Indien deze e-mail niet goed zichtbaar is, klik dan hier voor de online versie.
April 2018, jaargang 9, nummer 2
De INFO Leerwerkloketten biedt informatie over de regionale samenwerkingsverbanden Leren en Werken zoals deze gestalte hebben gekregen in de Leerwerkloketten. De INFO wil een informatie- en inspiratiebron zijn voor iedereen die vanuit UWV WERKbedrijf, gemeenten, onderwijs, sectorale partners en bedrijfsleven betrokken is bij Leren en Werken. De INFO Leerwerkloketten biedt tevens informatie over de uitvoering van het Taalakkoord Werkgevers.

De INFO Leerwerkloketten wordt standaard per e-mail toegezonden aan de projectleiders van de regionale samenwerkingsverbanden Leren en Werken en aan onze contactpersonen bij UWV, gemeenten, ROC’s, particuliere opleiders, SBB, scholingsfondsen, bedrijven, sectoren en branches. Ook de abonnees van de voormalige Nieuwsbrief Taalakkoord ontvangen de INFO. Overige betrokkenen en geïnteresseerden die de INFO willen ontvangen, kunnen zich hier aanmelden.
In dit nummer
Landelijke steun
Nieuws rond het Taalakkoord Werkgevers
Leerwerkloket Rijnmond-Rotterdam: sterk door samenwerking
Resultaten 2017 Taalakkoord positief
Leerwerkloket Twente helpt logistiek aan personeel via leerstraat
‘Bouwen’ met kwalificaties
Fries draaiboek STOOF scholingsvouchers
Brochure werkplekleren in de techniek
Subsidieregeling Tel Mee Met Taal: aanvragen kan nog tot 1 juli 2018
Over Leren en Werken gesproken: Corine Korrel. “Leren mag je je hele leven”
Netwerkbijeenkomsten Leren en Werken 2018
TOP  
Landelijke steun
 
Het is verheugend te merken dat wij als Leerwerkloketten ook landelijk positief in beeld zijn. Onze structurele basisfinanciering was daarvan al een bewijs. De uitvoering van het Taalakkoord Werkgevers blijken we tevens naar tevredenheid uit te voeren. Het ministerie van SZW heeft over onze inzet zijn waardering geuit toen we de resultaten 2017 kwamen bespreken. Elders in deze INFO meer daarover.

De rond het Taalakkoord gevormde landelijke kerngroep van ambassadeurs was eveneens verheugd over het aantal bedrijven dat wij tot dusver hebben bereikt. Het belang van goede taalvaardigheid op de werkvloer voor kwaliteit en veiligheid staat bij steeds meer werkgevers duidelijk op het netvlies. Doordat zij andere functies zijn gaan bekleden, hebben we helaas van kerngroepleden Monique van Ingen (Presikhaaf Bedrijven) en Coen Coopmans (SZW) afscheid moeten nemen. Dat deden we al eerder van Richard Groeneveld (Locas Techniek) die zijn lidmaatschap vanwege de groei van zijn bedrijf niet kon voortzetten. De kerngroep bestaat nu nog uit Frank Smeets (Schenker Logistics Nederland) en Joost Brinkhuis (Asito). Gelukkig hebben we al weer nieuwe kandidaten op het oog.

De afgelopen maanden ben ik op uitnodiging van de districtmanagers UWV op bezoek geweest om de werkzaamheden en mogelijkheden van de Leerwerkloketten naderte bespreken; dit waren wederzijds zinvolle en inspirerende gesprekken. UWV ziet de Leerwerkloketten steeds meer als belangrijke regionale partners van het Werkbedrijf, zowel bij de dienstverlening aan werkzoekenden als aan werkgevers. Vooral de samenwerking rond het organiseren van leerwerktrajecten heeft zich de afgelopen jaren stevig uitgekristalliseerd.

Door de aantrekkende economie neemt de urgentie toe om aan de stijgende vraag naar goed opgeleide arbeidskrachten te voldoen. Werkend leren is dan vaak de beste en snelste manier om een eventuele kloof tussen vraag en aanbod te dichten. Op 28 maart nam de Kamer een motie van Dennis Wiersma (VVD) aan om het aantal leerwerkbanen voor mensen in bijstand en WW te vergroten via een ‘leerwerkoffensief’. 
Vanuit de Leerwerkloketten is dit offensief feitelijk al gestart. In deze INFO getuigen de artikelen over de breed ingezette BBL-markt in Rijnmond-Rotterdam en dat over het Twentse leerwerkproject in de logistiek hiervan.

