Indien deze e-mail niet goed zichtbaar is, klik dan hier voor de online versie.
Mei 2018, jaargang 9, nummer 3
De INFO Leerwerkloketten biedt informatie over de regionale samenwerkingsverbanden Leren en Werken zoals deze gestalte hebben gekregen in de Leerwerkloketten. De INFO wil een informatie- en inspiratiebron zijn voor iedereen die vanuit UWV WERKbedrijf, gemeenten, onderwijs, sectorale partners en bedrijfsleven betrokken is bij Leren en Werken. De INFO Leerwerkloketten biedt tevens informatie over de uitvoering van het Taalakkoord Werkgevers.

De INFO Leerwerkloketten wordt standaard per e-mail toegezonden aan de projectleiders van de regionale samenwerkingsverbanden Leren en Werken en aan onze contactpersonen bij UWV, gemeenten, ROC’s, particuliere opleiders, SBB, scholingsfondsen, bedrijven, sectoren en branches. Ook de abonnees van de voormalige Nieuwsbrief Taalakkoord ontvangen de INFO. Overige betrokkenen en geïnteresseerden die de INFO willen ontvangen, kunnen zich hier aanmelden.
In dit nummer
Sterke proposities
Nieuws rond het Taalakkoord Werkgevers
Leerwerkloket Midden-Brabant biedt dienstverlening over de volle breedte
Festival van het Leren 2018 legt accent op de regio
O&O-organisaties en SER op weg naar permanente leercultuur
Werkgeversevents ‘Rendement met Taal’ leiden tot concrete resultaten
Exit-interview Maxime Schulpen: “De Community is ons kennisarchief”
Leerwerkloket Noordoost-Brabant helpt scholen bij arbeidsmarktgerichte LOB
UAF helpt middelbaar opgeleide vluchtelingen
Over Leren en Werken gesproken: “Constant leren steeds belangrijker”
Netwerkbijeenkomsten Leren en Werken 2018
TOP  
Sterke proposities
 
De Leerwerkloketten hebben zich de laatste jaren steeds duidelijker op de kaart gezet. Onze klanten en samenwerkingspartners weten ons steeds beter te vinden, en belangrijker nog: ze weten wat ze aan ons hebben. We spelen over de volle breedte in op vraagstukken rond leren en werken. Steeds opnieuw blijkt dat onze integrale kennis van opleidingsmogelijkheden en van de arbeidsmarkt een belangrijke en exclusieve toevoeging vormt op de disciplines van onze partners. Van toeleidingstrajecten voor groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot het bevorderen van zij-instroom in sectoren met een grote vraag: het Leerwerkloket legt de verbinding tussen mogelijkheden van mensen en kansrijke leerwerkroutes.

De Leerwerkloketten richten zich op vier doelen: een laagdrempelige adviesfunctie op regionaal niveau, versterken van leercultuur binnen bedrijven, flexibel scholingsaanbod voor volwassenen, en individueel scholingsbudget. We sluiten daarmee naadloos aan op de politieke en beleidsinzet voor Leven Lang Leren. Zie verderop de artikelen over de O&O-conferentie van 6 april jl. bij de SER en de special van UWV Magazine over ‘blijven ontwikkelen’. Een opsteker is, dat André Timmermans in zijn bijdrage de Leerwerkloketten wil laten uitgroeien tot “regionale punten waar iedereen met een flexibele scholingsvraag terechtkan”.

De komende tijd willen wij zeker onze dienstverlening verder laten uitkristalliseren tot sterke proposities. In de regio’s werken de Leerwerkloketten en hun partners aan alle vier genoemde doelen. Het verhaal van Leerwerkloket Midden-Brabant verderop in deze INFO is daarvan een voorbeeld.
Verder in dit nummer onder meer aandacht voor de opbrengsten van twee succesvolle werkgeversevents rond het verbeteren van de taalvaardigheid op de werkvloer, en voor de bijdrage van Leerwerkloket Noordoost-Brabant aan arbeidsmarktgerichte LOB in het voortgezet onderwijs.

