Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Aanmelden nummer 6, mei 2014
Nog veel werk aan de winkel
In maart daalde de werkloosheid in Nederland. Toch was dit nog geen reden tot juichen. Die maand gingen per saldo 23.000 banen verloren. Ook waren 30.000 mensen niet langer actief op zoek naar een baan.
Positief is dat er in het eerste kwartaal 22% meer WW’ers de uitkering verlieten omdat zij weer een nieuwe baan hadden gevonden. Aan de andere kant was het aantal mensen dat de maximale uitkeringsduur bereikte, en dus zonder een baan de WW verliet, 19% hoger dan een jaar geleden. Maar liefst 35% van de werklozen in Nederland is nu al langer dan een jaar zonder werk.

Vanuit het Sociaal Akkoord van april 2013 zijn het voorkomen en bestrijden van (langdurige) werkloosheid voor het kabinet belangrijke speerpunten. Vaak wordt daarbij een link gelegd naar de zogeheten ‘sectorplannen’. In de meeste sectorplannen staat tot nu toe het bij- en omscholen van werknemers en begeleiding van-werk-naar-werk centraal. Om langdurige werkloosheid te dempen, en bij voorkeur te voorkomen, is er nog veel werk aan de winkel. 
Lees de volledige column >>
 
Rob Witjes
Manager Arbeidsmarkt-informatie UWV

Twitter
@RobWitjes
 
 
Persbericht CBS/UWV
Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk 
Maandelijks brengen UWV en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een persbericht uit over de ontwikkeling van de werkloze beroepsbevolking en het aantal WW-uitkeringen.

Daling werkloze beroepsbevolking in maart met 7.000.
Meer mensen trokken zich in maart terug van de arbeidsmarkt.
Het aantal mensen met betaald werk nam in maart opnieuw af.
In maart waren 684.000 personen werkloos. Dat is 8,7 procent van de beroepsbevolking.
Werkloosheid bij vrouwen toegenomen.
Aantal WW-uitkeringen in maart met 6.000 afgenomen.
Minder WW-uitkeringen aan jongeren en mannen.
 
Lees het volledige
persbericht >>
 
 
 
Verschenen
Nieuwsflits Arbeidsmarkt 

De UWV Nieuwsflits Arbeidsmarkt is een maandelijkse uitgave en bevat stand- en stroomcijfers van WW-uitkeringen en cijfers over bij UWV ingediende vacatures, ontslagaanvragen en door UWV verleende ontslagvergunningen.

453.830 WW-uitkeringen in maart.
Minder WW-uitkeringen seizoensgevoelige sectoren, jongeren tot 25 jaar en mannen.
Meer WW-uitkeringen vanuit Zorg en welzijn en Vervoer en opslag dan een jaar geleden.
Meer WW-uitkeringen aan vrouwen en 55-plussers.
Veel meer vacatures ingediend bij UWV.
Minder ontslagaanvragen ingediend en verleend dan in 2013.
 
Lees de Nieuwsflits Arbeidsmarkt >>
 
 
Verschenen
Sectorplannen centraal in UWV Magazine
In het Sociaal Akkoord uit het voorjaar van 2013 is €600 miljoen opgenomen voor cofinanciering van sectorplannen.

De apriluitgave van UWV Magazine gaat over deze sectorplannen. Wat zijn sectorplannen, voor wie zijn ze bedoeld en wat is de rol van UWV? Naast de sectorplannen staat vrijwilligerswerk centraal in UWV Magazine. Verder de vaste onderdelen zoals de column, nieuwtjes en de allerlaatste cijfers.

UWV Magazine is bedoeld voor relaties van UWV en verschijnt zowel op papier als digitaal. Het behandelt uiteenlopende sociale zekerheids- en arbeidsmarktthema's en de visie van UWV hierop.
 
 
Ga naar UWV Magazine >>


 
Verschenen
Publiekprivate samenwerking helpt werkzoekenden
Door intensievere samenwerking zijn tussen mei 2013 en januari 2014 2.700 werkzoekenden met een WWB-uitkering aan een baan geholpen. De interactieve pdf ‘Het echte werk’ beschrijft de ervaringen van de 35 betrokken arbeidsmarktregio’s. De pdf omvat negen overkoepelende thema’s, ervaringsverhalen, kennisdocumenten, procesbeschrijvingen en nuttige links naar online informatiebronnen.