Marianne Zoetmulder 
Landelijk Programmamanager Leren en Werken
TOP  
Nieuws rond het Taalakkoord Werkgevers

logo Leren en WerkenEen groeiend netwerk
Sinds de vorige INFO hebben weer nieuwe werkgevers, branches en taalaanbieders ‘ja’ gezegd tegen het gezamenlijk vergroten van de taalvaardigheid bij werknemers. Het Programma Leren en Werken heet de nieuwe partners van harte welkom!

Nieuw toegetreden werkgevers:

 • DCW/Sociale Werkvoorziening Twente
 • ONS Welzijn
 • MORE Human Resources
 • Spaarne Gasthuis
 • Dethon
Nieuw toegetreden taalaanbieders:
 • Het Werkwoord
 • De Taalclub
 • NedPools
 • Capabel Taal
 • ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen
 • BureauTaal
 • Plieger Training
Evaluatie Taalakkoord 2017 positief
De resultaten van het Taalakkoord in 2017 stemmen tot tevredenheid. De beoogde olievlekwerking is op gang gekomen: eind 2017 waren al 196 bedrijven, branches en taalaanbieders aangesloten bij het landelijk Taalakkoord Werkgevers. Ook zijn regionale samenwerkingsverbanden ontstaan rond het vergroten van taalvaardigheid.
Lees verder

Congres ‘Taal op de werkvloer’: 27 september 2018
Noteer vast in uw agenda! Het landelijke congres ‘Taal op de Werkvloer’ wordt dit jaar gehouden op donderdag 27 september 2018. Nadere informatie volgt.

Subsidieregeling Tel Mee Met Taal: aanvragen kan nog tot 1 juli 2018
Vanaf 1 januari tot 1 juli 2018 loopt opnieuw een aanvraagronde van de subsidieregeling Tel Mee Met Taal. Met deze subsidie willen de ministeries OCW, SZW en VWS stimuleren dat werkgevers investeren in de taalvaardigheid van hun medewerkers. Lees het artikel.

Nieuws en inspiratie
Op de website www.taalakkoord.nl vindt u nieuws en achtergrondinformatie rond het Taalakkoord. De website bevat eveneens inspirerende praktijkverhalen en tips hoe u uw werknemers kunt helpen taalvaardiger te worden. Onder het kopje ‘Actueel’ zijn ook alle verschenen nieuwsbrieven terug te vinden.

Vragen over het Taalakkoord of meedoen?
U kunt mailen naar taalakkoord@lerenenwerken.nl of contact opnemen met het Leerwerkloket in uw regio. Zie voor de adressen www.lerenenwerken.nl/leerwerkloketten. Op deze website vindt u tevens informatie over wat de Leerwerkloketten nog meer voor werkgevers kunnen betekenen.
TOP  
Leerwerkloket Rijnmond-Rotterdam: sterk door samenwerking
Leerwerkloket Rijnmond-Rotterdam is een van de grotere Leerwerkloketten en opereert op een deels bijzondere arbeidsmarkt vanwege de Rotterdamse haven. Het Leerwerkloket afficheert zich als onderdeel van het WerkgeversServicepunt Rijnmond, een samenwerkingsverband van UWV en gemeenten. Projectleider Harry Nuys: “Er zijn dus korte lijnen, en we versterken elkaar in onze activiteiten. Een voorbeeld daarvan is SROI. De gemeente verplicht bij aanbestedingen bedrijven om vijf procent van de aanneemsom in te zetten voor werkzoekenden met een achterstand. Zodra daar een leercomponent bij komt, weet men het Leerwerkloket te vinden.”