Marianne Zoetmulder 
Landelijk Programmamanager Leren en Werken
TOP  
Nieuws rond het Taalakkoord Werkgevers

logo Leren en WerkenEen groeiend netwerk
Sinds de vorige INFO hebben weer nieuwe werkgevers, branches en taalaanbieders ‘ja’ gezegd tegen het gezamenlijk vergroten van de taalvaardigheid bij werknemers. Het Programma Leren en Werken heet de nieuwe partners van harte welkom!

Nieuw toegetreden werkgevers:

  • Krinkels
  • Unilin Insulation BV
  • MVO Solutions
Congres ‘Taal op de werkvloer’: 27 september 2018
Noteer vast in uw agenda! Het landelijke congres ‘Taal op de Werkvloer’ wordt dit jaar gehouden op donderdag 27 september 2018. Nadere informatie volgt.

Congres ‘Tel mee met Taal’: 19 november 2018
Tel mee met Taal organiseert dit jaar opnieuw een congres voor iedereen die zich inzet/wil inzetten om laaggeletterdheid in Nederland te voorkomen en te verminderen. Het congres vindt plaats op maandag 19 november in Theater de Meervaart te Amsterdam.

Werkgeversevents ‘Rendement met Taal’ leiden tot concrete resultaten
De Leerwerkloketten West-Brabant en Zeeland organiseerden in Middelburg en Roosendaal succesvolle werkgeversevents om de partijen rond taalversterking op de werkvloer met elkaar te verbinden. In Zeeland is als een van de spin-offs van het event een subsidieaanvraag samenwerkingsverbanden in voorbereiding.
Lees het artikel

Subsidieregeling Tel Mee Met Taal: aanvragen kan nog tot 1 juli 2018
Vanaf 1 januari tot 1 juli 2018 loopt opnieuw een aanvraagronde van de subsidieregeling Tel Mee Met Taal. Met deze subsidie willen de ministeries OCW, SZW en VWS stimuleren dat werkgevers investeren in de taalvaardigheid van hun medewerkers. Zie voor meer informatie de flyer of kijk op www.telmeemettaal.nl/subsidie.

Nieuws en inspiratie
Op de website www.taalakkoord.nl vindt u nieuws en achtergrondinformatie rond het Taalakkoord. De website bevat eveneens inspirerende praktijkverhalen en tips hoe u uw werknemers kunt helpen taalvaardiger te worden. Onder het kopje ‘Actueel’ zijn ook alle verschenen nieuwsbrieven terug te vinden.

Vragen over het Taalakkoord of meedoen?
U kunt mailen naar taalakkoord@lerenenwerken.nl of contact opnemen met het Leerwerkloket in uw regio. Zie voor de adressen www.lerenenwerken.nl/leerwerkloketten. Op deze website vindt u tevens informatie over wat de Leerwerkloketten nog meer voor werkgevers kunnen betekenen.
TOP  
Leerwerkloket Midden-Brabant biedt dienstverlening over de volle breedte
In de regio Hart van Brabant werken overheid, ondernemers, onderwijsinstellingen, UWV en andere partijen in het programma Midpoint Brabant samen aan de economische ontwikkeling en innovatie van de regio. Midpoint vormt ook de organisatorische ‘paraplu’ voor het Leerwerkloket Midden-Brabant. Projectleider Ingrid Berens: “We zijn als Leren en Werken partij in de uitvoeringsprogramma’s van Midpoint. In de sectoren leisure, logistiek en zorg zetten bedrijven en onderwijsinstellingen zich in om tijdige instroom van goed opgeleid personeel te bevorderen, onder meer via scholingsprojecten. Een vierde speerpunt is de techniek. We werken als Leerwerkloket dus binnen een groter geheel. Onze meerwaarde zit naast onze deskundigheid in onze onafhankelijkheid, of beter geformuleerd: onze onpartijdigheid.”

Lees verder

TOP  
Festival van het Leren 2018 legt accent op de regio
In september 2018 wordt wederom het Festival van het Leren gehouden onder auspiciën van Learn for Life. Het Festival van het Leren is een landelijke campagne in Nederland die zich richt op het bevorderen van een Leven Lang Leren voor alle burgers, ongeacht opleiding, leef- en werksituatie. Daarnaast is er speciaal aandacht voor het bereiken van groepen voor wie leren niet vanzelfsprekend is.

