Indien deze e-mail niet goed zichtbaar is, klik dan hier voor de online versie.
Oktober 2018, jaargang 9, nummer 5
De INFO Leerwerkloketten biedt informatie over de regionale samenwerkingsverbanden Leren en Werken zoals deze gestalte hebben gekregen in de Leerwerkloketten. De INFO wil een informatie- en inspiratiebron zijn voor iedereen die vanuit UWV WERKbedrijf, gemeenten, onderwijs, sectorale partners en bedrijfsleven betrokken is bij Leren en Werken. De INFO Leerwerkloketten biedt tevens informatie over de uitvoering van het Taalakkoord Werkgevers.

De INFO Leerwerkloketten wordt standaard per e-mail toegezonden aan de projectleiders van de regionale samenwerkingsverbanden Leren en Werken en aan onze contactpersonen bij UWV, gemeenten, ROC’s, particuliere opleiders, SBB, scholingsfondsen, bedrijven, sectoren en branches. Overige betrokkenen en geïnteresseerden die de INFO willen ontvangen, kunnen zich hier aanmelden.
In dit nummer
Nieuwe mogelijkheden
Nieuws rond het Taalakkoord Werkgevers
Leerwerkloket Midden-Gelderland speelt creatief in op lacunes
September Maand van Leren en Werken 2018
Leerwerkdag 5 november 2018
Noord-Holland Noord: taalvaardig via leerlijn op maat
Subsidieregeling Ontwikkeladvies 45-plussers
Festival van het Leren trapt af in Hengelo
Nieuws van de Academie Leerwerkloketten
Factsheet overstapberoepen
Achter de schermen: Isolde Hoomans
Netwerkbijeenkomsten Leren en Werken 2018
TOP  
Nieuwe mogelijkheden
 
De Leerwerkloketten staan de laatste tijd duidelijk op het netvlies van de beleidsmakers. Niet alleen de ministeries zijn met ons in gesprek, maar ook de SER heeft met ons overlegd over de mogelijke betekenis van de Leerwerkloketten voor de Nationale Doe-agenda ‘Leven Lang Ontwikkelen’.

Op 27 september jl. verscheen de Kamerbrief ‘Leven Lang Ontwikkelen’. De brief brengt alle lopende en voorgenomen maatregelen rond Leven Lang Ontwikkelen samen in een breed actiegericht programma. Eigen regie, individuele leer- en ontwikkelbudgetten alsook inzichtelijke en flexibele scholingsmogelijkheden vormen daarin de rode draden. Realisering van deze ambities ziet het kabinet als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, sociale partners, onderwijsinstellingen en uitvoeringsorganisaties.
Om (niet-) werkenden en werkgevers betere ondersteuning te bieden bij hun leer- en ontwikkelvragen, zullen in enkele regio’s pilots met een ‘Leerwerkloket-plus’ starten. Dit vanuit het gegeven dat de huidige capaciteit van de Leerwerkloketten door de toenemende vraag naar scholing en informatie en advies tegen zijn grenzen aan loopt. Een budget van € 1,4 miljoen komt beschikbaar voor de pilots en landelijke ondersteuning daarvan door het Programmateam. De komende tijd zullen we in overleg met het ministeries van SZW en OCW handen en voeten geven aan de pilots.

Een andere opsteker is, dat het Taalakkoord Werkgevers en de Leerwerkloketten expliciet genoemd worden in de Kamerbrief taalaanbod Europese arbeidsmigranten van 4 september jl. De teller van het landelijk Taalakkoord Werkgevers staat overigens op ruim 230 aangesloten bedrijven, branches en taalaanbieders. In een aantal regio’s zijn daarnaast regionale Taalakkoorden van de grond gekomen. Partijen slaan de handen ineen om de taalvaardigheid te vergroten. De Leerwerkloketten vervullen daarbij vaak een verbindende rol in samenwerking met de Stichting Lezen & Schrijven die via het programma Taal voor het Leven taalscholing zo dicht mogelijk bij huis wil aanbieden.

Spannend is de kentering die zich steeds duidelijker laat zien op de arbeidsmarkt. Waar we tot voor kort op zoek moesten naar (leer)werkplekken, is nu het aantal openstaande vacatures dusdanig dat werkgevers graag bereid zijn kandidaten aan te nemen die nog wat aanvullende scholing nodig hebben. De eerste ‘battles’ waar werkgevers de ring in gaan om te knokken voor werkzoekenden zijn al gehouden! 

