bestrijding van laaggeletterdheid, profiteren van de subsidies.

Lees verder

 
TOP  
Over Leren en Werken gesproken: Joke Elzenaar
“Jezelf blijven ontwikkelen als nieuwe zekerheid”  
 
Joke Elzenaar is directeur van de Bestuursacademie Nederland en lid van de Commissie Vraagfinanciering MBO    

Door de groeiende economie daalt het aantal geregistreerde werkzoekenden zelfs onder 55-plussers. Toch blijft het moeilijk voor ouderen om een nieuwe baan te vinden. En nog steeds raken mensen hun baan kwijt bij banken, verzekeraars en in de retailsector: na V&D ook recent bij de Kijkshop. De vacante banen van nu zijn niet meer die van voor de crisis. Robotisering en digitalisering laten het toekomstbeeld van beroepen en functies op middelbaar niveau vervagen.

Jezelf blijven ontwikkelen wordt steeds belangrijker om duurzaam aan het werk te blijven. Het is de nieuwe zekerheid. Maar waarom praten we al decennia over de noodzaak van een leven lang leren en gebeurt er nog steeds te weinig op dit vlak? Van de werkenden tot en met een MBO-opleiding (twee derde van de beroepsbevolking!) doet 25 procent aan scholing, 10 procent minder dan tien jaar geleden. Bij HBO- en WO-geschoolden ligt het percentage al jaren stabiel op 50 procent.
Met de commissie Sap (Vraagfinanciering MBO) hebben we oorzaken laten onderzoeken. Hoewel vaak gedacht, ligt het niet aan de motivatie van mensen om te leren. 71 procent van de ondervraagden heeft belangstelling om te leren. Maar zij zien onvoldoende mogelijkheden, waarbij kosten, een opleiding combineren met werk en zorgtaken, gebrek aan stimulans uit de sociale omgeving en keuzestress een rol spelen.

Opleiden en ontwikkelen is allereerst een zaak voor werknemers zelf en hun werkgevers. Maar er ligt ook een rol voor de overheid, om in het sociale vangnet eveneens te investeren in de ontwikkeling van volwassenen. Dit betaalt zich terug in duurzame inzetbaarheid en dus in minder uitkeringen en andere onwenselijke bijverschijnselen van werkloosheid.
De commissie Sap heeft de aanbeveling gedaan om mensen te ondersteunen bij het maken van een passende keuze uit het enorm grote opleidingsaanbod. Dit via een toegankelijk digitaal loket en via inloop in bijvoorbeeld buurthuizen. Deze gedachte sluit aan bij initiatieven die er in de regio al zijn.

Al met al moeten we toegroeien naar een situatie waarin mensen zichzelf blijven ontwikkelen vanuit een positieve drijfveer, namelijk zekerheid en onafhankelijkheid in de toekomst, en niet (alleen) vanuit een gesignaleerd probleem zoals werkloosheid.

Joke Elzenaar
 
TOP  
Netwerkbijeenkomsten Leren en Werken 2018
 
De netwerkbijeenkomsten Leren en Werken zijn bestemd voor de projectleiders van de Leerwerkloketten en anderen die direct betrokken zijn bij het Programma Leren en Werken en de Leerwerkloketten.

De data van de netwerkbijeenkomsten in 2018 zijn:
  • Donderdag 15 Maart
  • Donderdag 26 April
  • Donderdag 14 juni
  • Donderdag 20 september
  • Donderdag 1 november
  • Donderdag 13 december
Alle netwerkbijeenkomsten zijn van 9.30-12.30 uur in Meeting Plaza, Utrecht. Aansluitend is er een netwerklunch.

Meer informatie over de netwerkbijeenkomsten vind je bij ‘Bijeenkomsten’ in het inloggedeelte van  Lerenenwerken.nl.
TOP  
Word lid van de Community Leren en Werken
 

Medewerkers van de Leerwerkloketten en andere professionals die betrokken zijn bij het programma Leren en Werken, kunnen een profiel aanmaken voor het besloten gedeelte van Lerenenwerken.nl. Hier vormen we als professionals met elkaar een platform om kennis en informatie te delen en elkaar te inspireren. Leden van deze Community ontvangen regelmatig in hun mailbox een update ‘Nieuw in de community Leren en Werken’.