Regionale partnerschappen
Dit jaar legt het Festival de prioriteit bij regionale festivals. Doel hiervan is het creëren en onderhouden van brede regionale Leven Lang Leren-partnerschappen die een duurzame strategische en inhoudelijke samenwerking aangaan, niet alleen tijdens het Festival in september maar gedurende alle maanden van het jaar.

Meld regionale activiteiten aan!
De festivalorganisatie roept alle betrokken organisaties in de regio’s op om gedurende de maand september laagdrempelige activiteiten te organiseren om volwassenen te stimuleren tot een Leven Lang Leren. De activiteiten kunnen aangemeld worden op www.festivalvanhetleren.nl en op www.lerenenwerken.nl.

Internationale prijs: deadline 4 juni
Learn for Life kent jaarlijks een Internationale Prijs toe aan een Nederlandse organisatie of instelling, die haar eigen expertise inzet ten behoeve van vernieuwende projecten op het gebied van volwasseneneducatie op internationaal gebied. Deze prijs wordt op 6 september 2018 tijdens de landelijke kick-off van het Festival van het Leren uitgereikt en bestaat uit een kunstwerk, een oorkonde en publiciteit. De deadline voor het inzenden van nominaties is 4 juni 2018. Meer informatie en een nominatieformulier zijn te vinden op www.festivalvanhetleren.nl.
TOP  
O&O-organisaties en SER op weg naar permanente leercultuur
Vrijdag 6 april 2018 vond in Den Haag in het SER-gebouw de eerste nationale O&O-conferentie plaats. Op deze dag bogen 25 bedrijfstakfondsen en hun sociale partners zich over de actuele vragen met betrekking tot een leven lang ontwikkelen, eigen regie en intersectoraal samenwerken. Thema’s die als speerpunten in het Regeerakkoord zijn opgenomen en om een brede bundeling van krachten vragen. De O&O-organisaties willen daarom komen tot concrete afspraken waarin ook de stakeholders uit de politiek, overheidsorganisaties en arbeidsmarktregio’s zijn betrokken. Minister Koolmees van SZW hield tijdens de conferentie een vurig pleidooi over de noodzaak van een leercultuur. Een week eerder had hij de SER opdracht gegeven het proces van een Leven Lang Leren verder aan te jagen.

Van de O&O-conferentie is een uitgebreide dagkrant gemaakt. En er komt een vervolg: op 30 mei a.s. komen de O&O-organisaties en vertegenwoordigers van de betrokken partnerorganisaties opnieuw bijeen bij de SER. Zij brengen dan nader in kaart wat al gebeurt en wat versterkt kan worden, en willen een gezamenlijke werkagenda opstellen op weg naar een permanente leercultuur.
TOP  
Werkgeversevents ‘Rendement met Taal’ leiden tot concrete resultaten
In Roosendaal vond op 12 april 2018 een succesvol werkgeversevent ‘Rendement met Taal’ plaats. Dit event was georganiseerd door Leerwerkloket West-Brabant in samenwerking met de Bibliotheek, Cubiss, EBC Taleninstituut, Kellebeek College, Lions, ROC West-Brabant, Stichting Lezen & Schrijven, UWV en Voorwaartz. Ruim 80 werkgevers, teamleiders, directeuren en HRM-adviseurs uit zorg, bouw en techniek, zorginstellingen, gemeentes, onderwijsinstellingen, bibliotheken en ondersteunende partijen kwamen die dag bij elkaar om te praten en te leren over taalvaardigheid. Op het programma stonden inspirerende inleidingen, het eigen verhaal van een voormalig laaggeletterde die nu taalambassadeur is, leerzame workshops en een kennisquiz. Het programma werd verluchtigd met passende cartoons van tekenaar Wouter Goudswaard.

Lees verder
TOP  
Exit-interview Maxime Schulpen: “De Community is ons kennisarchief”
 
Maxime Schulpen startte haar loopbaan in november 2013 als trainee bij het Programmateam Leren en Werken. Ze bleef, en leverde een stevige bijdrage aan de communicatie rond de Leerwerkloketten. Na ruim vier jaar werd het tijd voor een nieuwe stap. Maxime is nu online marketeer bij UWV Werkbedrijf, een nieuwe functie waarin ze werkzoekenden stimuleert om gebruik te maken van de online tools die UWV aanbiedt. Ze kijkt terug op een boeiende periode bij Leren en Werken.