De afgelopen septembermaand, voor de vierde maal op rij uitgeroepen tot Maand van Leren en Werken, organiseerden de Leerwerkloketten en hun partners in alle regio’s activiteiten om de noodzaak je te blijven ontwikkelen op het netvlies te krijgen van een breed publiek. In deze INFO een voorproefje, in het volgende nummer volgt een uitvoeriger terugblik.

Bij het ter perse gaan van de INFO bleek er nog een laatste heuglijke feit te melden. Ook Flevoland heeft een binnenkort een Leerwerkloket. Het businessplan is klaar en door het bestuur geaccordeerd.

Marianne Zoetmulder 
Landelijk Programmamanager Leren en Werken
TOP  
Nieuws rond het Taalakkoord Werkgevers

logo Leren en WerkenEen groeiend netwerk
Sinds de vorige INFO hebben weer nieuwe werkgevers, branches en taalaanbieders ‘ja’ gezegd tegen het gezamenlijk vergroten van de taalvaardigheid bij werknemers. Het Programma Leren en Werken heet de nieuwe partners van harte welkom!

Nieuw toegetreden werkgevers:

 • Gemeente Haarlemmermeer
 • Bieze Food Group
 • Ab Vakwerk
 • ZeestadStaal
 • Stichting Huis van het Werk
 • Nederrijn Schoonmaak
 • Rondomwerk
Nieuw toegetreden taalaanbieders:
 • FC Extra
 • INTK
 • Het begint met taal
 • Sardes
 • Piëzo
Subsidieregeling Tel mee met Taal: aanvragen kan nog tot en met 15 oktober
Sinds 1 augustus loopt een extra aanvraagperiode van de subsidieregeling Tel mee met Taal. Het Kabinet trekt vanaf dit jaar structureel 5 miljoen euro per jaar uit voor de aanpak van laaggeletterdheid. Subsidie kan worden aangevraagd door werkgevers, regionale samenwerkingsverbanden en instellingen die zich richten op laagtaalvaardige ouders.
Aanvragen kan nog tot en met 15 oktober 2018. Informatie over voorwaarden en indieningsprocedure vind je hier.

Congres ‘Tel mee met Taal’: 19 november 2018
Tel mee met Taal organiseert dit jaar opnieuw een congres voor iedereen die zich inzet of wil inzetten om laaggeletterdheid in Nederland te voorkomen en te verminderen. Het congres vindt plaats op maandag 19 november 2018 in Theater de Meervaart te Amsterdam.

Taalakkoord in praktijk: Taalpunt bij Spaarne Gasthuis
Donderdag 6 september, in de Week van de Alfabetisering, opende het Spaarne Gasthuis een Taalpunt in de centrale hal in Hoofddorp. Patiënten, bezoekers en medewerkers kunnen hier terecht met al hun taalvragen. Vrijwilligers bieden hulp bij onder andere het begrijpen van medische informatie en het invullen van formulieren en vragenlijsten. Het Haarlems Dagblad wijdde een uitvoerig artikel aan het Taalpunt. Het Spaarne Gasthuis heeft zich eveneens aangesloten bij het landelijk Taalakkoord Werkgevers.

Taalakkoord in praktijk: regionale samenwerking in Noord-Holland Noord
In Noord-Holland Noord zetten alle 18 gemeenten en vele instanties zich gezamenlijk in om laaggeletterden te bereiken en door te leiden naar een voor hen passend taalaanbod. Ook steeds meer werkgevers doen mee: zij zien het belang van een goede taalvaardigheid voor de eigen bedrijfsvoering en/of dienstverlening. Lees meer in het interview met Anita Metzelaar van het Leerwerkloket en Maria Sabel van Stichting Lezen & Schrijven.

Nieuws en inspiratie
Op de website www.taalakkoord.nl vindt u nieuws en achtergrondinformatie rond het Taalakkoord. De website bevat eveneens inspirerende praktijkverhalen en tips hoe u uw werknemers kunt helpen taalvaardiger te worden. Onder het kopje ‘Actueel’ zijn ook alle verschenen nieuwsbrieven terug te vinden.