Lees verder

TOP  
Resultaten Taalakkoord 2017 positief
Onlangs presenteerde het Programmateam Leren en Werken de resultaten van het Taalakkoord Werkgevers over 2017 aan het Ministerie van SZW. Het evaluatieverslag werd positief ontvangen. Gera de Vries, landelijk coördinator Taalakkoord Werkgevers: “Goed gedaan, kregen we te horen. Dat compliment geldt vooral voor de regio’s. Het ministerie was onder de indruk van het aantal werkgevers dat we tot dusver hebben bereikt. De Leerwerkloketten hebben vele werkgevers gestimuleerd om zich aan te sluiten bij het landelijk Taalakkoord en ondersteunen hen bij het vinden van de juiste taalaanbieders. Ook zijn bredere regionale samenwerkingsverbanden gevormd rond taalvaardigheid. Vanwege het succes en vanwege het feit dat we vinden dat we verder moeten met wat we met elkaar in gang hebben gezet, hebben we besloten nog een jaar de landelijke coördinatie voor onze rekening te nemen.”

Lees verder
TOP  
Leerwerkloket Twente helpt logistiek aan personeel via leerstraat
Tijdens de Week van de Logistiek (14-17 maart 2018) interviewden we Jenny Holtrop en Gea Spiegelenberg, respectievelijk teammanager en leerwerkadviseur bij Leren en Werken Twente. Onderdeel van deze Week was de Werkpleindag op 15 maart. Werkzoekenden konden deelnemen aan een bustour langs een aantal logistieke bedrijven in de regio. Maar liefst vijfhonderd geïnteresseerden gingen mee. Na afloop konden honderdvijftig van hen direct door naar de aanwezige uitzendbureaus om bemiddeld te worden, tweehonderd komen in een toeleidingstraject. Een vliegende start voor het onlangs gestarte Twentse werkgelegenheidsproject in de logistieke sector! Bedrijven en alle betrokken instanties werken samen om aan de sterk toenemende personeelsvraag in de logistiek te voldoen. Intensieve werving en toeleiding van kandidaten via leerwerktrajecten vormen de kern van het project. Jenny en Gea vertellen hoe het Leerwerkloket zijn expertise inzet bij een dergelijke grootschalige aanpak: de neuzen dezelfde kant op, en zorgen dat het geheel meer wordt dan de som der delen. Een nieuw concept is al geïntroduceerd: de ‘leerstraat’.

Lees verder

TOP  
‘Bouwen’ met kwalificaties
Tijdens de netwerkbijeenkomst van 15 maart 2018 praat Jeroen van Zuilen, regionaal opleidingsadviseur bij SBB, de aanwezige projectleiders bij over de nieuwste ontwikkelingen in de kwalificatiestructuur. Jeroen: “De ooit zeer vertakte kwalificatiestructuur van de mbo-opleidingen is met ingang van 2016 vereenvoudigd. Je kunt de huidige kwalificatiedossiers met de daarin opgenomen kwalificaties zien als een ‘legodoos’ waar je mee kunt gaan bouwen. Een aantal kwalificaties tezamen leiden dan tot een certificaat. Dat biedt talloze mogelijkheden om naast de ‘vaste’ diploma’s, tot erkende deelopleidingen te komen. We werken hier bijvoorbeeld al mee in de Boris-methodiek, waar we deelkwalificaties erkennen via praktijkverklaringen. Ook zijn inmiddels ‘keuzedelen’ in de reguliere opleidingen ontwikkeld die aansluiten bij regionale arbeidsmarktbehoeften. Interessant is ook de mogelijkheid van cross-over kwalificaties, zoals zorg en technologie of zorg en vitaliteit. Daarvan zijn er inmiddels al 11 beschikbaar.”

Door deze nieuwe mogelijkheden groeit het mbo steeds verder toe naar één stelsel voor een leven lang ontwikkelen. Jeroen: “Naast initiële opleidingen voor starters biedt het dan scholing op maat voor alle soorten her- en doorstarters én voor werkenden. Immers, met alleen de huidige studenten komen we er niet op de arbeidsmarkt; daarvoor is de vraag naar gekwalificeerd personeel te groot.”