Lees verder
TOP  
Leerwerkloket Noordoost-Brabant helpt scholen bij arbeidsmarktgerichte LOB
 
Een passende keuze voor een vervolgopleiding of beroepsrichting wordt bepaald door wat je kunt en wat je leuk vindt, en door de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Decanen moeten daarom jongeren niet alleen laten nadenken over hun kwaliteiten en motieven, maar hen ook interesse laten krijgen over de perspectieven op en werking van de arbeidsmarkt. Dennis Alexander van Leerwerkloket Noordoost-Brabant helpt de vo-scholen in zijn regio om hun LOB verder te professionaliseren door gebruik te maken van de beschikbare arbeidsmarktinformatie. Hij schreef er een pakkend artikel over in DecaZine.
TOP  
UAF helpt middelbaar opgeleide vluchtelingen
Van oudsher (al sinds 1948) begeleidt UAF hoger opgeleide vluchtelingen bij hun studie en het vinden van een baan. Omdat voor veel vluchtelingen het mbo een kansrijke route naar werk is, biedt UAF sinds 2017 ook ondersteuning aan vluchtelingen met een middelbaar opleidingsniveau. Hieraan gingen enkele pilots vooraf. Mery Redjopawiro van UAF: “Wij hebben de mbo-dienstverlening aan vluchtelingen opgepakt omdat er tot dusver geen regiehouder was. Uit de pilots kwam naar voren dat deze doelgroep behoefte heeft aan vroegtijdige informatie, aan voortrajecten gericht op instroom in reguliere ROC-opleidingen en aan bemiddeling bij het vinden van BBL-plekken op niveau 3 en 4. Dat hebben we opgepakt. Vanaf 2017 is er een helpdesk waar vluchtelingen zelf, maar ook begeleiders, terecht kunnen met vragen over het mbo. BBL-trajecten zijn gestart met Alliander, BAM, Stedin en met L’Oréal en de kappersacademie Amersfoort. UAF deed de werving en selectie; kandidaten vonden we via ons netwerk. Verder loopt in Amsterdam een schakeltraject met snuffelstages om het werkveld te leren kennen en extra taaltraining.”

Regionale uitrol
De helpdesk kreeg van juli 2017 tot maart 2018 1507 vragen binnen (unieke contacten), waarvan 40 procent van vluchtelingen zelf. Uit de vragen kwamen ook signalen naar voren, zoals het vooraf moeten betalen van studiekosten.
UAF wil zijn dienstverlening verder regionaal gaan uitrollen en daarbij aansluiting zoeken met bestaande initiatieven en instanties die zich richten op toeleiding en doorstroom van vluchtelingen in het mbo. Er zijn al samenwerkingen in opbouw in Friesland, Groningen en Zeeland. Mery: “Wij willen aanvullend zijn. Met de drie medewerkers die wij vanuit UAF beschikbaar hebben, kunnen we niet het hele land bestrijken. Graag zien we de Leerwerkloketten als een van onze partners.”

De mbo-helpdesk van UAF is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 17.00 uur via (030) 252 08 35 of mbo@uaf.nl. Zie voor meer informatie www.uaf.nl/mbo.

TOP  
Over Leren en Werken gesproken: “Constant leren steeds belangrijker”
‘Blijven ontwikkelen’ is een hoofdthema in UWV Magazine van april 2018. Werkgevers klagen al jaren dat ze de juiste mensen niet kunnen vinden. Nu de krappe arbeidsmarkt in veel branches zorgt voor een groeiende vraag, neemt de noodzaak toe om de kloof tussen vraag en aanbod verder te dichten via (om)scholing naar kansrijke beroepen en duurzame kwalificaties. Vier prominente arbeidsmarktdeskundigen spreken zich in het magazine hierover uit.