Vragen over het Taalakkoord of meedoen?
U kunt mailen naar taalakkoord@lerenenwerken.nl of contact opnemen met het Leerwerkloket in uw regio. Zie voor de adressen www.lerenenwerken.nl/leerwerkloketten. Op deze website vindt u tevens informatie over wat de Leerwerkloketten nog meer voor werkgevers kunnen betekenen.
TOP  
Leerwerkloket Midden-Gelderland speelt creatief in op lacunes
In het uitgebreide werkplan 2018 van Leerwerkloket Midden-Gelderland is bij elk thema de rol van het Leerwerkloket nauwkeurig omschreven. Projectleider Dorry Willemsen: “Ons team is klein, vijf personen die samen drie fte vervullen. Daarom werken we in vrijwel alles samen met andere organisaties of ondersteunen hen zonder hun taken over te nemen. Onze ambities om kwalitatief maatwerk te leveren, hebben we ook zo veel mogelijk kwantitatief geformuleerd. Daardoor kunnen we scherp blijven naar onszelf en anderen in ‘waar we van zijn’.”
Het werkplan is een product van de regionale stuurgroep. Hierin zijn de belangrijkste onderwijs- en arbeidsmarktpartijen vertegenwoordigd: gemeenten, ROC, UWV, WerkgeversServicepunt, SBB en arbeidsontwikkelbedrijf Scalabor. “De inzet van de stuurgroepleden voor een goede aansluiting onderwijs-arbeid in de regio is groot en men is bereid boven het eigen belang uit te stijgen.”

Lees verder
TOP  
September Maand van Leren en Werken 2018
Ook dit jaar is de Maand van Leren en Werken succesvol verlopen. Overal in het land organiseerden de Leerwerkloketten en hun partners laagdrempelige activiteiten om zo veel mogelijk mensen te attenderen op mogelijkheden om je te blijven ontwikkelen. De activiteiten variëren van taalbijeenkomsten in bibliotheken tot voorlichting over kansrijke beroepen, van informatiemarkten tot bustours langs bedrijven met vacatures.

Leren en Werken organiseerde samen met UWV op 4 september 2018 een webinar gewijd aan verder leren en de ondersteuning die het Leerwerkloket hierbij kan bieden. Het webinar werd gegeven door adviseur Jacqueline Murre van Leerwerkloket Groot-Amsterdam. Er waren maar liefst 484 live kijkers en het webinar is inmiddels al een paar honderd keer teruggekeken. Dit kan overigens nog steeds via deze link.In Werkblad Magazine riep Ruth Karakaya van Leerwerkloket Friesland werkzoekenden op: “Denk niet in problemen. Denk in kansen.”

Tijdens de Maand van Leren en Werken vonden tevens de Week van de Alfabetisering, de Week van de Loopbaan (NOLOC) en het Festival van het Leren plaats. Het Festival van het Leren was dit jaar te gast bij Leerwerkloket Twente voor de landelijke en regionale aftrap; zie het verslag elders in deze INFO.
In het volgende nummer geven we een uitvoerige terugblik op de in de Maand van Leren en Werken gehouden activiteiten.
TOP  
Leerwerkdag 5 november 2018
Maandag 5 november 2018 vindt de Leerwerkdag 2018 plaats. Het Muntgebouw in Utrecht is het decor van deze dag vol workshops, interessante sprekers, ontmoetings- en netwerkmogelijkheden en entertainment.
Het ochtendprogramma van de Leerwerkdag is vooral bedoeld voor medewerkers van het Leerwerkloket. De aftrap wordt onder leiding van dagvoorzitter Arthur Pieterman verricht door Felix Kemperman, directeur uitvoering UWV Werkbedrijf en Marianne Zoetmulder, landelijk programmamanager Leren en Werken. Daarnaa vinden de deelnemers hun weg naar de workshops waarvoor zij zich tevoren hebben aangemeld.

Het middaggedeelte staat ook open voor genodigde landelijke stakeholders en regionale bestuurders. Sprekers zijn Annemarie Kuenn-Nelen, onderzoeker Universiteit van Maastricht/ROA en Tof Thissen, algemeen directeur UWV Werkbedrijf. Daarna vindt onder leiding van econoom Frank Kalshoven een debat plaats van Leren en Werken-ambassadeurs Bert van der Burgt (oud-wethouder Dordrecht), Adriana Stel (STOOF), Joost Brinkhuis (Asito), Frank Smeets (vm DB Schenker), Mariska ten Heuw (wethouder Hengelo) en Ria van ’t Klooster (NRTO).