Aanmelden voor de Community kan op www.lerenenwerken.nl onder de knop ‘Login’/’Nieuwe account aanmaken’. Je geeft hier je gegevens op. Na goedkeuring van je aanmelding ontvang je een bevestiging met je persoonlijke inlogcode.
TOP  
Arbeidsmarktinformatie
 
UWV en gemeenten hebben de Nederlandse arbeidsmarkt ingedeeld in 35 regio’s. Per regio  verschaft UWV actuele vraag- en aanbodcijfers.
Sinds 2013 publiceert UWV eveneens de ontwikkelingen binnen sectoren en beroepen. Dit is een initiatief van sociale partners, VNG, UWV en SBB en wordt ondersteund door het Ministerie van SZW. Sinds 2014 is er daarnaast specifieke aandacht voor kansrijke beroepen op de arbeidsmarkt.

Geïnteresseerden kunnen zich abonneren op de Kennisnieuwsbrief van UWV.
Deze maandelijkse nieuwsbrief geeft informatie over recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en attendeert op nieuwe arbeidsmarktpublicaties en andere kennispublicaties van UWV.
TOP  
Links
Meer weten over Leren en Werken? Raadpleeg dan onderstaande sites:

www.lerenenwerken.nl
Leren en Werken is de landelijke publieksgerichte website over leren en werken. Op deze site staat tevens een overzicht van alle Leerwerkloketten.
De site bevat ook een besloten gedeelte voor professionals (Community Leren en Werken)

Taalakkoord.lerenenwerken.nl
Site over de bevordering van taalvaardigheid op de werkvloer

www.telmeemettaal.nl
Website over het actieprogramma van OCW, SZW en VWS gericht op het bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid

www.werk.nl
De website van UWV WERKbedrijf. Hier is ook actuele regionale en sectorale arbeidsmarktinformatie te vinden, en een overzicht van alle Leerwerkloketten.

www.werkbladmagazine.nl
Werkblad is het digitale magazine van UWV vol inspiratie en tips voor werkzoekenden.

www.S-BB.nl
Site van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Hier vind je onder andere de regionale basiscijfers op het gebied van stages en leerbanen.

www.samenvoordeklant.nl
Website van de Programmaraad, waarin Divosa, VNG, UWV en Cedris samenwerken ter ondersteuning van de arbeidsmarktregio’s.

www.nationaal-kenniscentrum-evc.nl
Alle informatie over het Ervaringscertificaat (EVC)

www.subsidiecalculator.nl
Overzicht van mogelijke subsidies, premiekortingen en afdrachtvermindering voor werkgevers.
TOP  
Landelijk Programmateam Leren en Werken: wie doet wat
Hieronder vind je de actuele samenstelling van het programmateam.

Programmamanager
Marianne Zoetmulder, 06-55183095, marianne.zoetmulder@uwv.nl

Plv. programmamanager
Rieky Janssen, 06-46160868, rieky.janssen@uwv.nl

Dienstverlening
Jolien Klein Wassink, 06-11761910, jolien.kleinwassink@uwv.nl

Kwaliteit en Control
Reinier Wardenaar, 06-21108431, reinier.wardenaar@uwv.nl

Assistent controller
Spencer Falix, 06-11884964, spencer.falix@uwv.nl

Adviseur Uitvoering
Selwin Umar, 06-21679759, selwin.umar@lerenenwerken.nl

Leerwerktrajecten en Financial Engineering
Erik de Graaf, 06-24826556, erik.degraaf@lerenenwerken.nl

Landelijk coördinator Taalakkoord Werkgevers
Gera de Vries, 06-15396914, gera.devries@lerenenwerken.nl
Fleur Noy, 06-14268995, fleur.noy@uwv.nl

Ambassadeurschap Leren en Werken
Lau van den Bos, l.vandenbos@lerenenwerken.nl

Communicatie en website, info@lerenenwerken.nl
Silvia Groot, 06-46953735, silvia.groot@uwv.nl
Maxime Schulpen, 06-46953794, maxime.schulpen@uwv.nl
Kiki Kros, 06-21121125, kiki.kros@lerenenwerken.nl


Tevens betrokken bij het Programma Leren en Werken

UWV Strategisch Beleid en Kenniscentrum (SBK)
Elize de Bar, 06-53472142, elize.debar@uwv.nl
Sara Koole, 06-31659942, Sara.Koole-01@uwv.nl

Business Advies UWV
Denise van Etten, 06-53425646, denise.vanetten@uwv.nl
Colofon
De redactie van de INFO Leerwerkloketten bestaat uit:

Marianne Zoetmulder, Programmamanager Leren en Werken
Silvia Groot, Communicatie Leren en Werken
Saskia den Broeder, Tekstbureau Werkende Woorden

De redactie houdt zich aanbevolen voor jullie nieuwsberichten en suggesties!
TELL A FRIEND!
© 2017 UWV WERKbedrijf | Aanmelden | Afmelden.