De presentatie van Jeroen van Zuilen is te vinden in het Community-gedeelte van lerenenwerken.nl. Ook op www.s-bb.nl is meer informatie te vinden over de ontwikkelingen binnen de kwalificatiestructuur.
TOP  
Fries draaiboek STOOF scholingsvouchers
 
Al enkele jaren kunnen de Leerwerkloketten bij STOOF, het scholingsfonds voor de flexbranche, een per regio af te spreken aantal scholingsvouchers reserveren om deze in te zetten voor hun klanten.
Met het scholingsvoucher van € 500 wil STOOF uitzendkrachten enthousiast maken om verder te leren en zo bij te dragen aan hun en duurzame inzetbaarheid. (Voormalig) uitzendkrachten pakken hiermee de regie in handen doordat zij met de voucher een eigen budget en keuze krijgen op leergebied. Per ronde variëren het in totaal beschikbare aantal vouchers en de doelgroepen. De gereserveerde vouchers moeten binnen een bepaalde termijn worden toegekend en verzilverd.

Leerwerkloket Friesland maakt bovengemiddeld gebruik van de vouchers en heeft een draaiboek ontwikkeld waarin de werkwijze van het labelen en verzilveren van de STOOF scholingsvouchers is vastgelegd. Met dit draaiboek wil Friesland de collega- Leerwerkloketten inspireren en ondersteunen bij het inzetten van de STOOF scholingsvouchers.

Download hier het draaiboek.
Op de website van STOOF vind je eveneens informatie over de scholingsvouchers.
TOP  
Brochure werkplekleren in de techniek
Maart 2018 verscheen de publicatie ‘Werkplekleren in de techniek’. Een handzaam boekje voor werkgevers die meer willen weten over werkplekleren. De publicatie is gebaseerd op een onderzoek dat zes technische O&O-fondsen met steun van ESF (Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren) hebben uitgevoerd. De uitkomsten uit het onderzoek worden nu toegepast bij 32 bedrijven.
“De meeste technische bedrijven komen momenteel moeilijk aan personeel. Met werkplekleren kun je zij-instromers binnenhalen en op de werkplek opleiden. Maar werkplekleren voorkomt ook dat je je personeel de hele dag kwijt bent aan een cursus”, licht Jolanda Janssen van OOM toe in een interview in de Nieuwsbrief van Uitvoering van Beleid.

Als succesfactoren voor leren op de werkplek worden in de brochure genoemd: een organisatie waarin mensen samenwerken, een visie gericht op het ontwikkelen van medewerkers, voldoende uitdaging voor medewerkers om zich te ontwikkelen, sociale ondersteuning door leidinggevenden, collega’s en werkbegeleiders, een leercultuur waarin ruimte is voor experimenteren en fouten maken, toegang tot formele trainingen en opleidingen en een lerende houding van de medewerker.

De brochure kan hier worden gedownload.

TOP  
Subsidieregeling Tel Mee Met Taal: aanvragen kan nog tot 1 juli 2018
Vanaf 1 januari tot 1 juli 2018 loopt opnieuw een aanvraagronde van de subsidieregeling Tel Mee Met Taal. Met deze subsidie willen de ministeries OCW, SZW en VWS stimuleren dat werkgevers investeren in de taalvaardigheid van hun medewerkers. Met de subsidie kunnen werkgevers tot 67 procent van de kosten van een taaltraject vergoed krijgen. De aan te vragen subsidie bedraagt maximaal 50.000 euro per aanvraag. Naast werkgevers kunnen ook regionale samenwerkingsverbanden die zich richten op de bestrijding van laaggeletterdheid, profiteren van de subsidies.

Lees verder

 
TOP  
Over Leren en Werken gesproken: Corine Korrel
“Leren mag je je hele leven”  
 
Corine Korrel is zelfstandig adviseur, oprichtster van VMBO On Stage en was lid van de Adviescommissie Vraagfinanciering MBO    

Als professional en als moeder maak ik me al elf jaar sterk voor vmbo’ers. Zij worden vaak gezien als een restcategorie die niet slim genoeg is voor havo of vwo. Terwijl in feite het merendeel van de jongeren naar het vmbo gaat, en het overgrote deel van de beroepsbevolking vmbo heeft gevolgd. Vmbo is naar mijn mening trouwens prachtig onderwijs dat erin slaagt een zeer brede en diverse categorie leerlingen op te leiden.