De uitnodigingen met het volledige programma en een aanmeldingslink zijn inmiddels verzonden. Regionale bestuurders worden uitgenodigd via de projectleiders van de Leerwerkloketten.

TOP  
Noord-Holland Noord: taalvaardig via leerlijn op maat
Op 5 september 2016 werd in de regio Noord-Holland Noord (NHN) een regionaal Taalakkoord ondertekend, het eerste in het land. Alle 18 gemeenten, de bibliotheken, UWV, ROC Kop van Noord-Holland, het Leerwerkloket, Stichting Lezen & Schrijven, taalaanbieders, welzijnsorganisaties en de gevangenissen in de regio zetten zich in om laaggeletterden te bereiken en door te leiden naar een voor hen passend taalaanbod. Ook steeds meer werkgevers doen mee: zij zien het belang van een goede taalvaardigheid voor de eigen bedrijfsvoering en dienstverlening. Een aantal van hen heeft zich eveneens aangesloten bij het landelijke Taalakkoord Werkgevers waarvan de Leerwerkloketten de uitvoerder zijn. De teller in Noord-Holland Noord staat nu op ruim vijftig ondertekenaars.
De regionale samenwerking rond taalvaardigheid loopt uitstekend. Anita Metzelaar, projectleider van het Leerwerkloket en Maria Sabel, projectleider Taal voor het Leven bij Stichting Lezen & Schrijven vertellen er meer over.

Lees verder
 
TOP  
Subsidieregeling Ontwikkeladvies 45-plussers
 
Het Ontwikkeladvies is een tijdelijke subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als onderdeel van het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers.
Loopbaanadviseurs kunnen werkende 45-plussers in enkele gesubsidieerde beroepsgroepen een Ontwikkeladvies geven en daarvoor een subsidiebedrag van € 600 aanvragen. Tevens is het mogelijk subsidie aan te vragen voor het geven van een training ontwikkeladvies voor leidinggevenden.
Het doel van het Ontwikkeladvies is dat het deelnemers stimuleert om de regie van hun loopbaan in eigen handen te nemen. Het gaat erom dat zij actief gaan nadenken over hoe zij werkend hun pensioenleeftijd kunnen bereiken en uitval door ziekte of werkloosheid kunnen voorkomen. Het product dat uit het Ontwikkeladvies voortkomt is een persoonlijk ontwikkelplan dat inzicht geeft in het toekomstperspectief van het huidige werk en in de competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden van de deelnemer.

Meer informatie over de regeling Ontwikkeladvies 45-plussers vind je hier.

TOP  
Festival van het Leren trapt af in Hengelo
 
De regionale en landelijke aftrap van het Festival van het Leren 2018 vond op 6 september plaats in Hengelo. Ruim honderd vertegenwoordigers van regionale en landelijke organisaties actief op het terrein van leren en werken waren erbij. Plaats van handeling was De Gieterij, een voormalige fabriekshal van Stork en nu hoofdgebouw van het ROC van Twente. De bijeenkomst was voorbereid door Leerwerkloket Twente in samenwerking met Learn for Life. In de festivalmaand september, door de Leerwerkloketten uitgeroepen tot Maand van Leren en Werken, vinden overal in het land laagdrempelige activiteiten plaats om mensen te stimuleren zich te blijven ontwikkelen. In Twente staan zeventig gratis toegankelijke workshops op de agenda.

Lees verder


TOP  
Nieuws van de Academie Leerwerkloketten
De Academie Leerwerkloketten is inmiddels niet meer weg te denken. Dit is de plek waar medewerkers van de Leerwerkloketten werken aan hun eigen ontwikkeling als professional.

De al een aantal jaren bestaande HBO-leergang ‘Loopbaancoach voor Leerwerkadviseurs’ wordt vanaf nu uitgevoerd door NTI (voorheen door NCOI). Deze leergang kent 3 modules: Loopbaanbegeleiding. Employability en Coachingmethodieken, die elk worden afgesloten met een paper. Verschillende leervormen worden gecombineerd (blended learning): zelfstudie via een online leeromgeving, groepslessen en praktijkbijeenkomsten. De totale opleidingsduur bedraagt circa zes maanden. In deze nieuwe vorm wordt de leergang voor het eerst gehouden vanaf januari 2019.