(Om)scholen
Douwe Bakker, producteigenaar UWV Werkbedrijf, ziet veel scholingsinitiatieven ontstaan als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt, ook voor oudere werkzoekenden. Als voorbeeld noemt hij de recent gestarte Ambachtsacademie. “Het mooie is dat de branche volledig deelneemt in dit initiatief.” Tof Thissen, algemeen directeur UWV Werkbedrijf, pleit voor een ‘anticyclische’ mentaliteit: “Ondanks een crisis bijvoorbeeld toch besluiten om dakdekker of betonvlechter te worden. Want nu ligt er weer volop werk.” Met zijn kennis van kansberoepen en vervangingsvraag moet UWV een ’onafhankelijke loods’ op de arbeidsmarkt zijn. Verder pleit hij voor een leercultuur waarbij ook intra- en bovensectoraal geïnvesteerd wordt. ”Bij dreigend baanverlies moet je je tijdig kunnen omscholen naar een baan in een andere sector.”

Toegankelijk
Ton Heerts, voorzitter Mbo Raad en SBB, stelt dat de aansluiting op de arbeidsmarkt vanuit het  mbo nog steeds goed is. Wel wil hij het mbo flexibeler organiseren zodat er beter aangesloten wordt bij de leefwereld van volwassenen. Zo wordt het eenvoudiger om een vakcertificaat te halen. “Werken aan je eigen ontwikkeling levert altijd iets op. Dat is voor een hoogleraar niet anders dan voor een vrachtwagenchauffeur.” André Timmermans, tot voor kort directeur van SBB en daarvoor van UWV Werkbedrijf, vindt dat de focus moet verschuiven van instroom van jongeren naar iedereen die langs de kant staat of dreigt te komen staan. “Ik zie drie verbeterpunten: er moet veel meer ruimte komen voor scholing voor mensen die een startkwalificatie missen voor werk in een kansrijke sector. Verder moeten we de arbeidsmarktinformatie van SBB en UWV zowel sectoraal als regionaal nog beter op elkaar afstemmen en toegankelijk maken voor de gewone gebruiker. Ten derde vind ik dat we – liefst in samenwerking met private partners – de Leerwerkloketten moeten ombouwen tot regionale punten waar iedereen met een flexibele scholingsvraag terecht kan.”

Lees het volledige artikel (doorscrollen met pijltje onderaan).
TOP  
Netwerkbijeenkomsten Leren en Werken 2018
 
De netwerkbijeenkomsten Leren en Werken zijn bestemd voor de projectleiders van de Leerwerkloketten en anderen die direct betrokken zijn bij het Programma Leren en Werken en de Leerwerkloketten.

De data van de komende netwerkbijeenkomsten zijn:
  • Donderdag 14 juni 2018 in Seats to Meet      
  • Donderdag 20 september 2018 in Social Impact Factory
  • Donderdag 1 november 2018 in Social Impact Factory
  • Donderdag 13 december 2018 in Social Impact Factory
De locaties zijn dichtbij NS-station Utrecht Centraal. De netwerkbijeenkomsten worden gehouden van 9.30-12.30 uur. Aansluitend is er een netwerklunch.

Meer informatie over de netwerkbijeenkomsten vind je bij ‘Bijeenkomsten’ in het inloggedeelte van  Lerenenwerken.nl.

Noteer ook in je agenda: Maandag 5 november 2018 is de Leerwerkdag!
Meer informatie volgt.
TOP  
Word lid van de Community Leren en Werken
 

Medewerkers van de Leerwerkloketten en andere professionals die betrokken zijn bij het programma Leren en Werken, kunnen een profiel aanmaken voor het besloten gedeelte van Lerenenwerken.nl. Hier vormen we als professionals met elkaar een platform om kennis en informatie te delen en elkaar te inspireren. Leden van deze Community ontvangen regelmatig in hun mailbox een update ‘Nieuw in de community Leren en Werken’.

Aanmelden voor de Community kan op www.lerenenwerken.nl onder de knop ‘Login’/’Nieuwe account aanmaken’. Je geeft hier je gegevens op. Na goedkeuring van je aanmelding ontvang je een bevestiging met je persoonlijke inlogcode.
TOP  
Arbeidsmarktinformatie
 
UWV en gemeenten hebben de Nederlandse arbeidsmarkt ingedeeld in 35 regio’s. Per regio  verschaft UWV actuele vraag- en aanbodcijfers.
Sinds 2013 publiceert UWV eveneens de ontwikkelingen binnen sectoren en beroepen. Dit is een initiatief van sociale partners, VNG, UWV en SBB en wordt ondersteund door het Ministerie van SZW. Sinds 2014 is er daarnaast specifieke aandacht voor kansrijke beroepen op de arbeidsmarkt.