Lastig is, dat vmbo’ers al op 14- of 15-jarige leeftijd moeten kiezen voor een vervolgopleiding. Ze hebben dan nog weinig idee van de wereld van arbeid en beroep; dat verklaart voor een flink deel de hoge uitval in het mbo. Als je het hebt over ‘een leven lang leren’, moet je al in het vmbo een leercultuur stimuleren. Juist (v)mbo-leerlingen moeten gaan zien, dat je weliswaar nu kiest, maar dat je je daarmee niet definitief vastlegt: leren mag je je hele leven! De dynamiek in mbo-beroepen wordt immers steeds groter. En niet elk beroep kun je volhouden tot je pensioen.
Ook vmbo’ers hebben dromen over wat ze graag willen doen en wat ze willen leren. Die dromen komen tevoorschijn in echt contact. Als je vraagt: waar ga jij van stuiteren? Of door ze te laten kennismaken met een bevlogen beroepsbeoefenaar en dan denken: dat wil ik ook!
Onontbeerlijk zijn werkgevers die jongeren mee laten kijken in hun keuken en werkelijk in ze geïnteresseerd zijn. We hebben gemerkt dat behoorlijk wat matches die ontstonden tijdens de Beroepenfeesten van VMBO On Stage, een vervolg hebben gekregen in een stage en zelfs dienstverband.

Mensen kunnen bij het realiseren van een droom vele drempels tegenkomen. Zo kan een net gewekte leermotivatie weer sneuvelen als je niet weet hoe die te realiseren of daarbij weinig steun krijgt. Welke opleiding is haalbaar en kansrijk? Hoe word ik toegelaten? Hoe combineer ik dat met zorgtaken? Ik geloof maar beperkt in de waarde van digitale informatieplatforms en dergelijke. De mogelijkheid van persoonlijk contact voor advies, informatie en support (zonder hulpverleningsluchtje) en waar nodig hulp is van onschatbare waarde voor de groepen waar ik het over heb.
Verder vind ik het erg belangrijk dat mbo’ers ook op latere leeftijd de kans en de middelen hebben om door te groeien naar een hoger niveau, of zich kunnen omscholen. Blijven leren moet  voor hen net zo vanzelfsprekend worden als bij hoger opgeleiden. Ook dit is kansengelijkheid. Daarom zou ik graag zien dat een ‘Deltacommissaris’ gaat zorgen dat alle mensen die dit nodig hebben, op school en in hun latere loopbaan, de juiste ondersteuning krijgen om hun droom waar te maken en zich te blijven ontwikkelen.

Corine Korrel
TOP  
Netwerkbijeenkomsten Leren en Werken 2018
 
De netwerkbijeenkomsten Leren en Werken zijn bestemd voor de projectleiders van de Leerwerkloketten en anderen die direct betrokken zijn bij het Programma Leren en Werken en de Leerwerkloketten.

De data van de netwerkbijeenkomsten in 2018 zijn:
 • Donderdag 26 April
 • Donderdag 14 juni
 • Donderdag 20 september
 • Donderdag 1 november
 • Donderdag 13 december
Alle netwerkbijeenkomsten zijn van 9.30-12.30 uur in Meeting Plaza, Utrecht. Aansluitend is er een netwerklunch.

Meer informatie over de netwerkbijeenkomsten vind je bij ‘Bijeenkomsten’ in het inloggedeelte van  Lerenenwerken.nl.
TOP  
Word lid van de Community Leren en Werken
 

Medewerkers van de Leerwerkloketten en andere professionals die betrokken zijn bij het programma Leren en Werken, kunnen een profiel aanmaken voor het besloten gedeelte van Lerenenwerken.nl. Hier vormen we als professionals met elkaar een platform om kennis en informatie te delen en elkaar te inspireren. Leden van deze Community ontvangen regelmatig in hun mailbox een update ‘Nieuw in de community Leren en Werken’.

Aanmelden voor de Community kan op www.lerenenwerken.nl onder de knop ‘Login’/’Nieuwe account aanmaken’. Je geeft hier je gegevens op. Na goedkeuring van je aanmelding ontvang je een bevestiging met je persoonlijke inlogcode.
TOP  
Arbeidsmarktinformatie
 
UWV en gemeenten hebben de Nederlandse arbeidsmarkt ingedeeld in 35 regio’s. Per regio  verschaft UWV actuele vraag- en aanbodcijfers.
Sinds 2013 publiceert UWV eveneens de ontwikkelingen binnen sectoren en beroepen. Dit is een initiatief van sociale partners, VNG, UWV en SBB en wordt ondersteund door het Ministerie van SZW. Sinds 2014 is er daarnaast specifieke aandacht voor kansrijke beroepen op de arbeidsmarkt.