Nieuw is de module ‘De leerwerkadviseur en de arbeidsmarkt’, ontwikkeld in samenwerking met UWV Arbeidsmarktinformatie. Deze training van anderhalve dag biedt een theoretisch kader over arbeidsmarktbegrippen en -ontwikkelingen. Ook komen de belangrijkste informatiebronnen aan bod en hoe je deze kunt toepassen bij de advisering en bij het organiseren van activiteiten en leerwerktrajecten. De training wordt in 2018 tweemaal gegeven, in november en december.

In juni jl. behaalde voor de tweede maal een groep deelnemers het certificaat van de module ‘Taal op de Werkvloer’ (zie foto).

Meer over bovengenoemde en ander activiteiten van de Academie Leerwerkloketten vind je op www.lerenenwerken.nl/academie-leerwerkloketten (in het inloggedeelte).


TOP  
Factsheet overstapberoepen
Het Landelijk Programmateam heeft in samenwerking met UWV Arbeidsmarktinformatie de factsheet ‘Overstappen naar kansrijkere beroepen’ ontwikkeld. Deze is gebaseerd op de praktijk: voormalig administratieve bankmedewerkers werden bijvoorbeeld incassomedewerker of assistent-accountant, en grafisch vormgevers webdesigner of online marketeer.
De factsheet blijft ‘in ontwikkeling’ en kan vanuit de Leerwerkloketten worden aangevuld met nieuwe overstapmogelijkheden en informatie over geschikte om- en bijscholingsroutes.

Je vindt de factsheet hier
 
TOP  
Achter de schermen: Isolde Hoomans
“Leren is gewoon leuk”

Sinds 1 augustus 2018 is Isolde Hoomans (26) werkzaam bij het Landelijk Programmateam Leren en Werken. Zij volgt Maxime Schulpen op als webredacteur. “Via een uitzendbureau werkte ik als procesbegeleider bij UWV SMZ, en van daar uit heb ik gesolliciteerd bij Leren en Werken.” Isolde heeft een brede achtergrond in psychologie, cultuur en diversity. “In mijn huidige functie vind ik de combinatie van ICT en inhoud erg leuk: weten hoe je zo’n website vult en verandert, en zorgen dat de site goed communiceert en er mooi uitziet.”

Lees verder

TOP  
Netwerkbijeenkomsten Leren en Werken 2018
 
De netwerkbijeenkomsten Leren en Werken zijn bestemd voor de projectleiders van de Leerwerkloketten en anderen die direct betrokken zijn bij het Programma Leren en Werken en de Leerwerkloketten.

De agenda voor de komende tijd is:

Maandag 5 november 2018: Leerwerkdag
Ochtendgedeelte voor medewerkers Leerwerkloketten, middaggedeelte ook voor bestuurders en stakeholders.
9.30-16.15 uur, Muntgebouw Utrecht.

Donderdag 13 december 2018: netwerkbijeenkomst-plus
Een werkbijeenkomst met als thema Loopbaanoriëntatie en -Begeleiding (LOB)
9.30-12.30 uur, Social Impact Factory Utrecht. Aansluitend is er een netwerklunch.

N.B.! Vanwege de Leerwerkdag vervalt de geplande netwerkbijeenkomst van 1 november.

Meer informatie over de geplande bijeenkomsten vind je bij ‘Bijeenkomsten’ in het inloggedeelte van  Lerenenwerken.nl.

TOP  
Word lid van de Community Leren en Werken
 

Medewerkers van de Leerwerkloketten en andere professionals die betrokken zijn bij het programma Leren en Werken, kunnen een profiel aanmaken voor het besloten gedeelte van Lerenenwerken.nl. Hier vormen we als professionals met elkaar een platform om kennis en informatie te delen en elkaar te inspireren. Leden van deze Community ontvangen regelmatig in hun mailbox een update ‘Nieuw in de community Leren en Werken’.

Aanmelden voor de Community kan op www.lerenenwerken.nl onder de knop ‘Login’/’Nieuwe account aanmaken’. Je geeft hier je gegevens op. Na goedkeuring van je aanmelding ontvang je een bevestiging met je persoonlijke inlogcode.
TOP  
Arbeidsmarktinformatie
 
UWV en gemeenten hebben de Nederlandse arbeidsmarkt ingedeeld in 35 regio’s. Per regio  verschaft UWV actuele vraag- en aanbodcijfers.
Sinds 2013 publiceert UWV eveneens de ontwikkelingen binnen sectoren en beroepen. Dit is een initiatief van sociale partners, VNG, UWV en SBB en wordt ondersteund door het Ministerie van SZW. Sinds 2014 is er daarnaast specifieke aandacht voor kansrijke beroepen op de arbeidsmarkt.