Geïnteresseerden kunnen zich abonneren op de Kennisnieuwsbrief van UWV.
Deze maandelijkse nieuwsbrief geeft informatie over recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en attendeert op nieuwe arbeidsmarktpublicaties en andere kennispublicaties van UWV.
TOP  
Links
Meer weten over Leren en Werken? Raadpleeg dan onderstaande sites:

www.lerenenwerken.nl
Leren en Werken is de landelijke publieksgerichte website over leren en werken. Op deze site staat tevens een overzicht van alle Leerwerkloketten.
De site bevat ook een besloten gedeelte voor professionals (Community Leren en Werken)

Taalakkoord.lerenenwerken.nl
Site over de bevordering van taalvaardigheid op de werkvloer

www.telmeemettaal.nl
Website over het actieprogramma van OCW, SZW en VWS gericht op het bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid

www.werk.nl
De website van UWV WERKbedrijf. Hier is ook actuele regionale en sectorale arbeidsmarktinformatie te vinden, en een overzicht van alle Leerwerkloketten.

www.werkbladmagazine.nl
Werkblad is het digitale magazine van UWV vol inspiratie en tips voor werkzoekenden.

www.S-BB.nl
Site van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Hier vind je onder andere de regionale basiscijfers op het gebied van stages en leerbanen.

www.samenvoordeklant.nl
Website van de Programmaraad, waarin Divosa, VNG, UWV en Cedris samenwerken ter ondersteuning van de arbeidsmarktregio’s.

www.nationaal-kenniscentrum-evc.nl
Alle informatie over het Ervaringscertificaat (EVC)

www.subsidiecalculator.nl
Overzicht van mogelijke subsidies, premiekortingen en afdrachtvermindering voor werkgevers.
TOP  
Landelijk Programmateam Leren en Werken: wie doet wat
Hieronder vind je de actuele samenstelling van het programmateam.

Programmamanager
Marianne Zoetmulder, 06-55183095, marianne.zoetmulder@uwv.nl

Plv. programmamanager
Rieky Janssen, 06-46160868, rieky.janssen@uwv.nl

Dienstverlening
Jolien Klein Wassink, 06-11761910, jolien.kleinwassink@uwv.nl

Kwaliteit en Control
Reinier Wardenaar, 06-21108431, reinier.wardenaar@uwv.nl

Assistent controller
Spencer Falix, 06-11884964, spencer.falix@uwv.nl

Adviseur Uitvoering
Selwin Umar, 06-21679759, selwin.umar@lerenenwerken.nl

Leerwerktrajecten en Financial Engineering
Erik de Graaf, 06-24826556, erik.degraaf@lerenenwerken.nl

Landelijk coördinator Taalakkoord Werkgevers
Gera de Vries, 06-15396914, gera.devries@lerenenwerken.nl
Fleur Noy, 06-14268995, fleur.noy@uwv.nl

Ambassadeurschap Leren en Werken
Lau van den Bos, l.vandenbos@lerenenwerken.nl

Communicatie en website, info@lerenenwerken.nl
Silvia Groot, 06-46953735, silvia.groot@uwv.nl
Kiki Kros, 06-21121125, kiki.kros@lerenenwerken.nl


Tevens betrokken bij het Programma Leren en Werken

UWV Strategisch Beleid en Kenniscentrum (SBK)
Elize de Bar, 06-53472142, elize.debar@uwv.nl

Business Advies UWV
Denise van Etten, 06-53425646, denise.vanetten@uwv.nl
Colofon
De redactie van de INFO Leerwerkloketten bestaat uit:

Marianne Zoetmulder, Programmamanager Leren en Werken
Silvia Groot, Communicatie Leren en Werken
Saskia den Broeder, Tekstbureau Werkende Woorden

De redactie houdt zich aanbevolen voor jullie nieuwsberichten en suggesties!
TELL A FRIEND!
© 2017 UWV WERKbedrijf | Aanmelden | Afmelden.