De regio’s zijn het er unaniem over eens dat werkzoekenden en werkgevers gebaat zijn bij deze publiekprivate samenwerking. Alle regio’s hebben besloten de samenwerking voort te zetten.

Ga naar het nieuwsbericht >>

 
Verschenen
Atlas SV 2013


UWV publiceert ieder jaar de Atlas SV, een statistische publicatie met uitgebreide regionale informatie over de sociale verzekeringen in Nederland.

De zojuist verschenen Atlas SV 2013 bevat tabellen die per provincie en per gemeente inzicht geven in de ontwikkelingen in WW, Wajong, WIA, WAO en WAZ in het afgelopen jaar. De gegevens over het aantal inwoners per gemeente zijn afkomstig van het CBS, alle gegevens over uitkeringen zijn afkomstig uit de registratiesystemen van UWV.

Alle informatie is ook beschikbaar als Excelbestand, zodat u uw eigen analyses kunt maken.

Bekijk de Atlas SV 2013 >>

 
 
Verschenen
Nadere vergelijking ziekteverzuimduur uitzendkrachten
Dit AStri-rapport vergelijkt de ziekteduur van uitzendkrachten die onder de private uitvoerder Acture vallen, met die van uitzendkrachten die onder UWV vallen.

Zieke uitzendkrachten stromen bij Acture sneller uit dan bij UWV.
Een mogelijk verklaring is dat Acture sneller contact legt met de zieke uitzendkracht dan UWV.
Uitzendbedrijven die van UWV naar Acture of een andere private uitvoerder overstapten hadden in de UWV-tijd al een snellere uitstroom dan de ‘blijvers' bij UWV. Het blijkt dat na de overstap een nog snellere uitstroom gerealiseerd wordt.
Lees het AStri-rapport >>

 
 
Verschenen
Basissets Regionale Arbeidsmarkt-
informatie
UWV biedt informatie over de regionale arbeidsmarkt. Maandelijks wordt op werk.nl de ‘Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie’ gepubliceerd. Zo blijft u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en verschuivingen in uw arbeidsmarktregio.

Ga naar de Basissets Regionale Arbeidsmarktinformatie >>
 
 
 
Verschenen
Rapportage
(N)WW < 25 jaar
 
UWV publiceert maandelijks op werk.nl de ontwikkelingen voor het aantal WW-uitkeringen en het aantal bij UWV geregistreerde niet-werkende werkzoekenden onder de 25 jaar. Zo blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en verschuivingen in uw arbeidsmarktregio.

Ga naar de Rapportage (N)WW < 25 jaar >>
 
 
 
Verschenen
Rapportage
(N)WW 55-plus
 
UWV publiceert maandelijks op werk.nl de ontwikkelingen voor het aantal WW-uitkeringen en het aantal bij UWV geregistreerde niet-werkende werkzoekenden van 55 jaar en ouder. Zo blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en verschuivingen in uw arbeidsmarktregio. 

Ga naar de Rapportage (N)WW55-plus >>
 
 
UWV beschikt over veel kennis en deelt die graag. Deze digitale UWV Kennisnieuwsbrief informeert u over recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en attendeert op nieuwe arbeidsmarktpublicaties en andere kennispublicaties van UWV.

De nieuwsbrief komt elke maand uit.
UWV beschikt over veel kennis op diverse gebieden. We onderscheiden 4 hoofdgebieden. Deze kennen een eigen kleurcodering. Zo kunt u snel zien op welk gebied een publicatie betrekking heeft.
 
Kennis over ontwikkelingen in de sociale zekerheid
 
 
Kennis over arbeidsmarkt en arbeidsparticipate
 
 
Kennis om de dienstverlening verder te professionaliseren
 
 
Kennis over financiële aspecten van de sociale zekerheid
Reacties zijn welkom via: kennis@uwv.nl