Geïnteresseerden kunnen zich abonneren op de Kennisnieuwsbrief van UWV.
Deze maandelijkse nieuwsbrief geeft informatie over recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en attendeert op nieuwe arbeidsmarktpublicaties en andere kennispublicaties van UWV.
TOP  
Links
Meer weten over Leren en Werken? Raadpleeg dan onderstaande sites:

www.lerenenwerken.nl
Leren en Werken is de landelijke publieksgerichte website over leren en werken. Op deze site staat tevens een overzicht van alle Leerwerkloketten.
De site bevat ook een besloten gedeelte voor professionals (Community Leren en Werken)

Taalakkoord.lerenenwerken.nl
Site over de bevordering van taalvaardigheid op de werkvloer

www.telmeemettaal.nl
Website over het actieprogramma van OCW, SZW en VWS gericht op het bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid

www.werk.nl
De website van UWV WERKbedrijf. Hier is ook actuele regionale en sectorale arbeidsmarktinformatie te vinden, en een overzicht van alle Leerwerkloketten.

www.werkbladmagazine.nl
Werkblad is het digitale magazine van UWV vol inspiratie en tips voor werkzoekenden.

www.S-BB.nl
Site van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Hier vind je onder andere de regionale basiscijfers op het gebied van stages en leerbanen.

www.samenvoordeklant.nl
Website van de Programmaraad, waarin Divosa, VNG, UWV en Cedris samenwerken ter ondersteuning van de arbeidsmarktregio’s.

www.nationaal-kenniscentrum-evc.nl
Alle informatie over het Ervaringscertificaat (EVC)

www.subsidiecalculator.nl
Overzicht van mogelijke subsidies, premiekortingen en afdrachtvermindering voor werkgevers.
TOP  
Landelijk Programmateam Leren en Werken: wie doet wat
Het Landelijk Programmateam Leren en Werken ondersteunt de Leerwerkloketten bij de dienstverlening.

Programmamanager
Marianne Zoetmulder, 06-55183095, marianne.zoetmulder@uwv.nl

Plv. programmamanager
Rieky Janssen, 06-46160868, rieky.janssen@uwv.nl

Dienstverlening
Jolien Klein Wassink, 06-11761910, jolien.kleinwassink@uwv.nl

Kwaliteit en Control
Reinier Wardenaar, 06-21108431, reinier.wardenaar@uwv.nl

Assistent controller
Spencer Falix, 06-11884964, spencer.falix@uwv.nl

Adviseur Uitvoering
Selwin Umar, 06-21679759, selwin.umar@lerenenwerken.nl

Leerwerktrajecten en Financial Engineering
Erik de Graaf, 06-24826556, erik.degraaf@lerenenwerken.nl

Landelijk coördinator Taalakkoord Werkgevers
Gera de Vries, 06-15396914, gera.devries@lerenenwerken.nl
Fleur Noy, 06-14268995, fleur.noy@uwv.nl

Ambassadeurschap Leren en Werken
Lau van den Bos, l.vandenbos@lerenenwerken.nl

Communicatie en website, info@lerenenwerken.nl
Silvia Groot, 06-46953735, silvia.groot@uwv.nl
Isolde Hoomans, 06-11263389, isolde.hoomans@uwv.nl

Tevens betrokken bij het Programma Leren en Werken:

UWV Strategisch Beleid en Kenniscentrum (SBK)
Elize de Bar, 06-53472142, elize.debar@uwv.nl

Business Advies UWV
Denise van Etten, 06-53425646, denise.vanetten@uwv.nl
Colofon
De redactie van de INFO Leerwerkloketten bestaat uit:

Marianne Zoetmulder, Programmamanager Leren en Werken
Silvia Groot, Communicatie Leren en Werken
Saskia den Broeder, Tekstbureau Werkende Woorden

De redactie houdt zich aanbevolen voor jullie nieuwsberichten en suggesties!
TELL A FRIEND!
© 2017 UWV WERKbedrijf | Aanmelden | Afmelden.