Geïnteresseerden kunnen zich abonneren op de Kennisnieuwsbrief van UWV.
Deze maandelijkse nieuwsbrief geeft informatie over recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en attendeert op nieuwe arbeidsmarktpublicaties en andere kennispublicaties van UWV.
TOP  
Links
Meer weten over Leren en Werken? Raadpleeg dan onderstaande sites:

www.lerenenwerken.nl
Leren en Werken is de landelijke publieksgerichte website over leren en werken. Op deze site staat tevens een overzicht van alle Leerwerkloketten.
De site bevat ook een besloten gedeelte voor professionals (Community Leren en Werken)

Taalakkoord.lerenenwerken.nl
Site over de bevordering van taalvaardigheid op de werkvloer

www.telmeemettaal.nl
Website over het actieprogramma van OCW, SZW en VWS gericht op het bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid

www.werk.nl
De website van UWV WERKbedrijf. Hier is ook actuele regionale en sectorale arbeidsmarktinformatie te vinden, en een overzicht van alle Leerwerkloketten.

www.werkbladmagazine.nl
Werkblad is het digitale magazine van UWV vol inspiratie en tips voor werkzoekenden.

www.S-BB.nl
Site van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Hier vind je onder andere de regionale basiscijfers op het gebied van stages en leerbanen.

www.samenvoordeklant.nl
Website van de Programmaraad, waarin Divosa, VNG, UWV en Cedris samenwerken ter ondersteuning van de arbeidsmarktregio’s.

www.nationaal-kenniscentrum-evc.nl
Alle informatie over het Ervaringscertificaat (EVC)

www.subsidiecalculator.nl
Overzicht van mogelijke subsidies, premiekortingen en afdrachtvermindering voor werkgevers.
TOP  
Landelijk Programmateam Leren en Werken: wie doet wat
Hieronder vind je de actuele samenstelling van het programmateam.

Programmamanager
Marianne Zoetmulder, 06-55183095, marianne.zoetmulder@uwv.nl

Plv. programmamanager
Rieky Janssen, 06-46160868, rieky.janssen@uwv.nl

Dienstverlening
Jolien Klein Wassink, 06-11761910, jolien.kleinwassink@uwv.nl

Kwaliteit en Control
Reinier Wardenaar, 06-21108431, reinier.wardenaar@uwv.nl

Assistent controller
Spencer Falix, 06-11884964, spencer.falix@uwv.nl

Adviseur Uitvoering
Selwin Umar, 06-21679759, selwin.umar@lerenenwerken.nl

Leerwerktrajecten en Financial Engineering
Erik de Graaf, 06-24826556, erik.degraaf@lerenenwerken.nl

Landelijk coördinator Taalakkoord Werkgevers
Gera de Vries, 06-15396914, gera.devries@lerenenwerken.nl
Fleur Noy, 06-14268995, fleur.noy@uwv.nl

Ambassadeurschap Leren en Werken
Lau van den Bos, l.vandenbos@lerenenwerken.nl

Communicatie en website, info@lerenenwerken.nl
Silvia Groot, 06-46953735, silvia.groot@uwv.nl
Kiki Kros, 06-21121125, kiki.kros@lerenenwerken.nl


Tevens betrokken bij het Programma Leren en Werken

UWV Strategisch Beleid en Kenniscentrum (SBK)
Elize de Bar, 06-53472142, elize.debar@uwv.nl
Sara Koole, 06-31659942, Sara.Koole-01@uwv.nl

Business Advies UWV
Denise van Etten, 06-53425646, denise.vanetten@uwv.nl
Colofon
De redactie van de INFO Leerwerkloketten bestaat uit:

Marianne Zoetmulder, Programmamanager Leren en Werken
Silvia Groot, Communicatie Leren en Werken
Saskia den Broeder, Tekstbureau Werkende Woorden

De redactie houdt zich aanbevolen voor jullie nieuwsberichten en suggesties!
TELL A FRIEND!
© 2017 UWV WERKbedrijf | Aanmelden | Afmelden.